Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. marts 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

24. Kvalitetsstandard for klubtilbud til yngre demente

Sagsnr.: 00.00.00-P19-384-09 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Kvalitetsstandard for klubtilbud til yngre demente

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Som en supplement til det almene daghjemstilbud har Herning Kommune etableret tilbud om daghjem (klub) for yngre demente, som har til formål at forlænge den periode, hvor den yngre demente kan begå sig og fungere selvstændigt i hverdagslivet.

 

Klubtilbuddet blev i udgangspunktet etableret som led i et projekt med eksterne puljemidler. En evaluering efter to års drift viste, at indholdet havde væsentlig betydning for de yngre demente og deres pårørende, hvorfor der efterfølgende er etableret et permanent tilbud inden for de eksisterende økonomiske rammer.

 

Der har ikke tidligere været godkendt en kvalitetsstandard på området.

 

Social- og Sundhedsudvalget sender hermed kvalitetsstandarden til høring hos Ældrerådet.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune har etableret tilbud om daghjem (klub) for yngre demente, som har til formål at forlænge den periode, hvor den yngre demente kan begå sig og fungere selvstændigt i hverdagslivet.

 

Klubtilbuddet er et forebyggende tilbud, der medvirker til at skabe netværk med ligestillede og forebygge isolation. Modtagerne af ydelsen er yngre borgere under 65 år som har tendens til at isolere sig og har behov for personalestøtte for at kunne fungere i hverdagsaktiviteter og i sociale sammenhænge. Der er tale om borgere, som typisk har svært ved at planlægge, strukturere og gennemføre hverdagsaktiviteter. Der er ikke tidligere fastlagt og godkendt et politisk serviceniveau herfor.
 
Klubtilbud for yngre demente kan visiteres af kommunens demenskonsulenter i forbindelse med tidlig opsporing. I klubtilbuddet til de yngre demente er plads til 8 brugere én dag ugentligt. Rammerne til drift af klubtilbuddet er etableret via omlægning af daghjemspladser på Aktiv Centret; disse er nedjusteret fra at udgøre 120 til nu 108 halve dage ugentlig.  

 

Social- og Sundhedsudvalget har foreløbig godkendt kvalitetsstandarden.

Indstilling

Formanden indstiller,

at kvalitetsstandarden for klubtilbud til yngre med demens drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar
Formanden indstiller,

Beslutning

Høringssvar afgives uden bemærkninger.

Bilag

  • Kvalitetsstandard klubtilbud yngre, febr. 2013