Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 11. november 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

97. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 21. oktober 2015.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

98. Muligheder for bevilget kørsel i Herning Kommune

Sagsnr.: 27.36.16-P21-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Muligheder for bevilget kørsel i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har bedt om en gennemgang af de forskellige muligheder for individuel kørsel, der findes i Herning Kommune.

 

Karin Lund og Eva Klose deltager under punktets behandling.

 

Sagsfremstilling

Det er helbredstilstanden alene, der er afgørende for, hvorvidt man kan komme i betragtning til bevilget kørsel. Det vil sige, at man skal have nedsat fysisk og/eller mental funktionsevne der gør, at man ikke kan benytte offentlige transportmidler. Afstanden til nærmeste offentlige transportmiddel har således ikke nogen betydning for, om man kan få bevilget kørsel eller ej.

 

Kørsel til læge eller speciallæge - Efter Sundhedsloven

Ifølge § 170 i Sundhedsloven skal Herning Kommune bevilge individuel kørsel til og fra egen læge eller nærmeste speciallæge til folke- og førtidspensionister i Herning Kommune.

 

Kørsel til speciallæge omfatter dog ikke eksempelvis tandlæge/tandtekniker, fysioterapeut, bandagist, kiropraktor, høreklinik, psykolog, fodterapeut eller optiker.

 

Det er Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, som visiterer til kørsel efter §170 i Sundhedsloven. Visiteringen sker på baggrund af en konkret, individuel og sundhedsfaglig vurdering af, hvorvidt borgeren er ude af stand til at transportere sig selv. Bevillingen kan være midlertidig og revurderes løbende.

 

Ydelsen består af bestilling af kørsel med taxa, ambulance eller særligt sygekøretøj. Bestillingen udføres af Herning Kommunes Borgerservice på baggrund af henvendelse fra borgere, der er visiteret til denne ydelse. Det er også muligt at søge om godtgørelse for udgifter til transport til/fra egen læge og nærmeste speciallæge. Der kan visiteres til, at man kan medtage en ledsager under transporten.

 

I oktober 2015 er der registreret 1.319 aktive bevillinger af kørsel til læge og speciallæge efter §170. Hertil kommer 31 bevillinger udelukkende til speciallæge.

 

Kørsel i forbindelse med genoptræning – Efter Sundhedsloven

§172 i Sundhedsloven pålægger Herning Kommune at bevilge kørsel enten som befordring eller som befordringsgodtgørelse til borgere, der har behov for genoptræning.

 

Kriteriet for at være omfattet af målgruppen er, at mindst en af de følgende betingelser er opfyldt:

·         Man er pensionist (folke- eller førtids)

·         Man bor mere end 50 km fra genoptræningsstedet

·         Man kan ikke benytte offentlige transportmidler på grund af sit helbred.

 

Udgifterne til transporten refunderes, i det omfang de overstiger 25 kr. for pensionister og 60 kr. for alle andre.

 

Ansøgning skal ske ved henvendelse til Genoptræningsenheden i Herning Kommune, hvor en trænende terapeut vurderer, om den pågældende borger opfylder kriterierne for at kunne bevilges kørsel. Det er muligt at få en ledsager med, hvis man ikke kan klare sig selv under transporten.

 

Kørsel i forbindelse med aktivitetsområdet – herunder Daghjem

Herning Kommune bevilger daghjemsophold og træning på aktivitetscentre efter serviceloven. For den del af målgruppen, der er ude af stand til at anvende offentlig transport

indgår kørsel i det politiske serviceniveau for ydelsen med en fastsat egenbetalings-takst.

 

Ansøgning om kørsel skal ske til det pågældende aktivitetscenter eller terapeut. Kørsel til daghjem kan bevilges alle ugens dage mens kørsel til træning kan bevilges op til 2 gange pr. uge. Der er fastsat en egenbetaling på 16,60 kr. pr tur/retur – dog maksimalt 501 kr. pr måned. Taksten reguleres årligt af Social- og Sundhedsudvalgetvalget.

 

 

Handicapkørsel med egenbetaling - Efter Lov om Trafikselskaber

§ 11 i Lov om Trafikselskaber pålægger trafikselskaber at etablere mulighed for handicapkørsel. Ydelsen skal dække behov for individuel kørsel, som ikke er transport til læge/speciallæge eller behandling/genoptræning på hospital. Ydelsen omfatter op til 104 enkeltture pr kalenderår.

 

Handicapkørsel omfatter kørsel til fritidsaktiviteter som eksempelvis besøg hos venner, familie og indkøb. Kørslen dækker transport fra gadedør til gadedør i gadeplan.

 

Det er Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, som visiterer til handicapkørsel. En enkelttur koster minimum 30 kr. og dækker de første 10 km. Herefter koster turen 3 kr. pr. km. Der kan visiteres til en gratis ledsager på turen, hvis borgeren ikke er i stand til at klare sig selv under transporten.

 

I oktober 2015 er der registreret 426 aktive bevillinger af handicapkørsel.

 

 

Handicapkørsel uden egenbetaling - Efter Serviceloven

§ 117 i Serviceloven giver kommunerne mulighed for at yde tilskud til personer som, på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for befordring med individuelle transportmidler.

 

Byrådet i Herning Kommune har på et møde den 19. maj 2009 (punkt. 134) besluttet, at individuel befordring efter §117 kun bevilges til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, hvis de er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler efter § 11 i Lov om Trafikselskaber.

 

Kendetegnende for borgere, der falder indenfor §117-målgruppen er, at de:

·         Ikke kan bevilges individuel handicapkørsel efter § 11 i Lov om Trafikselskaber

·         Har et vist kontinuerligt behov for kørsel (min. 6 måneder)

·         Opfylder betingelserne for tilkendelse af invalidebil i henhold til Servicelovens § 114

·         Er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler

 

I oktober 2015 er der ingen aktive bevillinger af handicapkørsel efter § 117

 

 

Kørsel til fysioterapi på klinik

Efter sundhedsloven ydes der ikke befordring til tilskudsberettiget behandling hos fysioterapeut efter lægehenvisning (§ 67) eller til vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (§ 140a).

 

Flextur

Midttrafik tilbyder en fleksibel transportmulighed, hvor man selv bestiller turen og selv vælger, hvornår man vil afsted - der er således ingen køreplan og ingen stoppesteder. Man kan blive kørt i taxa, liftbus eller personvogn med særlig tilladelse. Man kører sammen med andre kunder på samme måde som i bus og tog og derfor kan bilen køre en omvej for at hente eller bringe andre. Man betaler kun for den direkte vej. Det er muligt at medtage hjælpemidler som rollatorer og kørestole. I Herning Kommune koster det 14. kr. pr. kilometer og minimum 70 kr. at benytte en flextur. Man kan benytte Flextur alle ugens dage i tidsrummet kl. 6:00-24:00 - på nær den 24. og 31. december.

 

Kørsel i forbindelse med sygehusbehandling og diagnostisk undersøgelse

§ 171 i Sundhedsloven pålægger Regionen at bevilge kørsel enten som befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling eller diagnostisk undersøgelse til pensionister der bor mere end 50 km fra hospitalet og som ikke kan benytte offentlige transportmuligheder på grund af nedsat fysisk og/eller mental funktionsevne. Udgifterne til transporten refunderes idet omfang de overstiger 25 kr. for pensionister og 60 kr. for alle andre.

 

 

 

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Oversigt over kørsel til genoptræning blev uddelt.

 

Bilag

  • 170-kvalitetsstandard for kørsel til læge eller speciallæge
  • Kvalitetsstandard for handicapkørsel - §11
 

99. Økonomi og budgetlægning

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Økonomi og budgetlægning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Økonomi og budgetlægning, hvad skal vi være opmærksomme på og hvordan får vi indflydelse - oplæg gives fra Søren Christensen.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at oplægget tages til efterretning.

Formanden indstiller,

Beslutning

Søren Liner Christensen gennemgik 10 punkter, som Ældrerådet skal være opmærksomme på i forhold til økonomi og budgetlægning.

 

De 10 punkter er:

Budgetopfølgning og regnskabsafslutning.

Kommunens budgetprocedure.

Perspektivnotater.

Økonomiaftale mellem Regeringen og KL.

Budgetforlig.

De 3 seneste budgetforlig.

Bugetvedtagelse.

Satspuljer for det kommende år.

Delforlig op til finansloven.

Finansloven.

 

Materiale fra Søren Liner Christensen sendes med referatet.

 

 

100. Medlemmer til temadagsudvalget

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Medlemmer til temadagsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har nedsat et udvalg til planlægningen af en årlig temadag den 1. oktober. 1. oktober er udnævnt til international ældredag.

 

Sagsfremstilling

I 2014 og 2015 har Hanne Østergaard, Svend Erik Jensen, Hans-Ejnar Juulsen og Bodil Markmøller været valgt til temadagsudvalget.

Bodil Markmøller har været tovholder for temadagsudvalget.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at medlemmer til udvalget udpeges.

Formanden indstiller,

Beslutning

Udvalget blev genvalgt.

 

101. Mødeplan for 2016

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Mødeplan for 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der skal fastsættes mødedatoer for 2016.

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i 2016:

Onsdag den 13. januar 2016

Onsdag den 24. februar 2016

Onsdag den 30. marts 2016

Onsdag den 20. april 2016

Onsdag den 18. maj 2016

Onsdag den 15. juni 2016

Onsdag den 17. august 2016

Onsdag den 14. september 2016

Onsdag den 12. oktober 2016

Onsdag den 16. november 2016

Onsdag den 14. december 2016

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at mødeplanen fastsættes.

Formanden indstiller,

Beslutning

De foreslåede datoer blev godkendt.

 

 

102. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

På næste møde sættes et punkt på om drøftelse af oplægget fra Søren Liner Christensen.

 

Kørsel til Vingsted er aftalt.

Kørsel til Års. Leif er på Markedspladsen kl. 7.30 og i Sunds kl. 7.45.

 

Leif orienterede om projektet Min livshistorie - en app hvor man kan skrive sin livshistorie og give adgang til udvalgte personer. Søg på Google - min livshistorie, hvis man er interesseret.

I løbet af november måned vil appen blive omtalt i landsdækkende medier.

 

Referat fra mødet i Viborg om Det nære sundhedsvæsen er meget omfangsrift og sendes derfor ikke til medlemmerne af Ældrerådet, som oplyst på forrige møde.

 

På Ældrerådets møde i december drøftes opgaver for seniorrådene. Efterfølgende inviterer Ældrerådet seniorrådene til fællesmøde i januar.

 

Leif har modtaget mail fra Hans Ejner Juulsen om tiltag i Brønderslev om indstigning i togene. Dette følges for eventuelt at foreslå det samme i Vildbjerg og Aulm.

 

Leif opfordrede til at læse materialet, som er sendt pr. mail den 11. november 2015.

 

Der holdes fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 9. december. Invitation vil blive sendt til Ældrerådets medlemmer.

 

 

 

103. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens-Henry oplyste, at Seniorråd Øst har afholdt valg. Der mødte 1 vælger op. Der har efterfølgende været en snak i seniorrådet om opgaver.

 

Svend Erik oplyste, at DSB har ændret fristen for bestilling af hjælp til gangbesværede fra 2 måneder til 24 timer.

 

Bodil orienterede om, at Seniorråd Vest har reserveret lokaler på Lindegården fra 17. januar 2016 og 10 søndage frem til projektet for ensomme ældre. Der er ingen kørselsordning og prisen er 25 kr. pr. gang for kaffe og kage. Tilbuddet er for 60 årige og opefter og hjemmeplejen hjælper med kontakten til ensomme ældre.

 

Jens-Henry opfordrede til at dele vores folder ud igen, hvis de er væk på de steder, hvor vi før har uddelt.

Foldere medbringes til næste møde.

 

Niels og Svend Erik har været til møde om gå-gade-projektet. Belægningen bliver som i Østergade dog med ledelinier på en anden måde.

 

 

 

104. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

105. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Den 16. december - husk der er julespisning efterfølgende.

 

106. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Søren Liner Christensen orienterede om hændelse på Fuglsangsøcentret.