Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 10. januar 2018
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

4. Valg af repræsentanter til seniorrådene

Sagsnr.: 27.69.40-G01-8-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Valg af repræsentanter til seniorrådene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I Herning Kommune er der valgt 4 seniorråd, som er geografisk opdelt i nord, syd, øst og vest.

Sagsfremstilling

Disse råd er talerør via Ældrerådet til de kommunale myndigheder. De er det lokale kontaktled på ældreområdet, der omfatter førtidspensionister og alle borgere over 60 år.
Via seniorrådene og Ældrerådet har de mulighed for indflydelse på indholdet og udviklingen af området.
Medlemmerne er derfor meget lydhøre overfor de problematikker, der måtte være i det område, de er valgt i.
De fire seniorråd har Ældrerådet som deres naturlige samarbejdspartner. Ældrerådet har en repræsentant i alle seniorråd. Seniorrådene fastlægger selv rammerne for deres virke. De afholder møde en gang hvert kvartal.

Indstilling

Formanden indstiller

at Ældrerådet vælger en repræsentant til hver af de 4 seniorråd.

 

Formanden indstiller

Beslutning

Nord: Hans Ejnar og Margit.

Syd: Niels, Mads og Jens Henry

Øst: Hanne, Karen og Angela

Vest: Angela, Inge og Edith

 

Bodil vil gerne deltage i et møde en gang årligt i hvert seniorråd.

 

Link til kort der viser opdelingen i de 4 områder: http://politik.herning.dk/kort/kort-over-kommunens-aeldredistrikter

 

Forslag om at Ældrerådet nedsætter et udvalg (udrykningshold) for at puste liv i de seniorråd, som ikke har store aktiviteter.

Forslaget tages op igen inden sommerferien, hvor det vurderes om der stadig er behov.

 

Der er fællesmøde med Ældrerådet og fornand/næstformand for de 4 seniorråd den 6. marts 2018. Mødet starter kl. 9.30. Invitation kommer senere.

 

Lotte giver besked om de udpegede repræsentanter i seniorrådene.