Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 24. februar 2021
Mødested: Holdes på Teams - invitation er sendt via mail

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 7. oktober 2020.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P15-1-20 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune er blevet bevilget puljemidler til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Kommunen har modtaget i alt 5.026.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen. Midlerne skal primært bruges på demensområdet blandt andet gennem kompetenceudvikling af personale og ved at afprøve dokumentation i form af videooptagelser for at frigive mere tid til omsorg og nærvær.


Sagsfremstilling


Herning Kommune har siden 2001 skabt positive og målbare resultater ved at anvende Marte Meo-metoden i demensomsorgen på Plejecenter Lindegården og har som den eneste kommune i Danmark fået certificeret to plejecentre (Plejecenter Lindegården og Fuglsangsø Plejecenter), som Marte Meo-institutioner. Marte Meo er en velkendt og veludviklet metode, som bygger på en grundlæggende antagelse om, at mennesker har mange flere ressourcer, end de er bevidste om, og at det er muligt at mobilisere disse ressourcer ved rette vejledning gennem film/videooptagelser.


I et arbejdsmiljøprojekt fra 2016–17 i Herning Kommune, blev Marte Meo anvendt som grundlæggende metode. Tre plejecentre, Toftebo, Søglimt og Fuglsangsø Plejecenter, deltog i projektet. Projektet udløste mærkbare resultater, hvor fx antallet af voldsindberetninger samlet set blev reduceret med 62%. Dette skabte langt bedre trivsel for beboerne og en meget større arbejdsglæde hos personalet.


Herning Kommunes mange positive Marte Meo-erfaringer udspringer primært fra kommunens plejecentre, og der er behov for og muligheder i at udbrede de gode erfaringer til indsatser til borgere med demens i eget hjem. Dette vil være til gavn for både pårørende og personale, der varetager omsorg, sundhed, pleje og aktivitetsopgaver sammen med den demensramte borger i daghjemmene og i og omkring eget hjem.


Hovedformålet med projektet er at anvende Marte Meo-metoden til at skabe sammenhæng og vidensdeling, så omsorg og nærvær styrkes i ældreplejen. Derudover er det en vigtig del af projektet at afprøve, hvorvidt videooptagelser kan fungere som dokumentation og derved reducere unødvendige dokumentationskrav.


I forbindelse med projektet vil Herning Kommune uddanne 12 Marte Meo-terapeuter og 60 medarbejdere får Marte Meo grundkursus.


Chef for plejecentre Gitte Rasmussen, udviklingskonsulent Jasmin Al-assadi og demenskonsulent Gitte Henriksen deltager i punktet og orienterer om projektet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

I projektet er der stor fokus på etik i forhold til videodokumentationen.

Ældrerådet vil blive orienteret om evalueringen af projektet.

Ældrerådet opfordrer til at projektet bør indtænkes i rekruttering nyt personale.

Ældrerådet gav udtryk for et ønske om orientering, når der søges tilskud til fremtidige projekter.


 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Herunder drøftelse af afstemning om ny formand i vores valgkreds.

Beslutning

Kandidaterne til valg af bestyrelsesmedlem i valgkredsen blev drøftet. Ældrerådets 3 stemmer afgives af Hans Ejner, Angela og Bodil.


Bodil er blevet kontaktet af JS Danmarks angående en reklamefinansieret folder om Ældrerådet. Bodil har drøftet sagen med direktøren og blev rådet til at takke nej til tilbuddet.

Ældrerådet bakker op om at takke nej til tilbuddet.


Det er stadig ikke afklaret, hvordan opgavefordelingen mellem Midttrafik og Borgerservice er i forhold til at hjælpe med bestilling af buskort til pensiononister. Ældrerådet vil følge op på sagen.


Hans Ejner og Bodil har den 23. februar holdt møde med Anne Ramsgaard. Hun oplyste, at alle på plejecentrene nu er vaccinerede. Hun opfordrede til at være tålmodig, når man skal booke tider til vaccine. Da vaccinen kommer løbende, vil der også løbende blive lagt tider på, som kan bookes. Hans Ejner roste nyhedsbrevet fra Sundhed og Ældre, som er sendt til Ældrerådet.
På mødet blev rekrutterning af elever og personale også drøftet. Der ansættes nu en medarbejder med fokus på rekruttering i Sundhed og Ældre.


 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentantskabsmøde 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd inviterer til Repræsentantskabsmøde den 10. maj 2021.

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd holder repræsentantskabsmøde mandag den 10. maj 2021 kl. 11.00-16.30 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

(Der er registrering og kaffe fra kl. 10.00) .


Grundet coronasituationen bliver Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde i år mindre end normalt. Det er således kun stemmeberettigede repræsentanter samt afgående og nyvalgte medlemmer af bestyrelsen, som kan tilmeldes repræsentantskabsmødet. Hvis det mod forventning ikke er muligt at afholde et fysisk repræsentantskabsmøde den 10. maj, vil der blive fundet en alternativ mulighed for afvikling.

Program vedlagt.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Angela,  Bodil og Hans Ejner tilmeldes.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Webinar om sundhedsaftalen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd inviterer til webinar om en kommende sundhedsaftale tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 10.15 - 12.00.


En kommende sundhedsaftale – hvad skal den indeholde for bedst at understøtte ældreområdet?


Deltagerne vil blive klogere på, hvordan centrale udfordringer kan løses i en kommende sundhedsaftale, der skal fremtidssikre sundhedsvæsenet. Det gælder f.eks. problemet med, at patienter fortsat tabes mellem sygehus, praktiserende læge og kommune.
Hvordan kan patientforløb, der i dag opleves som usammenhængende, gøres mere smidige og sammenhængende?
Er formaliserede samarbejder omkring de 21 akutsygehuse den bedste løsning?
Og kan der findes en ny og mere værdibaseret styringsmodel i sundhedsvæsenet, der belønner i forhold til, om en behandling skaber værdi og resultat for den enkelte borger?

Alle kan deltage i webinaret - det kræver blot en pc, tablet eller smartphone med forbindelse til internettet.

Oplægsholdere er Kjeld Møller Pedersen, professor ved Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet og
Rolf Dalsgaard Johansen, direktør for Voksen- og Sundhedsservice, Haderslev Kommune.


Pris for enkeltmedlemmer af ældre-/seniorråd: kr. 250

Pris for gruppetilmelding
af ét ældre-/seniorråd: kr. 900
(NB! ved tilmelding skal alle deltageres kontaktoplysninger angives).

Tilmeldingsfrist er tirsdag d. 9. marts 2021.


Læs mere om webinaret.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Det blev besluttet at lave en gruppetilmelding, så alle har mulighed for at deltage.

På næste møde evalueres webinaret.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Spørgeskema om kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Regionsældrerådet har sendt et spørgeskema til undersøgelse af den kollektive trafik.


Edith Blynning vil før mødet forsøge at svare på spørgeskemaet.

Materialet vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at spørgeskemaet udfyldes og sendes retur.

Beslutning

Det udarbejdede svarudkast blev drøftet og der var opbakning fra Ældrerådet.

Lotte sender svaret til Anker Andersen.


Ældrerådet efterlyser mere lokal information på herning.dk om flextrafik og buskortet til pensionister.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-144-11 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Fællesmøde med seniorrådene

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Der er aftalt fællesmmøde med formænd og næstformænd for de 4 seniorråd samt Ældrerådet mandag den 22. marts.


På mødet i Ældrerådet drøftes mødeform samt eventuelle emner til mødet. Herunder om mødet skal udsættes på grund af corona-restriktionerne.

Indstilling

Formanden indstiller,

at mødets gennemførsel drøftes samt emner til mødet drøftes.

Beslutning

Det blev besluttet, at afholde mødet virtuelt, hvis de 4 formænd har mod på det. De 4 næstformænd inviteres med til mødet.

Lotte arrangerer et testmøde forud for fællesmødet.

Der var enighed om ikke at invitere eksterne til at komme med indlæg.


 

Sagsnr.: 84.12.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nedsættelse af valgudvalg i Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Forud for ældrerådsvalget i efteråret 2021 skal der nedsættes et valgudvalg i Ældrerådet. Opgaven for udvalget bliver planlægning af det forestående ældrerådsvalg forud for godkendelsen af proceduren. Herunder fokus på at skaffe nye kandidater. Størrelsen på udvalget bør være 3-4 medlemmer af Ældrerådet samt 2-3 fra administrationen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at valgudvalget nedsættes.

Beslutning

Der blev nedsat et valgudvalg bestående af Edith, Hans Ejner, Hanne K. og Bodil fra Ældrerådet.

Lotte inviterer til 1. møde i løbet af kort tid. (Ikke tirsdag og torsdag).

Der var enighed om at der i udvalget skal være fokus på at finde kandidater forud for næste valg.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

Det nedsatte temadagsudvalg arbejder videre med temadagen i 2021 - udvalget består af Hans Ejner, Angela og Karen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens Henry foreslog, at der ved det nye plejecenter indtænkes sansehave.


Mads oplyste, at buskort til pensionister kan betales med MobilePay.


Der var flere, som nævnte, at der i forbindelse med næste kommunalvalg, bør indtænktes emner som kan italesættes over de enkelte kandidater. F.eks. nyt plejecenter.


 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 24. marts kl. 9.30.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil oplyste, at hun har drøftet Ældrerådets budget med borgmesteren.

Niels spurgte til, at Danske Ældreråd kunne arbejde for ensartet økonomi for alle landets ældreråd.


Hans Ejner roste Mads for sit læserbrev i Herning Folkeblad.


Bodil nævnte, at der ligger en stor opgave forud, når alle aktivitetscentrene igen skal åbne efter restriktionerne.


Der var enighed om, at det var helt ok at gennemføre mødet via Teams.

Lotte oplyste, at der udbetales diæter, som hvis mødet var gennemført fysisk.