Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. februar 2013
Mødested: Lindegården, Undervisningslokale i HC-bygningen, brug hovedindgangen - følg skiltene.

Dagsordenpunkter

7. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Godkendt.

 

8. Opfølgning vedr. digital ansøgning om folkepension

Sagsnr.: 00.14.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Kirsten Lycke  

Opfølgning vedr. digital ansøgning om folkepension

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

På Ældrerådets møde ultimo august 2012 blev der givet en orientering om Herning Kommunes planer om at digitalisere ansøgninger om folkepension. Siden september 2012 har det været muligt at ansøge om folkepension både digitalt, via papiransøgning og ved at møde op i borgerservice. 

På mødet blev det aftalt, at Kirsten Lycke vil deltage i et møde primo 2013 for at opdatere rådet på den digitale udvikling i ansøgninger om folkepension.

Sagsfremstilling

Allerede i den første måned var der 81,6 procent af kommende folkepensionister, der søgte om folkepension digitalt ved egen hjælp og ved støtte og vejledning i borgerservice. Der er ikke indkommet klager og borgerne udtaler tilfredshed med muligheden for selv at kunne vælge ansøgningsform. Især er der udtalt tilfredshed med muligheden for at medarbejdere guider borgeren igennem ansøgningen via telefonkontakt.
 
Det høje niveau fra september 2012 fortsætter. I december 2012 er der således ca. 80 procent af kommende folkepensionister, der søger digitalt.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Kirsten Lycke oplyste, at borgerne har taget godt imod digitaliseringen af ansøgning om folkepension. Borgerservice er meget imponeret over, at så mange - med og uden støtte fra Borgerserivces personale - har benyttet den digitale ansøgning.

 

Ingen af rådets medlemmer har eksempler på borgere, der har været utilfredse med ordningen.

 

På forespørgsel oplyste Kirsten, at borgerne i forhold til spørgsmål om boligsikring, folkepension, familieydelse og barselsdagpenge efter 1. marts skal rette henvendelse til Udbetaling Danmark.

 

Henvendelser vedr. pas og kørkort skal fortsat rettes til Borgerservice i Herning Kommune. 

Hvis borgeren ikke kan klare sig selv, skal kommunen sørge for kontakt til Udbetaling Danmark.

 

På sigt vil yderligere opgaver blive digitaliseret.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

9. Fodpleje - licitation ifht. fodpleje og borgerens mulighed for tilskud

Sagsnr.: 00.14.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Kirsten Lycke  

Fodpleje - licitation ifht. fodpleje og borgerens mulighed for tilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På rådets møde i december 2012 blev det besluttet, at rådet vil få en orientering om dels licitation i forhold til fodpleje og dels om borgerens mulighed for tilskud ved såvel autoriserede og ikke-autoriserede fodterapeuter.
 
Udover følgende orientering vil nævnet formentlig på martsmødet få en orientering om kommunens igangværende arbejde om fornyelse af de eksisterende prisaftaler på briller, tandbehandling og netop fodpleje.

Sagsfremstilling

Hvad angår licitation i forhold til fodpleje formodes det at dreje sig om den udvælgelse kommunen foretager ifht. fodplejere, når der indgås prisaftale. Når der indgås prisaftale med fodplejere udvælges terapeuterne i forhold til, hvorvidt de opfylder kravene i den kravsspecifiktation, der udarbejdes for hver enkelt ydelse. Kravspecifikationen indeholder de krav, som en fodplejer, tandtekniker eller optiker skal leve op til. Bl.a. Ældrerådet skal have mulighed for at kommentere på kravspecifikationen, så det sikres, at kommunen får stillet de relevante krav til de fodplejere, kommunen senere indgår aftaler med.
 
For så vidt angår pensionisters mulighed for tilskud ved såvel autoriserede fodterapeuter (med ydenummer) og ikke-autoriserede fodplejere er der flere muligheder -
 
Er der tale om pensionister med behov for fodpleje pga. sukkersyge, nedgroede negle, arvæv efter strålebehandling eller svær leddegigt er der mulighed for at få en henvisning fra egen læge og dermed få tilskud efter reglerne om helbredstillæg, da der så er sygesikringsdækning til disse ydelser. Det indebærer således også, at fodplejen kun kan leveres af autoriserede fodterapeuter (med ydenummer) da kun disse er berettiget til at modtage sygesikringstilskud.   Er der tale om pensionister med behov for fodpleje af andre årsager fx overvægt eller slidgigt m.m., kan der søges udvidet helbredstillæg, og denne fodpleje kan leveres af både fodterapeuter og fodplejere, da der ikke gives sygesikringstilskud til disse ydelser.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

På baggrund af henvendelse fra Seniorråd Vest orienterede Kirsten Lycke om, at indgåelse af prisaftale på fodplejeområdet ligger i kommunens afdeling for Indkøb og Udbud. Det er derimod Borgerservice, der efter ansøgning bevilger udvidet helbredstillæg til fodpleje.

 

Aftale kan indgås, hvis fodplejeren/fodterapeuten opfylder kravsspecifikationen.

 

Region Midtjylland tildeler ydernummer til det antal fodplejere, regionen mener, der er behov for i kommunen.

 

Rådet ønskede undersøgt, om der er ydernumre nok. Hvis der er, vil rådet rette henvendelse til regionen med anmodning om, at regionen opsøger terapeuter med opfordring til at etablere aftale med kommunen.

 

 

 

10. Orientering om opfølgning på sagsbehandlingsfrister 2012

Sagsnr.: 27.69.04-A00-1-12 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Orientering om opfølgning på sagsbehandlingsfrister 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 x
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Ulla Bitsch Andersen

Sagsresume

Forvaltningen præsenterer resultatet af opfølgning på overholdelse af sagsbehandlingsfrister for 2012.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fulgt op på overholdelsen af de sagsbehandlingsfrister, som er vedtaget for 2012 på Social- og Sundhedsudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets områder.

 

Målet med sagsbehandlingsfristerne er, at 90 % af alle sager bliver afgjort inden for fristen. Der bliver årligt gennemført en stikprøvevis kontrol af, om sagsbehandlingsfristerne bliver overholdt.

 

Chefgruppen i Social, Sundhed og Beskæftigelse har i august 2012 besluttet hvilke temaer, der bliver fulgt op på i 2012 samt opfølgningsperioden. Resultatet af målingen fremgår af bilaget.

 

Målingen viser, at kravet om, at 90 % af sagerne skal være afgjort inden for fristen, bliver overholdt på seks af i alt otte måleområder.

 

Kravet er ikke overholdt på følgende områder:

 • Hjælpemidler ved omfattende afprøvning efter Lov om social service § 112

  Fristen på 2 måneder er overskredet i 14 af 82 sager.
  Forklaring på overskridelse:
  På grund af det store pres på akutsager og standardhjælpemidler.

 • Bevilling af personlig assistance til handicappede i erhverv efter Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. § 4

  Fristen på 1 måned er overskredet i 4 af 11 sager.
  Begrundelse for overskridelse:
  Afgørelse 1 og 2: Sagsbehandlingstid 5 uger.
  Afgørelse 3: Sagsbehandlingstid 16 uger på grund af afventning af lægeattest.
  Afgørelse 4: Sagsbehandlingstid 10 uger. Har afventet ansættelse af borger. Arbejdsgiveren er ikke klar til at tage beslutningen om at ansætte borgeren - skal se vedkommende an lidt længere.

 

Målingerne har ikke givet anledning til, at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget har ændret sagsbehandlingsfristerne, og fristerne for 2012 videreføres derfor til 2013.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Rådet beder forvaltningen have særligt fokus på, at der i forhold til støtte efter § 112 afsættes tilstrækkelige ressourcer, således at overskridelse af sagsbehandlingsfrister kan undgås.

Bilag

 • Sagsbehandlingsfrister 2012 måleresultater
 • Folder - sagsbehandlingsfrister 2012
 

11. Temadag - Danske Ældreråd

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1026-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadag - Danske Ældreråd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd sender invitation til konferencen -

Visiteret kommunal kørsel og regional, kollektiv transport.

Sagsfremstilling

Konferencen afholdes den 15. marts 2013 i Fårvang kl. 8.45 - 15.30.

 

Tilmeldingsfristen er den 7. februar 2013.

 

Pris 750 kr. pr. deltager.

Indstilling

Formanden indstiller,

at   deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Erik Christensen og Henry Jeppesen tilmeldes konferencen.

 

Jørgen Kier har telefonisk oplyst, at han ikke har mulighed for at deltage i konferencen.

 

OBS: Der gøres opmærksom på, at konferencen afholdes den 14. marts i stedet for 15. marts som oplyst i dagsordenteksten!

Bilag

 • Invitation til konference
 

12. Dato for besøg i Innovationsstalden

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for besøg i Innovationsstalden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 9. januar 2013 i Ældrerådet blev det besluttet at arrangere et besøg i Innovationsstalden i frobindelse med det nye sygehus i Gødstrup.

Sagsfremstilling

Det er aftalt, at besøget finder sted den 30. maj 2013 kl. 13.00 - 15.30.

Innovationsstalden skal anvendes til at afprøve/udvikle ideer til f.eks. rumstørrelse og indretning, aktiviteter, arbejdsgange, logistik, materialevalg og inventar.

 

Innovationsstaldens adresse er: Næstholtvej 11, 7400 Herning.

Indstilling

Formanden indstiller,

at tidspunktet godkendes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Aftalen blev godkendt.

 

Agnethe Pedersen har ikke mulighed for at deltage i besøget.

 

13. Overdragelse af høreapparatområdet til regionerne

Sagsnr.: 27.60.04-A00-1-13 Sagsbehandler: Nora Thalund  

Overdragelse af høreapparatområdet til regionerne

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om at Folketinget den 19. december 2012 har vedtaget at samle høreapparatområdet i Sundhedsloven. Dette medfører, at regionerne fremover får finansierings- og myndighedsansvaret på området.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget at samle høreapparatområdet i Sundhedsloven. Loven medfører, at regionerne fremover får finansierings- og myndighedsansvaret på området. Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2013. Hidtil har kommunerne haft dette ansvar.

 

Ansøgning om tilskud til høreapparater modtaget i kommunerne inden 1. januar 2013 færdigbehandles efter den tidligere lovgivning i kommunerne.


Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Som svar på medlemmernes spørgsmål på mødet, kan det oplyses, at der i forhold til batterier er truffet aftale mellem regionen og kommunerne om, at Herning Kommune foreløbig fortsætter med udlevering af batterier alle de steder, hvor man hidtil har kunnet få batterier.  I mellemtiden finder regionen ud af, hvordan man derfra fremadrettet vil gribe opgaven an.
 
Med hensyn til Center for Kommunikations opgaver fortsætter disse foreløbig uændret. Der er lavet en aftale med regionen omkring høreklinikken - foreløbig for 2 måneder - men det er forventningen, at aftalen forlænges. Justering mv. af høreapparater fortsætter som hidtil.
 
Når/hvis der sker ændringer, vil det være regionens opgave at informere borgerne herom. Hvordan de vil vælge at informere, vides ikke på nuværende tidspunkt.
 
Forvaltningen vil løbende orientere Ældrerådet om status for regionens overtagelse af opgaven.

Bilag

 • Bekendtgørelse om høreapparatbehandling efter opgaveoverførsel til regionen
 

14. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

A.

På baggrund af henvendelse fra Henry Jeppesen og Preben Troelsen oplyste formanden, at han har kontaktet formanden for Teknik- & Miljøudvalget for at drøfte de rejste problemerne med at nå over for grønt lys i krydset Nørregade/Nygade. Da det viser sig, at problemet også består i, at borgerne skal benytte trykknap for at få grønt lys, kontakter formanden på ny Teknik- & Miljøudvalgsformanden. Rådet vil blive orienteret om resultatet heraf.

 

B.

Ældrerådet drøftede muligheden af at orientere mere om relevante ting indenfor ældreområdet på hjemmesiden (under "Ældrerådet"). Dette afventer dog Herning Kommunes nye hjemmeside. Rådet kontakter Lotte Mikkelsen for at aftale en procedure i forbindelse med brug af hjemmesiden.

Beslutning


 

15. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at bemærke.

 

16. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at bemærke.

 

17. Organisering i Område Vest

Sagsnr.: 27.69.40-G01-1-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Organisering i Område Vest

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På Ældrerådets møde den 17. december 2012 fremkom ønske om en orientering af organiseringen i et område under Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

Områdeleder Gitte Nørgaard vil på mødet tage Ældrerådet med på en organisatorisk rejse i Område Vest for at give et billede af, hvad indeholder en moderne kommunal virksomhed og hvordan imødekommes udfordringer og krav fra omverdenen i form af cases fra hverdagen.

 

Gitte Nørgaard vil orientere om fremtidens udfordringer inden for sygeplejen, som stiller krav til beredskab (akutte opgaver), faglighed/kompetencer og velfærdsteknologi.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Distriktsleder Eva Østergaard viste rundt på plejehjemmet, hvor vi bl.a. var inde at se en af lejlighederne.

 

18. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet at bemærke.