Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 29. august 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 25.10.05-G01-1-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Projekt - Den kompetente digitale borger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Mikael Graaberg

Sagsresume

Orientering om projekt med titlen 'Den kompetente digitale borger'. Projektet har til formål at kompetenceudvikle ældre borgere i Herning kommune i forhold til offentlige digitale selvbetjeningsløsninger.

Sagsfremstilling

Projektidéen er udsprunget af KL’s digitaliseringsstrategi, hvor der fra KL's side er et ønske om at borgerne i højere grad skal kunne betjene sig selv digitalt.


Med projektet ønsker biblioteket at imødekomme KL's strategi ved at tilbyde introduktion og undervisning vedr. digitale selvbetjeningsløsninger som f.eks. borger.dk og NEM ID.


Undervisningen er målrettet seniorer og er et gratis tilbud til alle seniorer i kommunen.

 

Projektet afvikles i samarbejde med kommunens borgerservice og kommunens aktivitetscentre.

På mødet ønsker biblioteket at orientere Ældrerådet om projektets tilbud til borgerne.

 

Projektleder Anja Berg Hejlesen og kommunikationschef Mikael Graaberg deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Input fra Ældrerådet blev drøftet og tages med i det videre arbejde.

Mateiale om projektet sendes til formanden for Ældrerådet til evt. videre fordeling blandt medlemmerne.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.14.00-G01-1-12 Sagsbehandler: Kirsten Lycke  

Digitalisering af ansøgning om folkepensioni

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Idag kan borgere frit vælge hvorvidt "de vil digitaliseres", men med seneste vedtagne lov i Folketinget er det første skridt taget til en mere tvungen digitalisering af borgeres kontakt med bl.a. offentlige myndigheder.

 

I Herning Kommune er det idag op til den enkelte at beslutte i hvilken grad borgeren vil være digital i kontakten med kommunen. Denne valgmulighed vil mindskes i takt med Folketinget i stigende grad vedtager regler om tvungen digitalisering.

 

I Herning Kommune kan ansøgning om folkepension både ske i papirform og digitalt.

Sagsfremstilling

Det følger af lov om social pension, at kommunerne i passende tid før det fyldte 65. år, skal orientere/vejlede borgeren om at søge folkepension. Kommunerne bestemmer selv den nærmere fremgangsmåde.

 

Herning Kommune sender idag ansøgningsskema om folkepension til de borgere i god tid før borgeren fylder 65 år. Borgeren kan herefter søge digitalt, indsende det udfyldte ansøgningsskema eller få hjælp til at udfylde det i borgerservice.

 

Med virkning fra september 2012 vil kommunen sende en vejledningskrivelse til kommende folkepensionister med opfordring til at ansøge om folkepension digitalt. Det fremgår af vejledningen, at borgeren kan søge digitalt, ringe for at få tilsendt et ansøgningsskema eller få hjælp til udfyldelse i borgerservice.

 

Idag indkommer der kun få ansøgninger om folkepensions digitalt, men det skyldes manglende omtale af muligheden - med den ovenfor beskrevne ændring vil Herning Kommune imødekomme de borgere, der ønsker at søge digitalt samtidig med at borgerservice fortsat står til rådighed for de borgere, som måtte ønske at søge på anden vis.

 

Udover at det smidiggør ansøgningsproceduren for borgeren gøres sagsbehandlingen i kommunen lettere og mere sikker, idet oplysningerne borgeren taster ind lægger sig direkte ned i det IT system kommunerne anvender.

 

Den forestående ændring øger borgernes valgmuligheder samtidig med at administrationen effektiviseres.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Kirsten Lycke vil komme til et ældrerådsmøde primo 2013 for at orientere om status på digitaliseringen.

 

Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Budget 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet gives en status på budget 2013.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager i mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Der blev orienteret om budgettet for 2013 og overslagsårene frem til 2016, som det foreligger efter budgetkonferencen.

 

Det blev besluttet at afholde et egentligt høringsmøde med gennemgang af det foreliggende materiale.

Det samlede budgetmateriale fremsendes til Ældrerådet, inden det aftalte møde, som afholdes den 17. september kl. 9.30 - 11.30 i lokale C3.40 på rådhuset.

 

Ældrerådet fandt det uhensigtsmæssigt, at der blev lagt op til et høringssvar ud fra gennemgangen på mødet d.d.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1026-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

KLs Ældrerkonference

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

KL inviterer til Ældrekonference den 18. september 2012 i Brædstrup.

 

Temaet er "Kvalitet og effekt i fokus".

 

Målgruppen er: Kommunale ledere, specialister, nøglepersoner, politikere og andre med interesse for det kommunale ældreområde.

 

Pris: 1.835 kr. pr. deltager.

Tilmeldingsfrist: 14. september 2012

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Ingen deltagelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der afholdes møde i Ældre Sagen den 5. september om seniorboliger.

Der afholdes møde i Ældre Sagen den 13. september i Herning Frivilligcenter om samspillet mellem Ældrerådet og Ældre Sagen.

Såfremt man ønsker at deltaget tilmelder man direkte til Ældre Sagen.

 

Formanden og næstformanden har været indkaldt til et møde om Kolorittens fremtidige placering. Oplægget fra administrationen blev ikke godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, hvorfor mødet blev aflyst.

 

Der er den 15. august 2012 afholdt rejsegilde for Lind Pleje- og Aktivitetscenter.

 

Jørgen Kier deltager i indvielse af HC-bofællesskabet ved Lindegården den 4. september 2012, da formanden er forhindret.

 

Formanden orienterede om et projekt for demente på plejehjem samt deres pårørende med salonmusik og dans.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jørgen Kier:

Program for temadagen den 1. oktober 2012 blev uddelt.

Der er givet tilsagn fra Sundhed og Ældre om et tilskud på 10.000 kr.

Der er givet tilsagn fra Arbejdernes Landsbank om et tilskud på 1.000 kr.

 

Max. antal deltagere er 150 personer.

Det var enighed, at alle deltagere betaler 100 kr.

Der vil senere blive uddelt enkelte opgaver til Ældrerådets medlemmer i forbindelse med afviklingen af temadagen.

 

Der var intet for presseudvalget på dette møde.

 

Jørgen Kier bestilte 100 stk. foldere om Ældrerådet og lokalrådene. Der var en enkelt rettelse i folderen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Materiale fra Danske Ældreråd blev uddelt.