Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. marts 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

20. Nøgletal, Sundhed og Ældre, december 2012

Sagsnr.: 00.00.00-P19-20-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Nøgletal, Sundhed og Ældre, december 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lone Juulsgård

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en status hvert halve år på udvalgte nøgletal inden for Sundheds- og Ældreområdet. Formålet med nøgletallene er at præsentere et statistisk overblik over området.
 
Denne status forelægges hermed Ældrerådet til orientering.

 

Lis Bukholt deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Status for udvalgte nøgletal er:

 

  • Langt de fleste hjemmehjælpsmodtagere i Herning Kommune benytter det kommunale tilbud. I oktober 2012 benyttede 78,4 % af hjemmehjælpsmodtagerne den kommunale leverandør, mens 21,6 % benyttede private leverandører. Andelen af borgere, der benytter private leverandører, er steget med 2,0 % siden foråret 2012.

 

  • Antallet af borgere over 65 år, der modtager hjemmehjælp, er faldet fra 1.704 i 2009 til 1.516 i november 2012. Dette samtidig med at antallet af borgere over 65 år er steget med 1.953 borgere i perioden 2009 – november 2012.

 

  • Det samlede antal af plejeboliger (excl. rehabiliteringspladser) i marts 2012 var på 581 pladser, fordelt på 188 pladser i område Nord, 200 pladser i område Vest, 102 pladser i område Øst og 91 pladser i område Syd.

 

  • Pr. 1. november 2012 benyttede 34 borgere fra Herning kommune sig af en bolig på et friplejehjem.

 

  • Andelen af borgere, der benytter privat leverandør på Madserviceområdet, er 20,4 % pr. september 2012. I marts 2012 var andelen på 12,4 %.

 

  • Der er afholdt 196 afklarende samtaler og gennemført 12 holdforløb indenfor kronikerindsatsen i perioden januar – oktober 2012.

 

  • I 2011 havde Herning Kommune 1.099 akutte indlæggelser for borgere over 64 år (forebyggelige indlæggelser). Det er et fald på 113 indlæggelser i forhold til 2010.


Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Lis Bukholt oplyste, at der vil komme en sag til orientering i Ældrerådet om arbejdet med Det nære sundhedsvæsen.

 

Bilag

  • Sundhed og Ældre nøgletal endelig december 2012