Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. november 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

112. Punkter til fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Punkter til fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvlget og Ældrerådet er aftalt til onsdag den 10. december 2014.

Sagsfremstilling

Ældrerådet besluttede på mødet den 8. oktober 2014, at Hjemmehjælpskommissionens anbefalelinger bliver et temamøde, som drøftes med udvalget på fællesmødet den 10. december 2014.

 

På mødet i Ældrerådet den 5. november 2014 drøftes eventuelle spørgsmål til fællesmødet. Disse spørgsmål sendes til udvalget forud for fællesmødet.

Endnu et punkt til fællesmøde bliver aftale om fremtidens hjemmehjælp.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at spørgsmål forud for fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 10. december 2014 drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Leif Jørgensen fremlagde spørgsmål fra rapporten, som han synes var relevante.

Anbefaling 1: Hvordan tænker Udvalget at være forkant med hensyn til borgerne?

Anbefaling 3: Hvem hører under gruppen under 80 år i særlig risikogrupper? Kunne der tages særlige hensyn til ældre, som bliver alene (særligt mænd).

Anbefaling 7 og 8: Hvordan takles det hvis borgere ikke kan og vil rehabilteres?

Anbefaling 12: Hvordan vil de 3 paramentre sikret overholdt og hvordan sikres færrest muligt hjemmehjælpere. Hvordan sikres tilbagemelding fra fritvalgsfirmaer, f.eks. vedrørende sygepleje.

Anbefaling 16: Hvordan opstilles et incitament for at sikre størst effekt for borgeren?

Anbefaling 19: Hvordan sikres en samlet handleplan og hvordan skal den blive kendt for samtlige medarbejdere?

Anbefaling 25: Hvordan sikres midler til teknologiske hjælpemidler og hvem betaler? Kan det være borgeren, som skal betale?

Hanne stiller spørgsmål om kommunikation i forbindelse med udskrivelse - sygehus, læge og kommune.

 

Bodil Markmøller stillede spørgsmålet - hvor meget elastik er der i ydelsespakkerne fra borgerens side?

Øvrige spørgsmål:

Hvordan formidles den ændrede praksis ud til borgerne?

Ældrerådet foreslår borgermøder om fremtidens hjemmehjælp med deltagelse af både udvalg og ældreråd.

 

De enkelte medlemmer blev opfordret til at sende mail til Leif Jørgensen om de spørgsmål, de gerne vil stille på fællesmødet. Senest den 12. november.

Herefter bliver den samlede oversigt over spørgsmål sendt til Sundhed og Ældre forud for fællesmødet.

 

Der var enighed om, at formanden stiller spørgsmålene, og medlemmer kan stille supplerende spørgsmål.

 

Anbefalingerne fra rapporten kan også drøftes i de 4 seniorråd. Der er i samfundet meget fokus på nedskæringer på ældreområdet.