Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. februar 2013
Mødested: Lindegården, Undervisningslokale i HC-bygningen, brug hovedindgangen - følg skiltene.

Dagsordenpunkter

7. Godkendelse af referat fra sidste møde

8. Opfølgning vedr. digital ansøgning om folkepension

9. Fodpleje - licitation ifht. fodpleje og borgerens mulighed for tilskud

10. Orientering om opfølgning på sagsbehandlingsfrister 2012

11. Temadag - Danske Ældreråd

12. Dato for besøg i Innovationsstalden

13. Overdragelse af høreapparatområdet til regionerne

14. Nyt fra formanden

15. Nyt fra rådets medlemmer

16. Nyt fra nedsatte udvalg

17. Organisering i Område Vest

18. Eventuelt