Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. november 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

111. Godkendelse af referat fra sidste møde

112. Punkter til fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

113. Opfølgning på fællesmødet den 2. september 2014

114. Undersøgelse om digital kommunikation

115. Forslag til mødeplan 2015

116. Nyt fra formanden

117. Nyt fra rådets medlemmer

118. Nyt fra nedsatte udvalg

119. Dato for næste møde

120. Eventuelt