Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. november 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

111. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 8. oktober 2014.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

112. Punkter til fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Punkter til fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvlget og Ældrerådet er aftalt til onsdag den 10. december 2014.

Sagsfremstilling

Ældrerådet besluttede på mødet den 8. oktober 2014, at Hjemmehjælpskommissionens anbefalelinger bliver et temamøde, som drøftes med udvalget på fællesmødet den 10. december 2014.

 

På mødet i Ældrerådet den 5. november 2014 drøftes eventuelle spørgsmål til fællesmødet. Disse spørgsmål sendes til udvalget forud for fællesmødet.

Endnu et punkt til fællesmøde bliver aftale om fremtidens hjemmehjælp.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at spørgsmål forud for fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 10. december 2014 drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Leif Jørgensen fremlagde spørgsmål fra rapporten, som han synes var relevante.

Anbefaling 1: Hvordan tænker Udvalget at være forkant med hensyn til borgerne?

Anbefaling 3: Hvem hører under gruppen under 80 år i særlig risikogrupper? Kunne der tages særlige hensyn til ældre, som bliver alene (særligt mænd).

Anbefaling 7 og 8: Hvordan takles det hvis borgere ikke kan og vil rehabilteres?

Anbefaling 12: Hvordan vil de 3 paramentre sikret overholdt og hvordan sikres færrest muligt hjemmehjælpere. Hvordan sikres tilbagemelding fra fritvalgsfirmaer, f.eks. vedrørende sygepleje.

Anbefaling 16: Hvordan opstilles et incitament for at sikre størst effekt for borgeren?

Anbefaling 19: Hvordan sikres en samlet handleplan og hvordan skal den blive kendt for samtlige medarbejdere?

Anbefaling 25: Hvordan sikres midler til teknologiske hjælpemidler og hvem betaler? Kan det være borgeren, som skal betale?

Hanne stiller spørgsmål om kommunikation i forbindelse med udskrivelse - sygehus, læge og kommune.

 

Bodil Markmøller stillede spørgsmålet - hvor meget elastik er der i ydelsespakkerne fra borgerens side?

Øvrige spørgsmål:

Hvordan formidles den ændrede praksis ud til borgerne?

Ældrerådet foreslår borgermøder om fremtidens hjemmehjælp med deltagelse af både udvalg og ældreråd.

 

De enkelte medlemmer blev opfordret til at sende mail til Leif Jørgensen om de spørgsmål, de gerne vil stille på fællesmødet. Senest den 12. november.

Herefter bliver den samlede oversigt over spørgsmål sendt til Sundhed og Ældre forud for fællesmødet.

 

Der var enighed om, at formanden stiller spørgsmålene, og medlemmer kan stille supplerende spørgsmål.

 

Anbefalingerne fra rapporten kan også drøftes i de 4 seniorråd. Der er i samfundet meget fokus på nedskæringer på ældreområdet.

 

113. Opfølgning på fællesmødet den 2. september 2014

Sagsnr.: 00.00.00-P19-144-11 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Opfølgning på fællesmødet den 2. september 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 2. september 2014 blev der afholdt fællesmøde med repræsentanter fra de 4 seniorråd.

Sagsfremstilling

Der ønskes en evaluering af fællesmødet med hensyn til indhold og udbytte.

Der ønskes en drøftelse af eventuelle tiltag på baggrund af mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at fællesmødet evalueres.
Formanden indstiller,

Beslutning

Leif Jørgensen stillede spørgsmål i forhold til forløbet af mødet.

Leif foreslog at de 4 seniorråd arbejder videre med hjemmehjælpskommisionens anbefalinger eller inviterer demenskoodinatoreren for at orientere om indsatsen på området - evt. de 4 seniorråd i fællesskab. Det kan også være et tema til næste fællesmødet med Ældrerådet.

Returmeldinger fra de 4 seniorråd på næste møde.

Temaer til næste års fællesmøde kunne også være Demens.

 

Plejetestamente (en beskrivelse af ønsker, hvis man ikke længere er i stand til at give udtryk for det) drøftes på mødet mellem LIs Bukholt og Leif eller på mødet med formand, næstformand, udvalgsformand og direktør.

Bilag

  • Referat fra møde den 2. september 2014.
 

114. Undersøgelse om digital kommunikation

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Undersøgelse om digital kommunikation

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd og Ældreforum har iværksat en undersøgelse af kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere.

 

Fra Ældrerådet i Herning Kommune har 5 medlemmer deltaget i undersøgelsen.

Sagsfremstilling

På mødet vil spørgeskemaet blive gennemgået i plenum for at synliggøre, hvilke spørgsmål der kan opstå undervejs.

Indstilling

Formanden indstiller,

at spørgeskemaet gennemgåes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Spørgsekemaet gennemgået og de relevante svar blev fundet.

Ældrerådet udtrykte stor tilfredshed og tilgængelighed for kommunens hjemmeside.

Bilag

  • Spørgsmål fra spørgeskemaet i undersøgelsen
 

115. Forslag til mødeplan 2015

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til mødeplan 2015

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der skal fastsættes mødetidspunkter for Ældrerådets møder i 2015.

Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i 2015:

Onsdag den 21. januar 2015

Onsdag den 25. februar 2015

Onsdag den 18. marts 2015

Onsdag den 15. april 2015

Onsdag den 20. maj 2015

Onsdag den 10. juni 2015

Onsdag den 19. august 2015

Onsdag den 16. september 2015

Onsdag den 21. oktober 2015

Onsdag den 11. november 2015

Onsdag den 16. december 2015

Indstilling

Formanden indstiller,

at mødedatoerne for 2015 fastlægges.
Formanden indstiller,

Beslutning

Datoerne godkendt.

 

Prøvesmagning fra Madservice Herning gennemføres som afslutning på mødet den 25. februar 2015.

 

116. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Brochure om Ældrerådet i Vesthimmerland kommune blev uddelt.

 

Der er afholdt møde den 3. november med firmaet, som skal lave vores brochure. Udkast er klar til mødet i december. Folderen forventes klar omkring 1. januar 2015.

Oplagget på 2.500 stk. er gratis. Pris for 10.000 stk. er ca. 17.000 kr.

Der er eventuelt mulighed for lavere pris - hvis vi ikke skal have nye billeder.

Endnu uafklaret.

 

Møde i Vingsted den 12. november, hvor Peter, Jens-Henry, Niels, Svend-Erik og Leif deltager.

Der er afgang kl. 8.45 fra Markedspladsen. Niels kører - Peter hentes i Lind.

Leif kører selv.

 

Leif orienterede om et brev fra en tamilsk borger. Leif har haft ringet til vedkommende. Brevet er nu oversat i forvaltningen og Leif svarer, at Ældrerådet ikke kan behandle enkeltsager.

 

117. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Svend Erik Jensen oplyste, at gruppen Herning C snart afholder møde. Der skal blandt andet prøvekøres med kørestole i gågaden.

 

Henry Jeppsen har fået en henvendelse om, at opkørslen for kørestole er for stejl ved Stof og Stil på Torvet i Herning. Svend Erik tager det med i gruppen Herning C.

 

Hans Ejnar Juulsen har fået ny henvendselse om perronerne i Vildbjerg og Aulum. Der er tidligere givet afslag fra Banedanmark, idet de henviser til at udbedringen afventer renovering. Hans Ejnar har fået forslag om etablering af rampe eller niveauudligning. Teknik og Miljø kontaktes igen for at lave de 2 ramper. Hans Ejnar laver udkast til brev med tegning og overslag. Punktet drøftes på næste møde i Ældrerådet.

 

118. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

119. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Den 3. december 2014.

Mødet afsluttes med spisning kl. 11.30.

Inviterede: Lis Bukholt, Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.

 

120. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Niels Hedegaard spurgte til økoniomien i forhold til anskaffelse og opdatering af computere for ældre borgere i forhold til digital selvbetjening. Leif henviste til borgernes netværk og forskellige steder, der afholder it-kurser.

Der er også mulighed for fritagelse for digital post.

 

Leif har ikke fået respons på sit seneste læserbrev.

 

Niels Hedegaard forespurgte om Cool Beans var en mulighed på plejehjem for at inddrage beboerne. Cool Beans er et madprojekt, hvor børn lærer at tilberede og spise ordentlig mad af sæsonens råvarer. Projektet har fokus på både sundhed, madglæde, kammeratskab, nysgerrighed og inklusion.