Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 5. februar 2020
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

11. Godkendelse af referat fra sidste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 15. januar 2020.

Beslutning

Godkendt.

 

12. Nyt fra formanden

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Den 15. januar har Bodil haft kontakt med Det Danske Madhus, om at komme på dette møde for at orienterer om deres produkter.

 

Den 16. januar, kontakt til Teknik og Miljø i forhold til evaluering af bybusserne. Fik oplyst, at evaluering vil ske efter 2 år. Fik oplyst, at der bliver lavet passager-optælling hver dag.
Bodil oplyste at bus 150 ikke er en lavtrinsbus. Det blev dog oplyst fra Teknik og Miljø, at der nu er indsat lavtrinsbus. Der følges op ved henvendelse til Fuglsangsø Centret.

 

Den 22. januar møde med Cityforeningen angående arrangement for ældre på Torvet. Der arbejdes på, at det bliver det 14. juli, samt en gang i august.

 

Den 28. januar afsluttende møde i projekt "Kom godt hjem". Der holdes afslutningskonference den 6. februar. Her vil en pixiudgave af den samlede rapport, samt tidshorisonten for udskrivningssamtaler blive drøftet.

 

Den 3. februar, modtaget spørgsmål fra Regionsældrerådet omkring sundhedsreformen.

 

Den 3. februar har Bodil og Hans Ejner modtaget dagsorden til møde med Ældresagen, datoen er dog flyttet.

 

Den 4. februar deltog Bodil og Hans Ejner i møde i Ringkøbing med ældrerådene fra Ringkøring-Skjern og Ikast-Brande.

 

Den 5. februar Bodil og Hans-Ejner har holdt møde med Anne Ramsgaard. Hun oplyser, at der arbejdes på en oversigt over puljemidler.

Projekt Elderlearn vil blive fremlagt på næste møde i Ældrerådet. Den digitale platform, Boblberg, vil blive fremlagt på et kommende møde.

Orientering om rekruttering i hjemmeplejen vil også ske på et kommende møde.

Det lokale køkken, herunder diætmad, vil orientere Ældrerådet på et kommende møde.

 

13. Orientering til Ældrerådet om omsorgstandpleje

Sagsnr.: 29.15.12-G01-1-20 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Orientering til Ældrerådet om omsorgstandpleje

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Tandlæge Lisbeth Bønlykke Pedersen og Chef for visitationen Birgitte Nystrup Andersen vil orientere Ældrerådet om omsorgstandpleje i Herning Kommune.

 

Orienteringen vil indeholde information om målgruppe, visitationskriterier og visitationsprocedurer. Orienteringen vil også indeholde information om tilbuddets organisering. Herudover vil der blive orienteret om, hvordan behandlingen foregår i praksis og borgerens betalingsforpligtelse.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Taget til efterretning.

Der sker automatisk tilmelding til Omsorgstandplejen, når man flytter i plejebolig, hvis det ønskes.

Der er pt 350 tilmeldt ordningen.

Omsorgstandplejen underviser på plejecentrene i projektet "Sammen bevare vi tænder". På sigt skal dette også omfatte hjemmeplejen.

 

14. Repræsentantskabsmøde 2020

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentantskabsmøde 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd inviterer til Repræsentantskabsmøde den 27. april og til konference den 28. april 2020 på Hotel Nyborg Strand.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd holdes den 27. april 2020 fra kl. 10-17.

 

Emnet og programmet for konferencen den 28. april 2020 meldes ud senere.

 

Pris for repræsentantskabsmøde, konferece, festmiddag og overnatning er 3.445 kr. pr. deltager.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.
Formanden indstiller,

Beslutning

Følgende 8 medlemmer tilmeldes repræsentantskabsmøde og konference:

Inge, Karen, Angela, Jens Henry, Hanne K, Niels, Bodil og Hans-Ejner.

 

Mads er 1. reserve.

Seminarer fordeles ved tilmelding.

Bilag

  • Indkaldelse til DANSKE ÆLDRERÅDs repræsentantskabsmøde 2020
  • Final_antal stemmeberettigede repræsentanter 2020.pdf
 

15. Nyt fra rådets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans-Ejner deltog den 20. januar i møde i Regionsældrerådet. Referat fra mødet er udsendt til Ældrerådets medlemmer.

 

Inge oplyste at brugerpårørenderådet på Sandfeldtgården efterlyste plejehjemspladser i oplandet, som nævnt i budgetforliget.

 

Bodil og Hans Ejner vil på næste møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard drøfte placeringen af plejecenter i Gødstrup.

 

Jens Henry orienterede om møde angående nybyggeri for ældre på Holing Engpark. Han meldte sig til at indgå i en arbejdsgruppe om det videre arbejde.

 

Mads spurgte om sagen omkring buskort. Bodil oplyste at hun har kontakt til Joan Hansen.

 

Hans-Ejner oplyste, at Seniorråd Nord har haft besøg af Jane Andersen, som orienterede om rekruttering. Ældrerådet vil senere få en orientering om emnet.

 

Bodil oplyste, at der holdes fællesmøde med repræsentanter for de 4 seniorråd den 23. marts 2020, kl. 9.30.

 

 

 

16. Nyt fra nedsatte udvalg

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans-Ejner oplyste at Ældrerådets temadag holdes efter samme koncept og på samme sted som i 2019. Der arbejdes på et indlæg fra provst Anders Bonde.

 

17. Dato for næste møde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 11. marts.

 

18. Orientering om Det danske Madhus

Sagsnr.: 27.36.24-G01-1-20 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om Det danske Madhus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Det danske Madhus har tilbudt at komme og give en orientering om deres produkter.

Sagsfremstilling

På mødet vil Det danske Madhus orientere om, hvad borgerne får tilbudt, hvis de vælger dem som leverandør af madservice.

På mødet vil Ældreråets medlemmer kunne smage på deres produkter.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden indstiller,

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

 

I uge 5 var der 87 borgere i Herning Kommune som fik leveret mad fra Det Danske Madhus.

 

Der var stor tilfredshed med smagsprøverne.

Bilag

  • Statistik fra Det danske Madhus
 

19. Eventuelt

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens Henry og Hans-Ejner kører til temadagen i Viborg den 3 marts.