Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 6. februar 2013
Mødested: Lindegården, Undervisningslokale i HC-bygningen, brug hovedindgangen - følg skiltene.

Dagsordenpunkter

9. Fodpleje - licitation ifht. fodpleje og borgerens mulighed for tilskud

Sagsnr.: 00.14.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Kirsten Lycke  

Fodpleje - licitation ifht. fodpleje og borgerens mulighed for tilskud

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På rådets møde i december 2012 blev det besluttet, at rådet vil få en orientering om dels licitation i forhold til fodpleje og dels om borgerens mulighed for tilskud ved såvel autoriserede og ikke-autoriserede fodterapeuter.
 
Udover følgende orientering vil nævnet formentlig på martsmødet få en orientering om kommunens igangværende arbejde om fornyelse af de eksisterende prisaftaler på briller, tandbehandling og netop fodpleje.

Sagsfremstilling

Hvad angår licitation i forhold til fodpleje formodes det at dreje sig om den udvælgelse kommunen foretager ifht. fodplejere, når der indgås prisaftale. Når der indgås prisaftale med fodplejere udvælges terapeuterne i forhold til, hvorvidt de opfylder kravene i den kravsspecifiktation, der udarbejdes for hver enkelt ydelse. Kravspecifikationen indeholder de krav, som en fodplejer, tandtekniker eller optiker skal leve op til. Bl.a. Ældrerådet skal have mulighed for at kommentere på kravspecifikationen, så det sikres, at kommunen får stillet de relevante krav til de fodplejere, kommunen senere indgår aftaler med.
 
For så vidt angår pensionisters mulighed for tilskud ved såvel autoriserede fodterapeuter (med ydenummer) og ikke-autoriserede fodplejere er der flere muligheder -
 
Er der tale om pensionister med behov for fodpleje pga. sukkersyge, nedgroede negle, arvæv efter strålebehandling eller svær leddegigt er der mulighed for at få en henvisning fra egen læge og dermed få tilskud efter reglerne om helbredstillæg, da der så er sygesikringsdækning til disse ydelser. Det indebærer således også, at fodplejen kun kan leveres af autoriserede fodterapeuter (med ydenummer) da kun disse er berettiget til at modtage sygesikringstilskud.   Er der tale om pensionister med behov for fodpleje af andre årsager fx overvægt eller slidgigt m.m., kan der søges udvidet helbredstillæg, og denne fodpleje kan leveres af både fodterapeuter og fodplejere, da der ikke gives sygesikringstilskud til disse ydelser.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

På baggrund af henvendelse fra Seniorråd Vest orienterede Kirsten Lycke om, at indgåelse af prisaftale på fodplejeområdet ligger i kommunens afdeling for Indkøb og Udbud. Det er derimod Borgerservice, der efter ansøgning bevilger udvidet helbredstillæg til fodpleje.

 

Aftale kan indgås, hvis fodplejeren/fodterapeuten opfylder kravsspecifikationen.

 

Region Midtjylland tildeler ydernummer til det antal fodplejere, regionen mener, der er behov for i kommunen.

 

Rådet ønskede undersøgt, om der er ydernumre nok. Hvis der er, vil rådet rette henvendelse til regionen med anmodning om, at regionen opsøger terapeuter med opfordring til at etablere aftale med kommunen.