Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 25. oktober 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 27. september 2017.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.60.14-G01-1-17 Sagsbehandler: Ole Arndal  

Orientering om tolkning m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Døve borgere samt borgere med svære høretab kan modtage tolkning fra Den Nationale Tolkemyndighed. De pågældende borgere skal søge en godkendelse hos Den Nationale Tolkemyndighed.
I forbindelse med ydelser, tjenester og services fra kommunale myndigheder og institutioner er det den pågældende myndighed eller institution, der har ansvaret for tolkningen.

Hjælpemidler til døve og borgere med svære høretab udredes, afprøves og bevilges af Center for Kommunikation.

Sagsfremstilling

Den Nationale Tolkemyndighed
Borgere med svære høretab, døvblevne og døve kan søge om godkendelse til tolkning ved at sende ansøgning til Den Nationale Tolkemyndighed.

 

Tolkning til døve og borgere med svært høretab
Tidsubegrænset tolkning:

I henhold til lovgivningen gives tidsubegrænset tolkning til aktiviteter, som er nødvendige for, at personer med hørehandicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Socialministeriet har lavet en bekendtgørelse beskrivende de aktiviteter, man kan få tidsubegrænset tolkning til. Tidsubegrænset tolkning gives til f.eks. lægebesøg, samtaler med fagforening, bank eller advokat, kirkelige handlinger, møder i handicaporganisationer osv. Der foreligger en længere aktivitetsoversigt på Den Nationale Tolkemyndigheds hjemmeside.

 

Sektoransvar

Jvf. Sektoransvarlighedsprincippet har kommunen ansvaret for tolkning i forbindelse med de ydelser, tjenester og services, den leverer til borgeren med hørenedsættelse.

(Sektoransvarlighedsprincippet indebærer, at den myndighed, organisation eller virksomhed, som har ansvaret for at levere ydelser, tjenester eller service til borgerne i almindelighed, har en tilsvarende forpligtelse til at sikre og finansiere, at disse ydelser, tjenester eller services er tilgængelige for mennesker med en funktionsnedsættelse).

Hjælpemidler

På Center for Kommunikation (CfK) foretages afprøvning, udredning og bevilling af hjælpemidler. CfK har personale, der kan kommunikere på tegnsprog, men der kan forekomme situationer, hvor det kan være nødvendigt at rekvirere tegnsprogstolke.
Hjælpemidler til borgere med stor hørenedsættelse vil ofte være alarmsystemer, så borgeren kan blive gjort opmærksom på dørkald, opkald i forbindelse med teksttelefon, vækkeur, brandalarm mm.

 

Omkring døvblindblevne foretager CfK udredning i forhold til kontaktpersonordning samt varetager undervisning og supervision af kontaktpersoner til døvblindblevne.
CfK har et tæt samarbejde med Center for Døve i forhold til de døvblindblevne tegnsprogsbrugere.

 

Arbejdsmarked og uddannelse.

Tolkemuligheder er fastlagt i arbejdsmarkedslovgivningen og i uddannelseslovgivningen.

 

 Afdelingsleder Ole Arndal deltager under sagens behandling.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Folder fra Ole Arndal vedlægges referatet.

 

Døveforeningen bør selv skrive til Skat og til Region Midt om problemer med dørtelefoner. Henvisning til Lov om tilgængelighed.

De kan eventuelt henvise til steder, hvor det virker også for hørehandicappede. De kan eventuelt henvende sig via deres landsforening.

 

Det er de hørehæmmede, der selv skal oplyse, hvis de har behov for en tolk. Det er myndigheden, som skal betale for tolken.

 

Der kan bevilges en social tolk - 7 timer årligt. For døvblindeblevne kan der bevilges 20 timer årligt.

Døvblindeblevne kan herudover søge om ledsageordning.

 

Den Nationale Tolkemyndighed kan benyttes af alle, som har brug for det. Der kan hjælpes med både tegnsprogs- og skrivetolke.

 

Personalet i Social, Sundhed og Beskæftigelse er orienteret om, at der ikke kræves fuldmagt fra borgeren for at personalet kan udtale sig til Teletolken.

 

Der kan søges om PC program, som anvendes til kommunikation mellem døve eller kommunikation mellem hørende og døve. TDC webtekst er en internetbaseret tjeneste hvor døve, tale/hørehæmmede og hørende kan kommunikere sammen via en telefonist hos TDC webtekst Formidlingscenter. Dette skal bevilges.

 

Hjælpemidler i forhold til døve bevilges af Center for Kommunikation - f.eks. brandalarmer, døralarmer.

Region Midt bevilger høreapparater. De kan udleveres på Center for Kommunikation.

Førtidig udskiftning af høreapparater skal vurderes af speciallæge (øre-næse og halslæge). Der er normalt kun udskiftning hvert 4. år.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Status på frikommunenetværk og godkendelse af frikommunevedtægt vedrørende forsøg om tilkøb, teknologiske hjælpemidler og flytning efter § 129

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget er af flere omgange, senest d. 30. maj 2017, blevet orienteret om frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”, som Herning Kommune deltager i sammen med Favrskov, Holstebro, Randers,Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner.


Folketinget har den 1. juli 2017 vedtaget forslag til ’lov om frikommunenetværk’, hvilket betyder, at frikommunerne nu har lovhjemmel til at afprøve forsøgene fra 1. ansøgningsrunde.


På baggrund af lovvedtagelsen har Børne- og Socialministeriet samt Ældreministeriet udsendt retningslinjer for en uddybning af de tidligere indsendte forsøgsansøgninger. Der er hermed krav om indsendelse af uddybende ansøgninger, før forsøgene kan sættes i gang.


Et andet krav er, at kommunerne på deres hjemmeside skal offentliggøre en frikommunevedtægt, som skal godkendes politisk, og herefter sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

De forskellige forsøg og ansøgningsrunder:

Herning Kommune ønsker at deltage i følgende forsøg fra 1. ansøgningsrunde:

 

 • Tilkøbsydelser og hjemmehjælp efter Servicelovens (SEL) § 85. Forsøget muliggør, at borgere, der er visiteret til ydelser efter SEL § 85 kan tilkøbe yderligere af allerede visiterede ydelser eller af andre ydelser omfattet af denne lovbestemmelse.
 • Tilkøbsydelser og hjemmehjælp efter SEL § 83. Forsøget muliggør, at borgere, der er visiteret til ydelser efter SEL § 83 kan tilkøbe yderligere af allerede visiterede ydelser eller af andre ydelser, omfattet af denne lovbestemmelse.
 • Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil. Forsøget muliggør afprøvning af bestemte teknologier, som alarmer, ved borgere med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsniveau, der ikke modsætter sig anvendelsen heraf, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.
 • Udfordre anvendelse af § 129 om optagelse i botilbud. Forsøget muliggør, at der kan ske optagelse i et bestemt botilbud for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig en flytning, men som mangler evnen til at give samtykke hertil.

 

Forsøgsdeltagelsen er behandlet i Sektor-MED og Forvaltnings-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

 

Det er en forventning, at forsøgene fra 1. ansøgningsrunde kan opstarte og gå i drift i 4. kvartal 2017 eller senest fra d. 1. januar 2018.

 

Status på forsøgsansøgningerne fra 2. ansøgningsrunde, som blev sendt ind til Økonomi- og indenrigsministeriet d. 1. maj. 2017, er:

 

 • At forsøget Sammenhæng mellem Almenboligloven og Serviceloven delvist er imødekommet. Det vil sige, at der er dele i ansøgningen, som ministeriet ønsker at give lovhjemmel til og andre, hvor det ikke ønskes. Det er blandt andet i forhold til udvidet opsigelsesret i almene plejeboliger. Forsøget handler overordnet om, at kommunerne får mulighed for at fremleje almenboliger til borgere mod en nedsat husleje baseret på borgerens betalingsevne. Der er fokus på, at borgeren får bedre mulighed for at udvikle sig gennem botræningsforløb og på at opnå mest mulig selvstændighed.
 • At forsøget Glidende overgang til børne- og voksenparagraffer ikke er imødekommet. Der blev ansøgt om at få lovhjemmel til at anvende voksenparagrafferne til unge mellem 16-18 år og hermed at kunne forbedre overgangen fra barn til voksen.
 • At forsøget Mere sammenhængende forløb i psykiatrien delvist er imødekommet. Silkeborg Kommune er i dialog med Børne- og Socialministeriet og arbejder videre med dette forsøg, så det kommer til at indgå i den 3. ansøgningsrunde. Forsøget handler overordnet om at kunne skabe mere sammenhængende og helhedsorienterede forløb for borgere tilknyttet psykiatrien, som får indsatser på tværs af forskellige sektorer.

 

Vedrørende 3. og sidste ansøgningsrunde d. 1. november 2017 er netværket i gang med at udarbejde forsøgsansøgninger vedrørende:

 

 • MINI BPA (v. Favrskov Kommune)
 • Alarm på yderdøre (v. Herning Kommune)
 • Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud (v. Herning Kommune)
 • Magtanvendelse – digital registrering (v. Herning Kommune)

 

Uddybende ansøgninger

I henhold til at leve op til ministeriernes krav og retningslinjer er der i frikommunenetværket udarbejdet en fælles uddybende ansøgning for hvert forsøg fra 1. ansøgningsrunde. Ansøgningerne indeholder blandt andet en uddybning af forsøgenes målgrupper og en beskrivelse af tilrettelæggelsen af forsøgene.

 

Ansøgningerne skal godkendes i netværkets styregruppe og herefter sendes til godkendelse i ministerierne. Til udvalgets orientering er ansøgninger vedlagt som bilag.

 

Frikommunevedtægt

Frikommunevedtægten, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest ved frikommuneforsøgenes opstart, giver borgerne information om de forsøg, som den enkelte frikommune deltager i.

 

Herning Kommune har i udarbejdelsen af vedtægten taget udgangspunkt i den disposition og skabelon, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har medsendt i ”bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.” fra d. 29. juni 2017.  

 

Vedtægten indeholder derfor både information om igangværende og afsluttede frikommuneforsøg, hvilket indebærer, at den løbende vil blive opdateret. Ved hvert forsøg er beskrevet: forsøgstitel, forsøgsperiode, forsøgsindhold, forsøgshjemmel og forsøgsbeslutninger. Hertil er der henvist til relevant forsøgsmateriale.

 

Vedtægten er vedlagt som bilag.

 

Handicap- og psykiatrichef Ejnar Tang deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Der vil blive orienteret om ordningen efter 1. januar 2018.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 83.00.00-20-17 Sagsbehandler: Marc Masana  

Høring af udbud på Kompressionsstrømper

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Kort overblik over udbuddet på kompressionsstrømper:

 

Der er tale om et fællesudbud, hvor 14 kommuner er gået sammen. Det er Herning Kommune der er tovholder på udbuddet.

 

Der er lavet 1 samlet delaftale til de kommuner som selv måltager, og 1 delaftale pr. kommune som ikke selv måltager, pga. geografisk afstand og krav om butik.

Der lægges stor vægt på, at der opnås et dækkende sortiment af standard strømper, så der skal laves så få specialsyede strømper som muligt. Denne evaluering foretages af en arbejdsgruppe bestående af fagpersoner fra de forskellige kommuner i KomUdbud. For at sikre tilbudsgiverne bedre muligheder for at kunne byde med et dækkende sortiment, gennemføres udbuddet som et udbud med forhandling, hvor hver leverandør for en indikation af, hvor deres tilbud ligger, ud fra en indledende tilbud, inden der indleveres et endeligt tilbud.

 

Tovholder vil har i aftalens løbetid dedikeret en kontraktstyrer til at følge op på aftalen. Der er skrevet krav ind til statistik, så både den enkelte kommune samt tovholder kan indhente statistik fra leverandøren. Tovholder vil løbende følge op på, om ca. 70-75% af borgerne i de enkelte kommuner benytter standard strømper. Dette burde være muligt jf. tal fra den nuværende aftale.

 

Der indhentes en kopi af leverandørernes tilladelse fra Datatilsynet til, at behandle personfølsomme oplysninger, lige som der indgås databehandleraftaler mellem den enkelte kommune og leverandøren.

 

Der er indsat bod ved forsinket levering. Denne følger tovholder op på én gang om året, for hver kommuner.

 

Høringsfristen er den 13. november 2017.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der udarbejdes høringssvar.

Beslutning

Høringssvaret bliver, at Ældrerådet bakker om udbuddet.

 

Sagsnr.: 81.29.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Forsikring af frivillige

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Mie Kaastrup Toft

Sagsresume

Tilbagemelding fra administrationen om forsikring af frivillige i søndagscaféer og på aktivitetscentre og -huse.

Sagsfremstilling

Ældrerådet blev på møde 23. august 2017 orienteret om, at Herning Kommune har udvidet forsikringen af frivillige. Hidtil har kun personer, der udfører såkaldt frivilligt arbejde, været dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og af Herning Kommunes generelle ansvarsforsikring. Med ny lovgivning har kommunerne fra 1. juli 2017 fået mulighed for også at forsikre personer, der yder en frivillig indsats. Det benytter Herning Kommune sig af og ligestiller dermed frivillige i forhold til forsikring. Der skal blot være en aftale med Herning Kommune enten individuelt eller via en forening. Det kan eksempelvis være i form af en underskrevet frivillighedserklæring eller en samarbejdsaftale mellem en forening og et plejecenter.

 

Ældrerådet anmodede administrationen om at undersøge forsikringsforholdene i forhold til frivillige i søndagscaféerne, som er selvsupplerende, og hvor nogle frivillige måske kun hjælper til ganske få gange.

 

Det er forskelligt, hvem der står for søndagscaféerne. Flere steder er det en eksisterende forening, for eksempel Ældre Sagen. Andre steder er der oprettet en forening, eller det er et netværk af frivillige. Administrationen indbyder inden udgangen af 2017 alle frivillige i søndagscaféerne til et arrangement, hvor alle bliver bedt om at underskrive frivillighedserklæringen, hvis de ikke allerede har gjort det. Derudover vil administrationen aftale med en eller to frivillige fra hver café, at de sørger for, at nye frivillige udfylder frivillighedserklæringen.

 

Det kan i øvrigt oplyses, at frivillige i søndagscaféerne indgår i omfanget af frivillige personer og timer, som Herning Kommune har oplyst til forsikringsselskabet.

 

Ældrerådet anmodede også om at få oplyst, om frivillige underskriver frivillighedserklæringen på alle aktivitetscentre og -huse i kommunen. Efterfølgende kan administrationen oplyse, at erklæringen benyttes på alle aktivitetscentre og -huse.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-1-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af temadagen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Temadagen blev holdt den 2. oktober 2017 på Lind Aktivitetscenter.

Sagsfremstilling

Der deltog 50 personer.

Programmet for temadagen er vedlagt.

Indstilling

Formanden indstiller,

at temadagen evalueres.

Beslutning

Den årlige ældredag 2018 drøftes på mødet i februar 2018. Overvejelse om program, indhold, længde, pris og brug af infoskærme forud for dagen.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Et medlem af Ældrerådet har været fraværende 3 møder. Ældrerådet besluttede, at der ikke indkaldes suppleant, da der kun er 2 møder tilbage i denne periode.

 

Til næste ældrerådsvalg anbefaler Ældrerådet, at der på hjemmesiden vil være en omtale af kandidaterne og et link herom på følgebrevet.

 

Evaluering af ældrerådsvalget drøftes på et møde i februar 2018.

 

Leif har fået henvendelse fra Byplanafdelingen om udvidelse af Møbelhuset i Sunds. Der sendes ikke svar.

 

 

  

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Drøftelse af brugen af Klippekortordningen i Herning Kommune.

 

Jens Henry har været til Sundhedsdag på Toftebo herunder vaccination for ældre.

Der blev også orienteret om tilbud om tandpleje til ældre i eget hjem.

Ældrerådet vil gerne på et møde i foråret 2018 have en orientering om tandpleje til ældre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 15. november 2017.

Afbud fra Hans Ejner Juulsen.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif er blevet kontaktet af Bent Nørgaard om udarbejdelse af vedtægter for de 4 seniorråd.

Der er efter fællesmødet mellem Seniorråd og Ældreråd sendt et udkast til vedtægter. Dette udkast skal drøftes i de 4 seniorråd.

Valg til seniorråd afholdes af Herning Kommune.