Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. februar 2020
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

11. Godkendelse af referat fra sidste møde

12. Nyt fra formanden

13. Orientering til Ældrerådet om omsorgstandpleje

14. Repræsentantskabsmøde 2020

15. Nyt fra rådets medlemmer

16. Nyt fra nedsatte udvalg

17. Dato for næste møde

18. Orientering om Det danske Madhus

19. Eventuelt