Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. marts 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

23. Kvalitetsstandard for daghjem

Sagsnr.: 00.00.00-P19-384-09 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Kvalitetsstandard for daghjem

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -Elin Mogensen

Sagsresume

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev serviceniveauet harmoniseret, og der blev udarbejdet kvalitetsstandarder for en lang række ydelser indenfor serviceloven. Daghjemsområdet indgik i planerne omkring en ny aktivitetscenterstruktur, der blev politisk godkendt i maj 2008. Serviceniveauet for daghjem følger den gamle Herning Kommunes kvalitetsstandard for ophold i daghjem, som godkendtes den 21. november 2000.
 
Social- og Sundhedsudvalget har sender hermed kvalitetsstandarden til høring i Ældrerådet inden en endelig godkendelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med daghjem er primært at aflaste ægtefælle eller nærtstående med henblik på, at borgeren bliver boende i eget hjem, så længe det er hensigtsmæssigt. Daghjem er som udgangspunkt et gruppetilbud, hvor der dog tages individuelle hensyn i planlægning af dagligdagen og de enkelte aktiviteter. Der er tale om borgere, som har svært ved at overskue egen situation, strukturere døgnet og vanskeligt ved at udføre egenomsorg, men som med personalestøtte kan indgå i gruppesammenhænge og modtage stimuli.
 
Der er etableret daghjem i tilknytning til aktivitetscentre i hvert af de fire geografiske plejeområder. Visitatorerne i Sundhed og Ældre har bevillingskompetencen til daghjem, mens demenskonsulenter, sygeplejersker, terapeuter og plejepersonale kan supplere beslutningsgrundlaget med uddybende afdækning af borgerens funktionsniveau.
 
Ved bevilling af en daghjemsplads ses på den enkeltes aktuelle behov, og efter opstart i daghjem kan der fortsat foretages ændringer i, hvor mange hele/ halve dage ugentlig borgeren tilknyttes daghjemmet. Nyvisiterede borgere tilbydes daghjemsophold, hvor der er ledig plads – dog så nær borgerens bopæl som mulig.  

 

Der er generelt stor udskiftning i skaren af daghjemsbrugere. Et øjebliksbillede ultimo januar 2013 viser, at der er tre borgere, som venter på opstart, mens 8 borgere venter på at få øget det ugentlige tidsrum, de er visiteret til daghjem.

Indstilling

Formanden indstiller,

at kvalitetsstandarden for daghjem drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar
Formanden indstiller,

Beslutning

Høringssvar afgives uden bemærkninger.

Bilag

  • Kvalitetsstandard for ophold i daghjem, jan. 2013