Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. marts 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

25. Pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi i budget 2013 - høring i Ældrerådet

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi i budget 2013 - høring i Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget ønsker høring i Ældrerådet i forhold til anvendelse af den resterende del af pulje på 10 mio. kr. afsat i budget 2013 til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetforliget for budget 2013 blev afsat en pulje på 10 mio. kr. i 2013 til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi inden for ældre, handicap og psykiatri.
 
Puljen disponeres af Social- og Sundhedsudvalget og går på tværs af de to serviceområder 13, Handicap og Psykiatri og 18, Sundhed og Ældre.
 
Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 12. december 2012 besluttet at disponere 6,235 mio. kr. til følgende projekter:

  • Forsøgsmidler til koordinationsgruppen for velfærdsteknologi (1 mio. kr.)

  • Videreudvikling og udbredelse af brugen af teknologiske hjælpemidler og IT teknologi i hverdagen (samlet pulje på 2 mio. kr.)

  • Gruppetilbud ADHD (0,720 mio. kr.)  

  • Kognitive IT hjælpemidler (1,2 mio. kr.)

  • Udvikling af telecare (1 mio. kr.)

  • Metode – medicinhåndtering (0,315 mio. kr.)

 
Sagen genoptages på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. april 2013, hvor der også foretages status på sagen.
 
Social- og Sundhedsudvalget ønsker sagen sendt til høring og drøftelse i Ældre- og Handicaprådene med henblik på, at rådene kan afgive høringssvar og forslag til prioritering af projekter ud over ovenfor nævnte.
 
Høringssvar skal foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. april 2013.

Indstilling

Formanden indstiller,

at
sagen drøftes,

 

at
der afgives høringssvar, således at dette foreligger til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. april 2013.

Formanden indstiller,

Beslutning

Følgende høringssvar sendes til udvalget:

 

"Ældrerådet har på møde den 6. marts 2013 drøftet pulje til udviklingsinitiativer og velfærdsteknologi.
 
Ældrerådet var enige om at anbefale 2 initiativer, nemlig udskrivningsbesøg samt visitationsmedarbejdere på sygehuset.
 
Formålet med udskrivningsbesøg er at følge op på en udskrivning fra hospitalet indenfor 24 timer.
 
Formålet med visitationsmedarbejdere på sygehset er at sikre indgåelse af aftaler med hensyn til både pleje, hjælpemidler, genoptræning o.s.v."