Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 25. februar 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 21. januar 2015.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 27.42.00-P10-1-15 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Høring vedr. kortlægning af plejeboligbehovet 2015-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 18. februar 2015 behandlet en analyse af behovet for plejeboliger i Herning Kommune i perioden 2015-2025. 

Social- og Sundhedsudvalget sender analysen i høring i Ældrerådet forud for endelig stillingtagen.  

Sagsfremstilling

Herning Kommune oplever en række forandringer og udviklingstendenser på ældreområdet, som har betydning for det fremtidige plejeboligbehov.

 

På den ene side forventes ældrebefolkningen at stige betydeligt i de kommende år, hvilket i sig selv må forventes at medføre en stigning i plejeboligbehovet. Herudover forventes flere borgere med kroniske sygdomme og multisygdom. På den anden side er der udviklingstendenser, som går i den modsatte retning og kan mindske stigningen i plejeboligbehovet. De udviklingstendenser, som aktuelt er i fokus, er forventninger om, at plejebehovet udsættes i takt med stigende levealder, og at borgernes ønsker at blive boende længere tid i eget hjem. Borgerne forventes derfor i fremtiden at bo på plejecentrene i en kortere periode, end de gør i dag.

 

Der er udarbejdet en analyse af plejeboligbehovet i de kommende 10 år. I analysen er der forskellige scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet. Alle scenarier viser et stigende plejeboligbehov.

 

Det anbefales i den fremtidige planlægning, at der tages udgangspunkt i et scenarium, hvor dækningsgraden beregnes til at falde fra de nuværende 19,5 plejeboliger pr. 100 80+årig til 15,3 plejeboliger pr. 100 80+årig i 2025.

Med udgangspunkt heri forventes det samlede plejeboligbehov at være ca. 145 boliger større i 2025 end det politisk besluttede antal plejeboliger i budget 2015-2018. Udvidelsen af det samlede antal plejeboliger kan både ske ved genåbning af midlertidigt lukkede plejeboliger fra budgetlægningen 2015-2018 og ved etablering af nye plejeboliger.

 

Analysen viser endvidere, at der fremadrettet vil blive flere borgere med særlige behov inden for demensområdet. Der forventes et behov for flere skærmede boliger. Af de ca. 145 plejeboliger anslås ca. 15 at skulle målrettes demente borgere.

 

Der anbefales et øget fokus på at skabe fleksible plejeboliger, så de kan anvendes til borgere med forskellige typer af behov.

 

Med afsæt i plejeboligplanen anbefales, at der udarbejdes en udbygningsplan for plejeboligkapaciteten baseret på følgende principper:

  • Der planlægges tilbygning og udbygning af eksisterende plejecentre i centerbyer og omegnsbyer med det formål, at plejecentrene fremadrette har minimum 60 pladser for derved at sikre stordriftsfordele
  • Der planlægges et stort plejecenter i Herning omkring 2025.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der udarbejdes høringssvar.

Beslutning

Chef for Sundhed og Ældre, Lis Bukholt, deltog under behandlingen af punktet. Lis redegjorde for planens tilblivelse. Det er politisk besluttet, at der fremover skal laves én plejeboligplan i hver byrådsperiode.

 

Formanden for Ældrerådet, Leif Jørgensen, havde til mødet udarbejdet udkast til høringssvar. Dette blev læst op og godkendt med ganske få bemærkninger, der nu indarbejdes i svaret.

 

Høringssvaret sendes til godkendelse hos næstformanden og derefter til Social- og Sundhedsudvalget. Samtidig hermed vil Ældrerådets medlemmer modtage et eksemplar på mail.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til plejetestamente

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen drøftet på mødet i Ældrerådet den 21. januar 2015.

Sagsfremstilling

Der er nu lavet udkast til en folder, en vejledning samt selve plejetestamentet. Det er tanken, at teksten fra folderen er den tekst, som kommer til at stå på hjemmesiden. Der bliver så link til vejledningen og til selve plejetestamentet. Der bliver mulighed for at printe ud og skrive i hånden samt at udfylde på computer og udskrive efterfølgende.

Indstilling

Formanden indstiller,

at materialet drøftes.

Beslutning

Materialet blev godkendt.

Videre formidling sker ved formandens og næstformandens foranstaltning til pressen og hjemmesiden.

Sekretæren sender til pensionistforeninger/-klubber samt senior- og brugerråd.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Brochurer om Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fordelingen af brochurer påbegyndt på mødet den 18. januar 2015, hvor der blev fordelt til plejecentre, aktivitetscentre, biblioteker samt seniorråd.

Sagsfremstilling

Brochurer ønskes fordelt blandt rådets medlemmer, så de kan afleveres hos de praktiserende læger i kommunen samt på Regionshospitalet.

Der tages udgangspunkt i lægevalgslisten, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller,

at fordelingen foretages.

Beslutning

Fordelingen foretaget.

 

Det blev endvidere vedtaget at invitere repræsentanter fra alle foreninger/organisationer, der har med ældre at gøre til et møde med Ældrerådet. Formålet med et sådant arrangement er at udbrede kendskabet til Ældrerådet og dets arbejde.

Formandsskabet arbejder videre med arrangementet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Invitation til konference

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ensomme Gamles Værn inviterer til konferencen: Forstå ensomhed - ny viden, nye veje.

Sagsfremstilling

Konferencen handler om ensomhed, der omhandler alle aldre og livssituationer.

 

Forstå ensomhed er en invitation til sammen at udforske ensomhed gennem oplæg og diskussioner, der byder på forskellige perspektiver på ensomhedens årsager, karakter og konsekvenser.

Formålet med konferencen er at skabe en dybere forståelse for ensomhed gennem hele voksenlivet - og herved lade os inspirere til at finde nye veje.

 

Konferencen afholdes onsdag den 20. maj 2015 kl. 9 - 16.15 på Nyborg Strand.

Prisen er 1.000 kr. pr. deltager.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Leif Jørgensen, Bodil Markmøller og Jens Henry Jensen tilmeldes konferencen.

 

Ældrerådsmødet samme dag flyttes derfor til en anden dato.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

A

Formanden orienterede om møde i Regionsældrerådet den 2/2 2014. Mødet havde ingen deltagere fra Herning. Et enkelt punkt kunne have været interessant: Forsikring af frivillige i kommunalt regi.

Der var enighed om på et kommende møde i Ældrerådet at optage et punkt om forsikring af frivillige, gerne med deltagelse af en medarbejder fra administrationen, der måtte vide noget om emnet. Formanden vil tillige drøfte spørgsmålet med direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse.

 

B

Administrationen omdelte udtræk af dagsordenen fra Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af processen for behandlingen af budget 2016.

Høringsfasen vedrørende mulighedskataloget vil ligge i i perioden 27. marts - 17. april 2015.

Det er efterfølgende oplyst, at der den 27. marts kl. 9.00 - 10.30 vil blive holdt orienteringsmøde om mulighedskataloget. Rådet vil senere blive orienteret om, hvor mødet vil foregå.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

A

Henry Jeppesen omdelte artikel fra JyllandsPosten vedr. forsikring af frivillige. Der hevises endvidere til pkt. 18.

 

B

Hans-Ejnar Juulsen orienterede om henvendelse til Handicaprådet vedrørende handicappedes tilgængelighedsforhold på togstationerne i Aulum og Vildbjerg.

 

C

Hans-Ejnar Juulsen orienterede om, at der som led i besparelserne fremover kun rengøres hver 3. uge på Kastaniegården mod nu hver 2. uge. Dette gælder dog ikke toilet- og baderum, eller hvor der er særligt behov.

 

D

Peter Olesen oplyste, at han har deltaget i møde på Vesterled, hvor man har orienteret om henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget med bekymring om de fortsatte nedskæringer på området.

Peter Olesen mente, der var grund til endnu engang at påpege, at de frivillige ikke må deltage i plejeopgaver.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Danske Ældreråd har udmeldt tema for FN's internationale temadag den 1. oktober: BÆREDYGTIGHED OG INDDRAGELSE AF ÆLDRE I BY- OG LOKALSAMFUND.

Arbejdsgruppen går straks igang med tilrettelæggelse af temadagen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 18. marts kl. 9.30

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

A

Bodil Markmøller oplyste, at hun har deltaget i møde i Seniorråd Vest for at drøfte emnet "Ældres ensomhed". Tilbyder at komme i de øvrige seniorråd, hvis emnet dagsordensættes.