Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 7. december 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

128. Økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har udarbejdet forslag til korrigende handlinger for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre, til imødegåelse af de økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet.

Ældrerådet anmodes om høringssvar til forslagene, således at det kan indgå i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Efterårsopfølgningen pr. 31. august 2018 for Handicap- og Psykiatriområdet viser stigende økonomiske udfordringer på området. Merforbruget er steget med ca. 10 mio. kr. siden forårsopfølgningen.

 

Budgetforligskredsen har indgået aftale om at løfte budgetrammen med yderligere 10 mio. kr. fra 2019. Det forventede økonomiske resultat for 2019 ser herefter således ud:

 

 

Social- og Sundhedsudvalget har på et møde den 28. november 2018 behandlet administrationens oplæg til mulige korrigerende handlinger indenfor Serviceområde 18, Sundhed og Ældre til løsning af restudfordringen.

 

Social- og Sundhedsudvalgets forslag til korrigerende handlinger sendes hermed i høring i Ældrerådet. Høringsfristen er 10. december 2018 kl. 12.

 

Forslagene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der udarbejdes høringssvar.
Formanden indstiller,

Beslutning

Ældrerådet har fremsendt følgende høringssvar:

 

Ældrerådet har den 7. december 2018 behandlet sagen om økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet.

 

Generelt ønsker Ældrerådet som udgangspunkt ingen besparelser på ældreområdet.

 

Dog har Ældrerådet følgende kommentarer:

 

Forslag 1 – Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Ældrerådet ønsker at friholde de små lokale foreninger – særligt for pensionister, da det flere steder er den eneste aktivitet i området for den aldersgruppe. Disse er ofte forebyggende mod ensomhed.

Det samme gør sig gældende i forhold til Støtte-/vennekredse på plejecentrene.

 

Forslag 4 og 5 – Nedlæggelse af klippekort i Hjemmeplejen og reduktion på plejecentre

Ældrerådet finder disse forslag yderst problematiske at gennemføre, da ordningen giver rigtig meget livskvalitet for de svageste borgere.

Det er vigtigt, at borgerne med denne mulighed helt individuelt kan vælge aktiviteten.

Klippekortordningen giver stor værdi for både borgere, pårørende og personalet og er samtidig forebyggende mod ensomhed blandt de ældre.

Vi så det som et værdigt løft på ældreområdet, da midlerne blev afsat til ordningen og derfor værdsætter vi, at ordningen fortsætter uændret.

 

Forslag 6 – Udskydelse af byggeri på Kildehøj

Ældrerådet er bekymret for, om der i de næste par år vil blive mangel på plejeboligpladser.

Bilag

  • Forslag S&Æ høringsmateriale nov.18