Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 7. december 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

128. Økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har udarbejdet forslag til korrigende handlinger for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, til imødegåelse af de økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet.

Ældrerådet anmodes om høringssvar til forslagene, således at det kan indgå i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Efterårsopfølgningen pr. 31. august 2018 for Handicap- og Psykiatriområdet viser stigende økonomiske udfordringer på området. Merforbruget er steget med ca. 10 mio. kr. siden forårsopfølgningen.

 

Budgetforligskredsen har indgået aftale om at løfte budgetrammen med yderligere 10 mio. kr. fra 2019. Det forventede økonomiske resultat for 2019 ser herefter således ud:

 

 

Social- og Sundhedsudvalget har på et møde den 28. november 2018 behandlet administrationens oplæg til mulige korrigerende handlinger indenfor Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til løsning af restudfordringen.

 

Social- og Sundhedsudvalgets forslag til korrigerende handlinger sendes hermed i høring i Ældrerådet. Høringsfristen er 10. december 2018 kl. 12.

 

Forslagene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der udarbejdes høringssvar.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ældrerådet har fremsendt følgende høringssvar:

 

Ældrerådet har den 7. december 2018 behandlet sagen om økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet.

 

Generelt ønsker Ældrerådet som udgangspunkt ingen besparelser på ældreområdet.

 

Dog har Ældrerådet følgende kommentarer:

 

Forslag 1 – Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Ældrerådet ønsker at friholde de små lokale foreninger – særligt for pensionister, da det flere steder er den eneste aktivitet i området for den aldersgruppe. Disse er ofte forebyggende mod ensomhed.

Det samme gør sig gældende i forhold til Støtte-/vennekredse på plejecentrene.

 

Forslag 4 og 5 – Nedlæggelse af klippekort i Hjemmeplejen og reduktion på plejecentre

Ældrerådet finder disse forslag yderst problematiske at gennemføre, da ordningen giver rigtig meget livskvalitet for de svageste borgere.

Det er vigtigt, at borgerne med denne mulighed helt individuelt kan vælge aktiviteten.

Klippekortordningen giver stor værdi for både borgere, pårørende og personalet og er samtidig forebyggende mod ensomhed blandt de ældre.

Vi så det som et værdigt løft på ældreområdet, da midlerne blev afsat til ordningen og derfor værdsætter vi, at ordningen fortsætter uændret.

 

Forslag 6 – Udskydelse af byggeri på Kildehøj

Ældrerådet er bekymret for, om der i de næste par år vil blive mangel på plejeboligpladser.

Bilag

 • Forslag S&Æ høringsmateriale nov.18
 

129. Forslag til fremtidig organisering af Social, Sundhed og Beskæftigelse

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1352-11 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Forslag til fremtidig organisering af Social, Sundhed og Beskæftigelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med baggrund i den vakante chefstilling har chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse udarbejdet forslag til ny organisering af opgaveporteføljen i forvaltningen.

Forslaget blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 28. november 2018 og blev godkendt som indstillet, dog således, at stillingtagen til flytning af Blå Kors Varmestue fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget afventer færdiggørelsen af ombygningen på Bethaniagade.

 

Ældrerådet anmodes om høringssvar til forslaget, således at det kan indgå i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen. 

Sagsfremstilling

Opgaverne i det nyligt indgåede budgetforlig, den økonomiske stilling i Handicap og Psykiatri og den vakante chefstilling har gjort, at Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har arbejdet med, hvordan ser vi det specialisrede socialområde fremover - og dermed Handicap og Psykiatris opgaveportefølje og organisering.

 

Udgangspunktet har været, at mennesker er lige så forskellige som mennesker er flest. De mennesker, der i forskellige livsfaser har behov for hjælp, har derfor også brug for forskellige løsninger.

 

De fleste borgere har behov for mere generelle brede løsninger, som bedst og mest effektivt kan gives af normalområderne - Sundhed og Ældre og Beskæftigelse. Andre mennesker har behov for mere specifikke løsninger, som bedst og mest effektivt kan gives af specialområdet - Handicap og Psykiatri.

 

Social, Sundhed og Beskæftigelse vil derfor fortsat bestå af

 

 • Sundhed og Ældre,
 • Beskæftigelse
 • Handicap og Psykiatri

 

samt Staben.

 

Skellet mellem normalområdet og specialområdet skal have en vis fasthed og samtidig en fleksibilitet, som tager bedst mulig højde for menneskets behov og løsninger.

 

Opgaveporteføljen for Handicap og Psykiatri kan derfor fastlægges til specialiserede socialopgaver over handicappede og sindslidende.

 

Med udgangspunkt i de nuværende 4 resultatområder foreslås følgende ændringer:

 

Handicap

 

 • Bytoften flyttes til Sundhed og Ældre med henblik på opnåelse af mere entydige sammenhænge for borgerne primært i forhold til hjerneskadeområdet, genoptræning samt arbejdstilrettelæggelse mv.
  Udgangspunktet er, at det høje specialniveau skal fastholdes og udvikles.
  Den organisatoriske flytning gennemføres pr. 1. januar 2019. Der arbejdes videre mod en mulig kommunalisering af tilbudet.

 

 • Beskyttet beskæftigelse:
  Der igangsættes en afklaring af, hvilke brugere, som med et mere beskæftigelsesrettet fokus kan flyttes til Beskæftigelse. Der skal i givet fald udvikles nye løsninger på området under Beskæftigelse.

 

 • Dagsaktiviteter:
  Aktiviteterne finder oftes sted "udenfor hjemmet". Der skal nytænkes på området - herunder niveau samt fysisk lokation.

 

 • Livsfaser:
  Når borgerne i Handicap og Psykiatri bliver mere plejekrævende opstår behov for mere passende løsninger for denne livsfase. Der skal nytænkes på området og udarbejdes forslag til plejeløsninger.

 

 • Øvrige tilpasninger:
  3 mindre bofællesskaber i Sørvad og Aulum udfases over tid. Bofællesskaberne ligger i forbindelse med - eller tæt på tilbud på Sundhed og Ældres område. Ud fra beboernes livsfaser og med henblik på en mere effektiv opgavevaretagelse flyttes enhederne organisatorisk til Sundhed og Ældre. Bofællesskabet på Sørvad Plejecenter flyttes pr. 1. januar 2019 de øvrige i Aulum afventer pt.

 

Kommunikation

 

Området består udelukkende af tilbuddet "Center for Kommunikation".

 

Der er klare sammenhænge til hjælpemiddelområdet, genoptræningen samt Bytoften, hvorfor området pr. 1. januar 2019 organisatorisk flyttes til Sundhed og Ældre.

 

Psykiatrien

 

Der foreslåes ingen organisatoriske ændringer.

 

Der skal fremover arbejdes med udviklingen af et meget klarere og højere ambitionsniveau på området, herunder for sammenhænge - tværgående kommunalt og mellem socialpsykiatrien (kommunen) og behandlingspsykiatrien (regionen).

 

Herning Kommune skal "fylde mere" i den lokale, regionale og landsdækkende udvikling.

 

Misbrug - Udsatte

 

Ambitionen er at udvikle en integrering af beskæftigelses- og socialindsatsen.

 

Udsatte- og misbrugsområdet flyttes pr. 1. januar 2019 til Beskæftigelse med henblik på opnåelse af bedre sammenhænge for borgerne. Beskæftigelse sætter ny fokus på den sociale dimension og skal i den forbindelse udvikle nye løsninger. Dog skal stillingtagen til flytning af Blå Kors Varmestue fra Social- og Sundhedsudvalget til Beskæftigelsesudvalget afvente færdiggørelsen af ombygningen på Bethaniagade.

 

Øvrige

 

 • For unge 16-25 årige udvikles sammenhængende indsats på tværs af Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget for de unge, som ikke er i job eller i gang med (eller har gennemført) en ungdomsuddannelse. Ændringen ligger op ad de lovgivningsmæssige ændringer som følge af indførelsen af FGU'en (forberedende grunduddannelse) medio 2019. Mentor- og bostøtte for disse unge flyttes pr. 1. janaur 2019 fra Handicap og Psykiatri til Beskæftigelse.

 

 • Dyre enkeltsager:
  Sagerne fylder mere og mere økonomisk. Jf. budgetforliget for 2019 skal det afklares, om der med fordel kan udvikles egne tilbud til disse sager og om der kan nytænkes på området.

 

Forslaget til ændret organisering sendes hermed i høring i Ældrerådet. Høringsfristen er 10. december 2018 kl. 12.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at der udarbejdes høringssvar.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ældrerådet fremsender følgende høringssvar:

Ældrerådet har den 7. december 2018 behandlet sagen om forslag til fremtidig organisering af Sociial, Sundhed og Beskæftigelse.

 

Ældrerådet bakker op om forslaget, da vi ser rationalet i flytning til Sundhed og Ældre og Beskæftigelse som et godt forslag.

 

Ældrerådet ønsker, at de borgerrelaterede opgaver bibeholdes, så borgerne ikke bliver berørt af ændringen.

 

Ældrerådet ser muligheden for at få et bedre overblik på området.