Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. marts 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

21. Orientering om bevilling til projektet "Slip sundheden fri"

Sagsnr.: 29.00.00-A26-10-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om bevilling til projektet "Slip sundheden fri"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: Anne Marie Muff Grønkjær

Sagsresume

Herning Kommune (Sundhed og Ældre) har sammen med Holstebro Kommune, Hospitalsenheden Vest og Region Midtjylland (Nære Sundhedstilbud) ansøgt og fået bevilget midler til et projekt vedrørende et eksperiment i forhold til udvikling af et forebyggelses- og behandlingskonsortium.  

Projektansøgningen på et forebyggelses- og behandlingskonsortium blev endelig godkendt primo januar 2013 og igangsættes hurtigst muligt.

 

Ældrerådet orienteres hermed om de foreløbige planer.

Sagsfremstilling

Projektet omhandler innovationsspørgsmålet "hvordan ville vi agere, hvis vi var én organisation og hvordan ville et forløb for en borger/patient i en udvalgt målgruppe så se ud".

 

Det handler om, hvordan vi kan oprette et forebyggelses- og behandlingskonsortium med henblik på at nedbryde institutionelle og organisatoriske barrierer mellem praktiserende læger, kommuner og region.

 

Det er visionen, at vi bevæger os fra det koordinerede sundhedsvæsen til det
integrerende sundhedsvæsen, hvor patienten/borgeren vil opleve at blive givet
den rigtige ydelse på det rigtige tidspunkt.

 

En af projektets store udfordringer vil i den forbindelse være at ændre kultur og mindset i de tre organisationer, så vi kan nå frem til at agere som et integreret sundhedsvæsen. Visionen om et integreret sundhedsvæsen angiver retningen – resten kan justeres undervejs.

 

Projektet er et 1-årigt projekt og den overordnede tidsplan ser pt. således ud:

  • Primo 2013: Kick-off i projektet

  • Fase 1: De indledende faser:
    Ansættelse af projektleder, beskrivelse af prototype for organisationsmodel,
    inddragelse af borger- og medarbejderperspektiver ved kvalificering af
    organisationsmodel (Januar 2013 – Juni 2013)

  • Fase 2: Afprøvning, måling og løbende justering (Juli 2013 – December 2013)

 

Center for Kvalitet, Region Midtjylland, vil endvidere blive tilknyttet projektet som evaluator.

 

Målgruppen i projektet skal defineres nærmere inden for kategorien "den ældre medicinske patient" og i et nærmere afgrænset geografisk område i både Holstebro og Herning kommuner. Da målgruppen ikke er helt på plads endnu, er det ikke muligt at sige noget om, hvor meget kommunalt personale der vil blive berørt af projektet.

Økonomi

Projektet medfører ingen bevillingsmæssige ændringer for Herning Kommune, idet samtlige bevilgede projektmidler på 1,565 mio. kr. tilgår regionen og administreres derfra.

Der forventes at tilgå en del medarbejdertimer i projektet, men det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at sige noget mere konkret om forbruget. Dette skyldes dels projektets innovative karakter og dels at det ikke helt er afklaret, hvilken målgruppe projektet omhandler. Opgaven forudsættes løst med eksisterende medarbejdere inden for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.
 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Projektet forlænges til udgangen af 2014 med midler fra Hospitalsenheden Vest, Holstebro Kommune og Herning Kommune.