Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. marts 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

19. Godkendelse af referat fra sidste møde

20. Nøgletal, Sundhed og Ældre, december 2012

21. Orientering om bevilling til projektet "Slip sundheden fri"

22. Orientering om endelig godkendelse af kvalitetsstandarder for en række paragraffer i Lov om Social Service og anden lovgivning, som Visitationsenheden i Sundhed og Ældre visiterer efter

23. Kvalitetsstandard for daghjem

24. Kvalitetsstandard for klubtilbud til yngre demente

25. Pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi i budget 2013 - høring i Ældrerådet

26. Høring af kravspecifkationer på Kropsbårne Hjælpemidler 2

27. Rerpræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd

28. Konference for Ældrerådet

29. Nyt fra formanden

30. Nyt fra rådets medlemmer

31. Nyt fra nedsatte udvalg

32. Eventuelt