Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 25. april 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 29.09.00-A00-4-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Høring vedrørende forebyggelseshandleplan

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den 15. august 2011 godkendte Forebyggelsesudvalget et kommissorium for udarbejdelsen af en forebyggelseshandleplan. Administrationen har i et samarbejde på tværs af forvaltninger udarbejdet et udkast til en forebyggelseshandleplan, der arbejder med de udfordringer, Herning Kommune står over for på sundhedsområdet.  

 

I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev der afsat ekstra 2 mio. kr. til forebyggelsesarbejdet. Heraf er 1,5 mio. kr. målrettet børne- og ungeområdet.  

 

Forebyggelseshandleplanen er nu i en høringsfase. Efter høringsfasen prioriteres indsatserne i forebyggelseshandleplanen endeligt af Forebyggelsesudvalget den 30. april 2012.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har ifølge Sundhedslovens § 119 ansvaret for at skabe rammer for sund levevis i forhold til kommunens borgere. Forudsætningen for at skabe sunde rammer er, at der i kommunen arbejdes på tværs af politiske udvalg og forvaltninger med at iværksætte forebyggende og sundhedsfremmende tiltag for borgerne.   Formålet med forebyggelseshandleplanen er at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for det politiske niveau i forhold til at implementere tiltag på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet.    

 

Forebyggelseshandleplanen er blevet til i et tværgående samarbejde i Herning Kommune og har sit udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik samt Forebyggelsesudvalgets mission og vision. Herning Kommunes sundhedsmæssige udfordringer beskrives på baggrund af data og undersøgelser på området, og på denne baggrund foreslås en række forebyggende og sundhedsfremmende tiltag. Tiltagene er baseret på evidens og gode erfaringer og er udvalgt, så de har en sammenhæng med eksisterende tiltag, og så de så vidt muligt går på tværs af forvaltningsområder.   

 

De beskrevne tiltag deles op i fire kategorier, nemlig tiltag i forhold til kost, overvægt og motion, tiltag i forhold til rygning og alkoholmisbrug, tiltag i forhold til trivsel og sundhedsfremme og endelig tværgående sundhedsindsatser.

 

Bilagene til punktet er tidligere udsendt og bedes medbragt.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet drøfter sit høringssvar til forebyggelseshandleplanen

Beslutning

Følgende afsendes som høringssvar:

Ældrerådet har i møde den 25. april 2012 gennemgået oplægget, som er et godt og seriøst stykke arbejde.

Da oplægget geografisk flere steder er centreret om Herning by bør det bredes ud i hele kommunen.

Ældrerådet finder, at flere af indsatserne kan ses som en følge af tidligere besluttede besparelser.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-520-10 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Høring i forbindelse med kortlægning af plejeboligbehov

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 13. marts 2012 behandlet en kortlægning af behovet for plejeboliger i Herning Kommune frem til 2020 med beslutning om høring i Ældrerådet inden endelig stillingtagen.

Sagsfremstilling

Kortlægningen konkluderer, at der med det planlagte nybyggeri ikke er behov for yderligere plejeboliger i Herning Kommune frem til 2020 for at opretholde den samme dækningsgrad (plejeboliger pr. 100 borgere over 80 år) som i 2012. Dækningsgraden vurderes i 2012 som tilstrækkelig. Forventningerne til ældrebefolkningens bedre sundhedstilstand fremover bevirker, at der ikke vurderes at være behov for en højere dækningsgrad i 2020. Ønskes alligevel en højere dækningsgrad, anbefales det at etablere flere plejeboliger i Vildbjerg.
 
Kortlægningen konkluderer desuden, at der i Herning Kommune er behov for flere specialiserede botilbud til bestemte målgruppe. Det gælder både yngre og ældre demente samt demente med frontal hjerneskade. Det foreslås, at der oprettes følgende:

  • en skærmet enhed med seks pladser samt en aflastnings-/vurderingsplads til yngre demente i Fuglsang Sø Centret. I forbindelse hermed etableres daghjemspladser.

  • en udvidelse af den skærmede enhed for demente på Engholmscentret med tre skærmede pladser samt to aflastnings-/vurderingspladser

  • en eller to skærmede enheder med hver seks pladser på Fuglsang Sø Centret til demente med frontal hjerneskade

  • enheder til yngre plejekrævende borgere i forbindelse med Lind Plejecenter og/eller Fuglsang Sø Centret

 
Udviklingen på hospitalerne med accelerede patientforløb og en stadig højere grad af ambulant behandling bevirker, at kommunerne i endnu højere grad end hidtil skal ruste sig til at modtage patienter med behov for sygepleje. Det foreslås, at Herning Kommune etablerer 10 akut- og/eller hospicepladser på Rehabiliteringscentret.
 
Desuden foreslås, at der udarbejdes af en analyse af de ældste plejecentre i Herning Kommune med henblik på at skabe overblik over behovet for ombygning og modernisering.
 
Der er en vis usikkerhed forbundet med prognoserne for ældres sundhedstilstand og udviklingen i øvrigt, hvorfor det anbefales at udarbejde en analyse af behovet for plejeboliger i 2015.

Indstilling

Formanden indstiller,

at høringssvar udarbejdes.

Beslutning

Følgende afsendes som høringssvar:

Ældreådet har på møde den 25. april 2012 gennemgået plejeboligplanen, som Ældrerådet finder dækkende.

Ældrerådet kan tilslutte sig anbefalingen om en revision af planen i 2015.

Ældrerådet er tilfreds med konklusionen, som har fokus på de specielle botilbud.

Bilag

 

Sagsnr.: 32.18.00-A15-1-12 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og pleje i 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 13. marts 2012 drøftet kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp og personlig pleje (§83 og §86).
 
Disse kvalitetsstandarder sendes nu til høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte udkast til nye kvalitetsstandarder inden for praktisk hjælp og pleje den 13. marts 2012. Disse kvalitetsstandarder skal godkendes hvert år.

Der er enten foretaget få redaktionelle ændringer eller der er foretaget præciseringer af praksis i forhold til den nuværende service. Der er ikke foretaget ændringer med betydning for serviceniveauet.  

 

I bilag 1 er der en oversigt over kvalitetsstandarderne og de ændringer, der er foretaget ved hver af disse. I bilag 2 ses udkast til reviderede kvalitetsstandarder.  

 

I forhold til alle kvalitetsstandarderne er tilføjet, at fristen for klager er "inden for 4 uger efter den dato, hvor borgeren har modtaget afgørelsen".

 

Der foreslås, at følgende 2 kvalitetsstandarder under § 83 bortfalder:  

 

Akut besøg
 
Ydelsen indgår i andre ydelser eller varetages på anden vis (sygeplejen)
 
 
 
Omsorgsbesøg
 
Ydelsen leveres i stedet efter "Psykisk støtte og omsorg" (C) eller "Observationsbesøg" (O).

 
Sundhed og Ældre har sat høringsfristen til den 1. maj 2012, således at Social- og Sundhedsudvalget kan drøfte kvalitetsstandarderne igen på mødet den 30. maj 2012.
 
Efter endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget behandles kvalitetsstandarderne i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Indstilling

Formanden for Ældrerådet indstiller,

at hørringssvar udarbejdes og sendes til administrationen

Beslutning

Følgende afsendes som høringssvar:

Ældrerådet har drøftet kvalitetsstandarderne i møde den 25. april 2012.

Ældrerådet har taget revisionen af kvalitetsstandarderne til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Møde om seniorboliger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen behandlet på møde i Ældrerådet den 21. marts 2012.

Sagsfremstilling

På mødet den 21. marts 2012 blev det besluttet, at Henry Jeppesen skal undersøge om Herning Kommune er med som medindbyder på høringen, som finder sted den 5. september 2012.
 
Henry Jeppesen har oplyst, at Herning Kommune ikke er medindbyder til høringen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Ældrerådet ønsker ikke at være med som indbyder til høringen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formanden har modtaget et lokalplanforslag vedr. centerområde på Åvænget i Birk. Ældrerådet har ingen indsigelser.

 

Der afholdes borgermøde i Nordvesthallen den 25. april 2012 kl. 19.00 om byggeriet af plejecentret ved Fugslsang Sø.

 

Formanden oplyste, at arrangementet for Ældrerådet om Ældrekommissionens betækning planlægges efter sommerferien.

 

På repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd er der forslag om kontingentændring. For Hernings vedkommende vil forslaget betyden en ændring fra 9.000 til 9.800 kr. årligt.

Bent Hansen og Peter Olesen kører til repræsentantskabsmødet.

 

På forrige møde blev det ønsket at få en venteliste opdelt på hvert plejehjem. En sådan venteliste kan ikke dannes, da borgeren skal angive flere ønsker på ansøgningen.

 

Herning Kommune arbejder på et elektronisk nøglesystem til alle nøglebokse.

 

Projekt Træning på distance har svært ved at finde interesserede borgere, der vil deltage i projektet. Det overvejes at udvide projektet i endnu et område.

 

Der er kommet invitation til en temadag i Middelfart den 14. juni med udgangspunkt i Ældrekommissionens betænkning. Ingen deltagelse fra Ældrerådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Henry Jeppesen:

Der er afholdt møde med Herning Folkeblad (Henry Jeppensen og Leif Jørgensen fra Ældrerådet) om en ældrebrevkasse. Herning Folkeblad har ingen interesse i en sådan brevkasse.

Ældrerådet har ikke interesse i at administrere en ældrebrevkasse.

 

Henry Jeppesen efterspørger en politik for tilsynet på hjemmehjælpsområdet.

Sagen undersøges til næste møde.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jørgen Kier orienterede om afholdt møde med 4 ledere i Sundhed og Ældre om afholdelse af temadag den 1. oktober 2012.

Der blev uddelt forslag til budget for temadagen.

Forslaget blev godkendt og arbejdsudvalget arbejder videre med planlægningen af temadagen.

Næste møde i arbejdsuvalget er den 7. maj 2012.

 

Ingen emner fra dette møde til presseudvalget.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Materiale fra Danske Ældreråd blev uddelt.