Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 12. marts 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

23. Orientering om opfølgning på sagsbehandlingsfrister 2013

Sagsnr.: 27.69.04-P21-2-13 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Orientering om opfølgning på sagsbehandlingsfrister 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har fulgt op på overholdelsen af sagsbehandlingsfrister for 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets ressortområder. Resultatet foreligger til orientering.


Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at sagsbehandlingsfristerne for 2013 føres videre til 2014.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3, stk. 2 skal kommunen fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen modtager en ansøgning fra en borger, til afgørelsen skal være truffet.

På Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet er målet med sagsbehandlingsfristerne, at 90 % af alle sager bliver afgjort inden for fristen. Der bliver årligt gennemført en stikprøvevis kontrol af, om sagsbehandlingsfristerne bliver overholdt. Måleperioden er 1. til og med 30. september, og der er målt på alle de sager, hvor der er truffet afgørelse i perioden.

Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har i august 2013 besluttet hvilke temaer, der bliver fulgt op på i 2013. Resultatet af målingen fremgår af bilaget.
Målingen viser, at kravet om, at 90 % af sagerne skal være afgjort inden for fristen, bliver overholdt på 4 af i alt 7 måleområder.

Inden for Social- og Sundhedsudvalgets ressortområde bliver kravet ikke overholdt på følgende områder:

 • Hjælp, omsorg eller støtte m.v. efter Servicelovens § 85
  Sagsbehandlingsfristen er overskredet i 41 % af sagerne i måleperioden. Det svarer til 9 sager, hvor overskridelsen i 4 af sagerne skyldes ventetid på sagsoplysninger fra sygehus, at borgeren udeblev fra de første planlagte samtaler m.v.

 • Hjælpemidler inkontinens efter Servicelovens § 112
  Sagsbehandlingsfristen er overskredet i 17 % af sagerne i måleperioden.


Inden for Beskæftigelsesområdets ressortområde bliver kravet ikke overholdt på følgende område:

 • Bevilling af personlig assistance
  Sagsbehandlingsfristen er overskredet i 14 % af sagerne i måleperioden. Det svarer til 1 sag, hvor forklaringen på overskridelsen er behov for yderligere afdækning efter modtagelse af borgerens ansøgning.

 

Forklaring på de enkelte overskridelser fremgår af bilaget.

Målingerne har ikke givet anledning til at ændre sagsbehandlingsfristerne, og sagsbehandlingsfristerne for 2013 er dermed ført videre til 2014.

Sagsbehandlingsfrister 2014 er offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside.

Indstilling

Formanden indstiller,

at resultatet af opfølgningen bliver taget til efterretning
Formanden indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Ældrerådet udtrykker betænkelighed ved overskridelsen for Hjælp, omsorg eller støtte m.v. på 41 %.

Bilag

 • Opfølgning på sagsbehandlingsfrister 2013
 • Folder - sagsbehandlingsfrister 2013 131204