Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

22. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 5. febriar 2014.

Beslutning

Dato rettes. Referat godkendt.

Henvendelse til udvalget vedrørende løft af ældreområdet sendes pr. mail til alle medlemmer.

 

Fremover sendes referatet i papir.

 

23. Orientering om opfølgning på sagsbehandlingsfrister 2013

Sagsnr.: 27.69.04-P21-2-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Orientering om opfølgning på sagsbehandlingsfrister 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har fulgt op på overholdelsen af sagsbehandlingsfrister for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets ressortområder. Resultatet foreligger til orientering.


Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at sagsbehandlingsfristerne for 2013 føres videre til 2014.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2 skal kommunen fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning fra en borger, til afgørelsen skal være truffet.

På Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet er målet med sagsbehandlingsfristerne, at 90 % af alle sager bliver afgjort inden for fristen. Der bliver årligt gennemført en stikprøvevis kontrol af, om sagsbehandlingsfristerne bliver overholdt. Måleperioden er 1. til og med 30. september, og der er målt på alle de sager, hvor der er truffet afgørelse i perioden.

Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har i august 2013 besluttet hvilke temaer, der bliver fulgt op på i 2013. Resultatet af målingen fremgår af bilaget.
Målingen viser, at kravet om, at 90 % af sagerne skal være afgjort inden for fristen, bliver overholdt på 4 af i alt 7 måleområder.

Inden for Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde bliver kravet ikke overholdt på følgende områder:

 • Hjælp, omsorg eller støtte m.v. efter Servicelovens § 85
  Sagsbehandlingsfristen er overskredet i 41 % af sagerne i måleperioden. Det svarer til 9 sager, hvor overskridelsen i 4 af sagerne skyldes ventetid på sagsoplysninger fra sygehus, at borgeren udeblev fra de første planlagte samtaler m.v.

 • Hjælpemidler inkontinens efter Servicelovens § 112
  Sagsbehandlingsfristen er overskredet i 17 % af sagerne i måleperioden.


Inden for Beskæftigelsesområdets ressortområde bliver kravet ikke overholdt på følgende område:

 • Bevilling af personlig assistance
  Sagsbehandlingsfristen er overskredet i 14 % af sagerne i måleperioden. Det svarer til 1 sag, hvor forklaringen på overskridelsen er behov for yderligere afdækning efter modtagelse af borgerens ansøgning.

 

Forklaring på de enkelte overskridelser fremgår af bilaget.

Målingerne har ikke givet anledning til at ændre sagsbehandlingsfristerne, og sagsbehandlingsfristerne for 2013 er dermed ført videre til 2014.

Sagsbehandlingsfrister 2014 er offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Formanden indstiller,

at resultatet af opfølgningen bliver taget til efterretning
Formanden indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Ældrerådet udtrykker betænkelighed ved overskridelsen for Hjælp, omsorg eller støtte m.v. på 41 %.

Bilag

 • Opfølgning på sagsbehandlingsfrister 2013
 • Folder - sagsbehandlingsfrister 2013 131204
 

24. Udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe vedr. udbud

Sagsnr.: 27.69.40-A30-1-14 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Udpegning af repræsentant til arbejdsgruppe vedr. udbud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet er blevet bedt om at udpege en repræsentant til at indgå en i arbejdsgruppe vedr. investering i halvautomatiske senge.

 

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansøgning af midler fra ældrepuljen har Herning Kommune ansøgt om midler til investering i halvautomatiske senge. 

 

Grundet beløbets størrelse skal der gennemføres et udbud. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Herning Kommunes Indkøbsafdeling, Hjælpemiddelenheden, Hjemmeplejen og Staben i Sundhed og Ældre. Endvidere ønskes udpeget en repræsentant fra Ældrerådet i forhold til brugernes ønsker og behov.

 

Det første møde er berammet til d. 17. marts 2014 kl. 9.30-11 på Herning Rådhus. Det forventes, at arbejdsgruppen skal mødes 3-5 gange og at arbejdet afsluttes inden sommerferien.

 

Arbejdet er betinget af en bevilling fra ældrepuljen. Svar forventes at foreligge d. 5. marts.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet drøfter henvendelse fra Sundhed og Ældre med henblik på at udpege en repræsentant til arbejdsgruppen.
Formanden indstiller,

Beslutning

Bodil Markmøller indtræder i arbejdsgruppen.

 

25. Evaluering af seniorrådsvalg

Sagsnr.: 84.00.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af seniorrådsvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I januar måned 2014 er der afviklet valg til seniorrådene. Område Nord har dog afviklet valget i 2013. Af hensyn til valget næste gang evalueres valget.

Sagsfremstilling

Valget evalueres med hensyn til fordele og ulemper ved valget samt forslag til nye tiltag i forbindelse med næste valg. Næste valg til seniorrådene er i efteråret 2015, idet der er valg hvert 2. år.

Indstilling

Formanden indstiller,

at evaluering af valget drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Arbejdsgruppen som ser på ældrerådsvalget ser også på valg til seniorråd. Arbejdsgruppen melder tilbage når der er forslag.

 

26. Opmærksomhedspunkter

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Opmærksomhedspunkter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Eventuel fordeling af opmærksomhedspunkter blandt Ældrerådets medlemmer.


På mødet den 5. februar 2014 blev følgende besluttet:

 

Formanden opfordrede til at følge med i de politiske dagsordner samt opsamle emner fra møder i de respektive seniorråd, hvis de er relevante for Ældrerådet.

 

Fordelingen blandt medlemmer udsat til næste møde.

Indstilling

Formanden indstiller,

at fordelingen blandt medlemmerne drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Følgende politiske udvalg blev fordelt:

Beskæftigelsesudvalget: Henry Jeppesen og Peter Olesen

Byplanudvalget: Henning Mikkelsen og Niels Hedegaard

Forebyggelsesudvalget: Hanne Østergaard og Ruth Nørgaard

Kultur- og Fritidsudvalget: Mads Videbæk og Jens Henry Jensen

Social- og Sundhedsudvalget: Bodil Markmøller og Birde Lindholm

Teknik- og Miljøudvalget: Svend Erik Jensen og Hans Ejner Juulsen

 

27. Eventuel deltagelse i Frivillghedsdagen 2014

Sagsnr.: 27.15.12-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuel deltagelse i Frivillghedsdagen 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 5. februar 2014 blev der kort orienteret om Frivillighedsdagen 2014.

Sagsfremstilling

Frivillighedsdagen foregår den 22. august 2014 på Torvet i Herning.

 

Det er Herning Frivilligcenter som arrangerer dagen.

 

Frivillige foreninger har mulighed for at syngliggøre deres arbejde gennem oplysning til de fremmødte. Dette er på denne dag også muligt for Ældrerådet.

 

Hvis Ældrerådet ønsker at være repræsenteret skal der udpeges medlemmer til at deltage.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Leif Jørgensen og Bodil Markmøller laver forberedelse til deltagelse.

Bodil tilmelder Ældrerådet ved Frivilligcentret.

Deltagere til dagen drøftes senere.

 

28. Ældrerådenes Hæderspris 2014

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrerådenes Hæderspris 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hvert år uddeler DANSKE ÆLDRERÅD en hæderspris på repræsentantskabsmødet. I år bliver prisen uddelt på mødet d. 28.april på Hotel Nyborg Strand.

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd opfordrer til at indstille en person eller en gruppe til hædersprisen.

 

Ét eller flere kriterier skal være opfyldt:

 • Har synliggjort, at ældre borgere har ressourcer til brug for samfundet lokalt eller  nationalt.

 • Har fremmet brugerinddragelse lokalt eller nationalt.

 • Har medvirket til at fremme tanken om ældreråd lokalt eller i forhold til lovgivning.

  En begrundet indstilling skal være Danske Ældreråd i hænde senest tirsdag d. 18. marts. Bestyrelsen træffer afgørelse på bestyrelsesmødet d. 20. marts.

  Sidste år modtog tidligere formand for Lemvig Ældreråd, Villy Christensen prisen på repræsentantskabsmøde d. 15. maj 2013. Han fik prisen som en anerkendelse af sit mangeårige og utrættelige arbejde for at skabe holdbare organisationsstrukturer til at sikre ældrerådenes fortsatte arbejde. Han har også været med til at udvikle DANSKE ÆLDRERÅD. Villy Christensen er også tidligere borgmester i Frederikshavn kommune og har derigennem samarbejdet med ældreråd.

  Øvrige prismodtagere er:
  Povl Riis – professor og dr. med, 2012
  Hanne Reintoft – socialrådgiver og forfatter, 2011
  Ivar Nørgaard - forhenværende folketingsmedlem og minister, 2010
  Jens Arbjerg Pedersen – forhenværende rådmand i Århus kommune, 2009
  Kristian Riis – forhenværende generalsekretær, 2008
  Bent Rold Andersen – forhenværende socialminister, 2007

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet drøfter en indstilling til Ældrerådenes Hæderspris 2014
Formanden indstiller,

Beslutning

Ingen kandiater herfra.

 

29. Temamøder

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temamøder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formanden har på møde med ældrechef Lis Bukholt talt om, at forvaltningen gerne vil give Ældreråcet lidt mere indsigt i de forskellige grene af ældreområdet.

Sagsfremstilling

På mødet vil det være muligt at fremkomme med forskellige områder, som kunne være emner i en temadrøftelse på efterfølgende ældrerådsmøder.

Indstilling

Formanden indstiller,

at emner til temadrøftelser fremlægges og eventuelt prioriteres.
Formanden indstiller,

Beslutning

Forslag til temaer:

Plejehjem - at komme på plejehjem

Hjemmepleje

Visitationsregler

Hjemmehjælp

Indsats for demente

Rehabilitering

Akutteam

Aktivitetscentre og frivillige

Brug af frivillige på plejehjem

Besøg på Fuglsangsø Centret - afholdelse af Ældrerådsmøde

Personalets uddannelse i håntering af borgere med demens

Særlige indsatser for etniske ældre på plejehjem i Herning

 

30. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif har afholdt møde med Ældrechefen.

Drøftet folder om ældrerådet. Lis Bukholt vender tilbage om udvalget vil indgå samarbejde om folder.

Leif viste folder om spisevenner på aktivitetscentre. Lis Bukholt vil tage ideen med på møde med områdelederne for at drøfte om ideen kan bruges i Herning.

Folderne sendes med referatet.

 

Næste møde med ældrechefen og Leif er 13. maj 2014

 

Leif er koblet op med ipad og kan se dagsorden og referat. Hvis andre er intersseret gives besked til Lotte.

CV til hjemmesiden mangler nogle stykker. Sendes til Lotte - ssblm@herning.dk.

Adresse tilføjes for alle.  

 

31. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil: Besparelsesforslag på handicapområdet. Fuglsangsøcentret indrettes til demente udviklingshæmmede - 8 eller 16 pladser. Mangler høring i Ældrerådet.

 

32. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil: Temadagsudvalget foreslår afholdelse på FuglsangsøCentret eller Aulum Fritidscenter. Ældrerådet enige om at holde temadagen på FuglsangsøCentret.

Plads til min. 150 deltagere.

Program: Emne: Hvordan kan Herning Kommmunes ældre mærke ældremilliarden i hverdagen?

Anne Marie Søe Nørgaard og Søren Christensen har givet tilsagn om at deltage.

Knud Erik Kirkegaard vil give indlæg om emnet, som senere meldes ud fra Danske Ældreråd.

Underholdning Erik Sommer fra Nr. Nissum.

 

33. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes 9. april 2014.

Kørsel til repræsentantskabsmøde i april koordineres på dette møde. 8 deltagere.

 

34. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif orienterede kort om konferencen i Fårvang for ældrerådsmedlemmer.

 

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.

 

Niels orienterede om at man i en nabokommune havde holdt møde med udvalget og ældrerådet forud for ansøgning af midler fra ældremilliarden.

 

Svend Erik orienterede om en folder om Flextur for borgere hvor der ikke er offentlig transport. Folderen sendes med referatet.

 

På mødet i april vil Herning Kommunes hjemmeside blive drøftet.

 

På mødet i maj vil gågade-projektet i Østergade i Herning blive drøftet.