Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

1. Introduktion til Ældrerådet

Sagsnr.: 27.69.40-G01-1-18 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Introduktion til Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Juristen fra Staben i Social-, Sundhed og Beskæftigelse (SSB) deltager i mødet og gennemgår regler, der er gældende for Ældrerådets arbejde

Sagsfremstilling

Ældrerådet vil blive introduceret i reglerne om tavshedspligt, høringsprocedurer og forskellige typer af sager.

 

Jurist Jonas Røge deltager i mødet og vil gennemgå reglerne for området.

 

Materiale om reglerne bliver udleveret på mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

2. Fastlæggelse af møder i 2018

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Fastlæggelse af møder i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der skal fastsættes mødetidspunkter for Ældrerådets møder i 2018.  

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i 2018:
 
Onsdag den 10. januar 2018
 
Onsdag den 7. februar 2018
 
Onsdag den 7. marts 2018
 
Onsdag den 11. april 2018
 
Onsdag den 16. maj 2018
 
Onsdag den 13. juni 2018
 
Onsdag den 15. august 2018
 
Onsdag den 12. september 2018
 
Onsdag den 10. oktober 2018
 
Onsdag den 14. november 2018
 
Onsdag den 12. december 2018 

Indstilling

Formanden indstiller,

at forslag til mødeplan for 2018 godkendes.

 

Formanden indstiller,

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt.

 

3. Liste over Ældrerådets medlemmer

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Liste over Ældrerådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er udarbejdet en liste med kontaktinformationer på Ældrerådets medlemmer.

Sagsfremstilling

På mødet gennemgåes listen og den tilføjes telefonnumre.

Beslutning

Tilrettes og medbringes til næste møde. Oplysninger lægges på www.herning.dk.

 

4. Valg af repræsentanter til seniorrådene

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Valg af repræsentanter til seniorrådene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I Herning Kommune er der valgt 4 seniorråd, som er geografisk opdelt i nord, syd, øst og vest.

Sagsfremstilling

Disse råd er talerør via Ældrerådet til de kommunale myndigheder. De er det lokale kontaktled på ældreområdet, der omfatter førtidspensionister og alle borgere over 60 år.
Via seniorrådene og Ældrerådet har de mulighed for indflydelse på indholdet og udviklingen af området.
Medlemmerne er derfor meget lydhøre overfor de problematikker, der måtte være i det område, de er valgt i.
De fire seniorråd har Ældrerådet som deres naturlige samarbejdspartner. Ældrerådet har en repræsentant i alle seniorråd. Seniorrådene fastlægger selv rammerne for deres virke. De afholder møde en gang hvert kvartal.

Indstilling

Formanden indstiller

at Ældrerådet vælger en repræsentant til hver af de 4 seniorråd.

 

Formanden indstiller

Beslutning

Nord: Hans Ejnar og Margit.

Syd: Niels, Mads og Jens Henry

Øst: Hanne, Karen og Angela

Vest: Angela, Inge og Edith

 

Bodil vil gerne deltage i et møde en gang årligt i hvert seniorråd.

 

Link til kort der viser opdelingen i de 4 områder: http://politik.herning.dk/kort/kort-over-kommunens-aeldredistrikter

 

Forslag om at Ældrerådet nedsætter et udvalg (udrykningshold) for at puste liv i de seniorråd, som ikke har store aktiviteter.

Forslaget tages op igen inden sommerferien, hvor det vurderes om der stadig er behov.

 

Der er fællesmøde med Ældrerådet og fornand/næstformand for de 4 seniorråd den 6. marts 2018. Mødet starter kl. 9.30. Invitation kommer senere.

 

Lotte giver besked om de udpegede repræsentanter i seniorrådene.

 

 

5. Repræsentanter i brugerpårørenderåd

Sagsnr.: 27.69.40-G01-10-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentanter i brugerpårørenderåd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

De forskellige plejecentre i Herning Kommune har mulighed for at nedsætte et bruger-pårørenderåd. På nogle plejecentre holdes der i stedet husmøder.

Der er mulighed for at ønske repræsentation i disse råd og møder fra Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Der er følgende plejecentre i Herning Kommune:

EngholmCentret

FuglsangsøCentret

Kastaniegården

Lind Plejecenter

Lindegården

Rehabiliteringscentret

RosenlundCentret

Søglimt Plejecenter

Sørvad Plejecenter

TofteboCentret

Vesterled Plejecenter

Birketoft

Kildehøj

Sandfeldgården

Højbo

Ørnhøj Friplejehjem

 

De repræsentanter fra Ældrerådet som bliver udpeget, opfordres til selv at tage kontakt til plejecentret og orientere om udpegningen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der udpeges repræsentanter til alle bruger-pårørenderåd og husmøder. 
Formanden indstiller,

Beslutning

Følgende blev Ældrerådets repræsentanter:

EngholmCentret - Mads

FuglsangsøCentret - Inge

Kastaniegården - Hans Ejner

Lind Plejecenter - Niels

Lindegården - Niels

Rehabiliteringscentret - Svend Erik

RosenlundCentret - Mads

Søglimt Plejecenter - Margit og Hanne

Sørvad Plejecenter - Bodil

TofteboCentret - Jens-Henry

Vesterled Plejecenter - Angela og Edith

Birketoft - Hans Ejner

Kildehøj - Margit

Sandfeldgården - Inge

Højbo - Karen

Ørnhøj Friplejehjem - Christian

 

Lotte sørger for en samlet orientering til de forskellige ledere. De enkelte tager stadig selv kontakt til stedet.

 

6. Medlemmer til temadagsudvalget

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Medlemmer til temadagsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har nedsat et udvalg til planlægningen af en årlig temadag den 1. oktober. 1. oktober er udnævnt til international ældredag.

 

Sagsfremstilling

I 2014-2017 har Hanne Østergaard, Svend Erik Jensen, Hans-Ejnar Juulsen og Bodil Markmøller været valgt til temadagsudvalget.

Bodil Markmøller har været tovholder for temadagsudvalget. 

Indstilling

Formanden indstiller,

at medlemmer til udvalget udpeges.
Formanden indstiller,

Beslutning

Karen, Hanne og Jens-Henry blev medlemmer i udvalget. Udvalget kommer med forslag til indhold på temadagen til et kommende møde.

 

7. Nedsættelse af presseudvalg

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nedsættelse af presseudvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ældrerådet har tidligere haft nedsat et presseudvalg til at håndtere kontakten til pressen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at nedsættelse af presseudvalg drøftes og eventuelle medlemmer udpeges.
Formanden indstiller,

Beslutning

Angela, Bodil og Hans-Ejnar indtræder i udvalget.

De øvrige medlemmer i Ældrerådet er meget velkomne til at komme med emner til presseomtale.

 

8. Repræsentanter til arbejdsgruppe

Sagsnr.: 00.13.10-G01-1-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentanter til arbejdsgruppe

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

By, Erhverv og Kultur har nedsat en arbejdsgruppe, som er samtlet, når der er nye anlæg på vej. Arbejdsgruppen kaldes Tilgængelighedsgruppen.

Sagsfremstilling

By, Erhverv og Kultur vil gerne have repræsentanter med i arbejdsgruppen fra såvel det nye Ældreråd som det nye Handicapråd.

Ældrerådet anmodes derfor om at udpege 2 repræsentanter til arbejdsgruppen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet udpeger 2 repræsentanter til Tilgængelighedsgruppen.
Formanden indstiller,

Beslutning

Karen, Edith og Niels blev udpeget til gruppen.

 

 

9. Temadag - Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd

Sagsnr.: 27.69.40-G01-5-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadag - Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd indbyder til temdag med fokus på Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd

 

Sagsfremstilling

Program for temadagen samt de forskellige tidspunkter og steder for afholdelse kan ses i vedlagte bilag.

 

Tilmeldingsfristen for temadagen i Viborg er den 19. februar 2018.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Hans-Ejnar, Karen, Christian, Svend Erik, Angela, Jens-Henry, Inge, Margit, Edith, Niels og Bodil tilmeldes temadagen den 28. februar i Viborg.

Kørsel aftales på næste møde.

 

Bilag

  • Temadag - Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældre-/seniorråd
 

10. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil og Hanne har deltaget i mødei i Regionsældrerådet. På mødet blev ældrerådsvalgene drøftet. Evaluering af ældrerådsvalget i Herning Kommune drøftes på næste møde i Ældrerådet.

Referat fra mødet i Regionsældrerådet sendes på til orientering.

 

Bodil er inviteteret til årsmøde i Ældresagen i Sdr. Felding for at orientere om Ældrerådet. Mødet er den 8. marts.

 

Regionsældrerådet holder møde den 29. januar, hvor Bodil og Hans Ejner deltager. Drøftelse af samarbejde på tværs af de 19 kommuner.

 

Bodil deltager som repræsentant for Regionsældrerådet i arbejdsgruppen Kom godt hjem, som arbejder med den gode udskrivelse fra sygehuset. Der er møde den 11. januar 2018.

Her er meget fokus på ansvarsfordelingen i mellem kommune og region.

 

Frivilligdag for foreninger i Aulum den 31. januar 2018. Mødet er arrangeret af Herning Frivilligcentret.

Ældrerådet har sagt ja til at deltage. Hans Ejner deltager.

 

Presseudvalget vil til næste møde komme med forslag til en lille folder om Ældrerådet i Herning Kommune.

 

 

 

 

 

11. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens-Henry har deltaget i møde i Tyrkisk forening, som repræsentant for Ældrerådet. Her orienterede han om Ældrerådets arbejde.

 

Jens-Henry har deltaget i tamilsk jubilæumsfest som repræsentant for Ældrerådet.

 

 

Bodil uddelte til de nye medlemmer nøgletallene, som blev behandlet på mødet i december.

 

12. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

13. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Den 7. februar 2018 kl. 9.30.

 

 

14. Evaluering af mødet

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af mødet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Inden mødet afsluttes med punktet eventuelt evalueres mødet i dag.

Indstilling

Formanden indstiller,

at mødet evalueres.
Formanden indstiller,

Beslutning

Enighed om at mødeform er behagelig.

Dagsorden er let tilgængeligt og overskuelig.

Hvis nogle ønsker punkter på dagsorden sendes de til Bodil senest 14 dage før mødet.

 

Dejligt at mødet bliver styret samtidig med at alle kan komme til orde.

 

Til møder fremover sendes dagsorden via link og der printes dagsorden og bilag, som ligger klar på mødet.

Hvis dagsorden er stor eller der er store bilag vil de blive sendt i papir.

 

Mødediæter udbetales hvert halve år. Kørsel afregnes også hvert halve år.

 

 

 

15. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Buskort til pensionister og afholdelse af valg blev drøftet på mødet.

 

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.