Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. marts 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

22. Orientering om endelig godkendelse af kvalitetsstandarder for en række paragraffer i Lov om Social Service og anden lovgivning, som Visitationsenheden i Sundhed og Ældre visiterer efter

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om endelig godkendelse af kvalitetsstandarder for en række paragraffer i Lov om Social Service og anden lovgivning, som Visitationsenheden i Sundhed og Ældre visiterer efter

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget sendte nedenstående kvalitetsstandarder til høring i Ældrerådet. Ældrerådet behandlede kvalitetsstandarderne på sit møde d. 14. november 2012.

 

 Paragraf
 Vedrørende ydelse
§ 95
BPA – Borgerstyret Personlig Assistance
§ 96
BPA – Borgerstyret Personlig Assistance
§ 97
Ledsageordning
§ 98
Særlig kontaktperson til døvblinde
§ 100
Dækning af nødvendige merudgifter
§ 112
Kaldeanlæg og nøglebokse
Kompressionsstrømper
Inkontinenshjælpemidler
§ 118
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom
§ 119-122
Plejevederlag til pasning af døende
§§ 131 og 132
Omsorgstandpleje
§ 141
Handleplaner

 

Hertil kommer anden lovgivning, nemlig:
 

Plejeboliger
(se henvisning til lovene i de enkelte kvalitetsstandarder)
Der enten er bygget efter reglerne for plejehjem (Servicelovens § 192) eller efter Lov om almene boliger eller Lov om friplejeboliger.
- Plejehjem/plejebolig
- Plejebolig med skærmet afsnit
- Ældrebolig, handicapegnet
Lov om almene boliger §§ 54, 57 og 58a
Ældrebolig, alm. indrettet
§ 170 i Sundhedsloven
Kørsel til og fra egen læge/speciallæge – pensionister
§ 11 i lov om trafikselskaber
Handicapkørsel

 

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændring af kvalitetsstanderne.

 

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde d. 20. februar 2013

endelig godkendt de tidligere fremsendte kvalitetsstandarder.

Beslutning

Til efterretning.