Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 30. marts 2016
Mødested: Center for Kommunikation, Brahmsvej 8, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 24. februar 2016.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.54.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ombygning af Ågården

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet orienteres om ombygning af Ågården i Vildbjerg.

Sagsfremstilling

Ågården i Vildbjerg er i dag opdelt i 3 ejerlejligheder med en tandlægeparksis, lægepraksis og den

sidste del drives af Sundhed og Ældre. Sundhed og Ældre har på Ågården et aktivitetscenter,  daghjemspladser og kontorer- og personalefaciliteter m.m.

 

Aktivitetshuset (Handicap og Psykiatri) har i dag et lejemål hos Kommunale Ejendomme på adressen Park Alle 5 i Vildbjerg.

Aktivitshuset flyttet til Ågårdens lokaler.

 

Opgaven har krævet en ny indretning af de kommunale arealer for at rumme Aktivitetshuset sammen med de aktiviteter, der allerede er

i huset i dag.

 

Ombygningen af Ågården omfatter de kommunalt ejede arealer.

 

Ombygningen omfatter:

  • Aktivitetscentrer (Sundhed og Ældre) har ca. 200 brugere
  • Daghjem (Sundhed og Ældre) 10 pladser
  • Aktivitetshuset(Handicap og Psykiatri) 35 brugere
  • Ågården vil med samling af Aktivitetscenter, Daghjem og Aktivitetshuset være arbejdssted for 14 ansatte.

 

Jens Bech Vestergård vil give en orientering om ombygningen og vise den nye indretning af projektet. 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.54.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Flytning af Holtbjerg Aktivitetshus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet orienteres om flytningen af Holtbjerg Aktivitetshus.

Sagsfremstilling

Holtbjerg Aktivitetshus er pr. 1. januar 2016 flyttet fra Thyrasvej til lokaler på Holtbjergskolen.

 

Holtbjerg Aktivitetshus har pr. 1. januar 2016  ialt 146 medlemmer. Ombygningen er igang og der er delvis etableret grupperum, træningsrum og cafe.

  

Jens Bech Vestergård vil kort orientere om flytningen og vise den nye indretning af projektet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Økonomi og budgetopfølgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 16. december 2015 i Ældrerådet var der enighed om at sætte et fast punkt på Ældrerådets dagsorden - Økonomi- og budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Der følges op på behandlinger af sager vedrørende økonomi i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at opfølgningen drøftes.

Beslutning

Intet nyt på økonomiområdet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif har observeret på dagsorden til seneste møde i SOS, at man vil arbejde videre med plan om en demenslandsby.
Leif er usikker på om det kan betyde, at plejehjemmene i de små samfund nedlægges.
Leif vil drøfte dette på næste møde med Lis Bukholt samt på næste møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.

 

Jens Bech Vestergård (deltog i punkt 28 + 29) orienterede kort om det forestående arbejde med et oplæg om demenslandsby til budgetkonferencen i år. Jens mener, at Ældrerådet vil kunne blive inddraget i en dialog om projektet.

Leif orienterede om, at enkelte plejehjem i Herning Kommune har fået midler til ekstra indsats for demente - blandt andet Engholmcentret.

Leif orienterede om tiltag på LInd plejecenter for at inddrage borgere i lokalsamfundet i dagligdagen på plejecentret.

Leif har læst høringssvarene på sagen om velfærdsmilliarden på dagsorden til SOS. Mange nævner i høringssvarene, at tingene burde foregå i forvejen.  
Flere i Ældrerådet håber, at en opnormering vil medføre med velfærd på plejehjemmene.

Kørsel til Nyborg aftales på næste møde.

Der holdes møde på sygehuset senere i dag - Bodil og Hanne deltager fra Ældrerådet. Mødet handler om dialog ved hjemsendelse fra sygehuset.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Svend Erik har været til møde i Holstebro med Faglige Seniorer. På mødet blev der orienteret om, at man i Holstebro Kommune vil søge om, at ældremilliarden søges brugt til et dække et underskud.
Svend Erik oplyste, at I Holstebro Kommune får Ældrerådet de lukkede referater fra Socialudvalget. I Herning Kommune er langt de fleste sager - herunder økonomisager på åben dagsorden.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede om, at 1. oktober er en lørdag. Det kan blive et problem med de kommunale institutioner, da der ikke er personale.
Der er dog kommet tilbud fra Toftebo om frokost, kaffe og småkager.  Der afvents pris på dette.
Leif foreslog, at arbejdsgruppen laver et budget til næste møde ud fra en pris på 100 kr. og 150 deltagere.

Foredrag ved Bent Hansen og aftalen med musikken er på plads.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 20. april 2016.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.