Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 24. februar 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 13. januar 2016.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Lone Juulsgård Henriksen  

Udmøntning af midler fra finansloven på ældreområdet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finansloven for 2016 er der afsat 1 mia. kr. til at understøtte udbredelsen og implementeringen af en værdighedspolitik i kommunerne. Midlerne ligger ud over kommunernes budgetter for 2016.

 

De afsatte midler fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsniveauet på ældreområdet. Herning Kommunes andel udgør 14,76 mio. kr. Der anmodes om høringssvar til forslag til fordeling af midlerne.

Sagsfremstilling

For at få del i midlerne skal kommunalbestyrelsen udarbejde en værdighedspolitik og en redegørelse for anvendelse af midlerne. Midlerne for 2016 udmøntes løbende, når Sundheds- Ældreministeriet har behandlet redegørelserne, dog senest den 1. august 2016.

 

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på møde den 3. februar 2016 et mulighedskatalog og indstillede de forslag, som fremgår af bilag. Mulighedskataloget med høringssvar behandles igen den 9. marts 2016 i Social- og Sundhedsudvalget. Herefter skal Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet godkende udmøntningen.

 

Forslagene, der fremgår af bilag, udvider serviceniveauet i Sundhed og Ældre med særligt fokus på de svageste ældre, som primært er tilknyttet plejecentrene.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af kataloget er der sket inddragelse af både MED-systemet i Sundhed og Ældre samt formandskabet for Handicap og Psykiatris MED-udvalg, nærledere i Sundhed og Ældre samt Ældrerådet.

 

Opmærksomheden henledes på, at forslag med løbende drift tidligst vil kunne igangsættes omkring 1. juni 2016, hvormed udgiften hertil vil være lavere i 2016 end i 2017 og frem. Helårsvirkningen af prioriterede forslag (varige driftsforhøjelser) kan således ikke overstige 14,76 mio. kr., hvis den fulde udgift skal kunne dækkes fremadrettet.

 

Økonomien i de enkelte forslag for henholdsvis 2016 og fremadrettet fremgår af bilagsmaterialet.  

Indstilling

Formanden indstiller,

at der udarbejdes høringssvar.

Beslutning

Høringssvar: Ældrerådet tilslutter sig forslaget, som er fremsendt til høring.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Høring: udkast til værdighedspolitik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Udkast til værdighedspolitik sendes i høring i Ældrerådet. Høringsfristen er 24. februar 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Finansloven for 2016 er det besluttet, at kommunerne skal vedtage en politik for en værdig ældrepleje. Politikken skal vedtages første gang i løbet af første halvår 2016. Herefter skal der i løbet af det første år i hver valgperiode formuleres en ny værdighedspolitik gældende for de følgende fire år.

 

For at sikre udmøntningen af værdighedspolitikken er der afsat 1 mia. kr. på landsplan til indsatser i kommunerne. Herning Kommunes andel er i 2016 14,760 mio. kr., som tildeles kommunen fra januar 2016.

 

Herning Kommune har lavet udkast til værdighedspolitik. Politikken er formuleret med input fra pårørende, frivillige og andre borgere, Ældrerådet, interesseorganisationer og patientforeninger samt ledere og medarbejdere i Herning Kommune.

 

Værdighedspolitikken er bygget op omkring seks temaer:

 

  • Forebyggelse
  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død.

 

Inden for hvert tema er Herning Kommunes pejlemærker for en værdig ældrepleje beskrevet.

 

Administrationen anmoder om, at Ældrerådet afgiver høringssvar til udkast til værdighedspolitik senest 24. februar 2016.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar til udkast til værdighedspolitik.

Beslutning

Høringssvar:

 

I oplægget til værdighedspolitikken skriver regeringen, at værdighedspolitikken skal tydeliggøre for de ældre og deres pårørende, hvad der prioriteres og kan forventes i kommunen.

 

Det bør præciseres i forslaget til værdighedspolitikken i Herning Kommune.

 

Ordene i forslaget er mange, men kan ikke stå alene.

 

Som et minimum bør der tilføjes følgende punkter:

·        Hver af de fem punkter i forslaget til værdighedspolitikken bør konkretiseres med nogle eksempler, så borgerne kan forstå, hvad der menes med ordene.
Se det input, som Ældrerådet udarbejdede sammen med forvaltningen på vort ordinære møde den 13. januar 2016.

 

Som et appendiks til værdighedspolitkken bør der også beskrives:

·        Hvordan kommunen sikrer, at det nødvendige faguddannede og kompetente personale er til rådighed, og at personalet også får den nødvendige efteruddannelse

·        Hvordan kommunen sikrer, at der er tilstrækkeligt personale til, at der er tid til mere nærvær.

·        Hvordan kommunen sikrer, at værdighedsbegrebet indgår som en del af kvalitetsstandarderne.

·        Der bør tilføjes, at værdighedspolitikken også er gældende efter 2019, hvor tilskuddet til kommunerne indgår som en del af bloktilskuddet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Kvalitetsstandard for døgnforplejning til borgere i plejebolig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre har udarbejdet en kvalitetsstandard for døgnforplejning til borgere i plejebolig. Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard for dette område. Formålet med kvalitetsstandarden er at præcisere, hvilket indhold Herning kommune ønsker i forhold til forplejning leveret i plejeboliger.
 
Kvalitetsstandarden fremlægges hermed til høring i Ældrerådet.

 

Sagsfremstilling

Madservice Herning har udarbejdet en kvalitetsstandard vedrørende døgnforplejning for borgere i plejebolig. I kvalitetsstandarden har man forsøgt at indskrive de rammer og det serviceniveau, der er i dag på kommunens plejecentre.

 

I praksis fungerer det sådan, at man i hverdagen forsøger at tilgodese den enkelte borgers behov gennem et afstemt serviceniveau, som samtidig fleksibelt tilpasser sig lokale rammer, vilkår og kultur.  Der er tale om fire forskellige modeller i Herning kommune for levering af døgnkost til beboere i plejebolig:

 

  • Centralkøkken i Aulum leverer direkte til modtagekøkkener i bo-enhederne på plejecentrene Lind Plejecenter, Fuglsangsø Centret, Plejecentret Birketoft
  • Centralkøkken i Aulum leverer til et fælles modtagekøkken for plejecentrets afdelinger på plejecentrene Rosenlund Centret, Engholm Centret, Kastaniegården, Sørvad Plejehjem og Sandfeltgården. Maden færdigtilberedes samlet i modtagekøkkenet.
  • Lindegården, Plejecentret Søglimt, Toftebo Centret har egne produktionskøkkener.
  • Vesterled og Kildehøj har produktion direkte i bo-enhederne, også kaldet ”leve-bo-miljø”.

 

Benævnelsen modtagekøkken dækker mere end blot at modtage færdiglavet mad. Her varetages færdigtilberedning af alle måltider, hjemkøb af de madvarer, som skal supplere leverancerne fra centralkøkkenet, bagning af bake-off leverancer fra centralkøkkenet osv.

 

Udkast til kvalitetsstandard er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller,

at udkast til kvalitetsstandard drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

Beslutning

Høringssvar: Ældrerådet tilslutter sig det fremsendte forslag.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.42.20-P23-1-15 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Ny kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser i plejebolig

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 13. januar førstebehandlet et forslag til en ny kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser leveret i plejebolig. Formålet med kvalitetsstandarden er at præcisere indholdet i ydelser leveret i plejeboliger og dermed øge gennemsigtigheden for borgerne.

 

Forslaget til kvalitetsstandard fremsendes hermed til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Når borgere i Herning Kommune visiteres til en plejebolig visiteres de som oftest også til hjemmehjælp.

 

På baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp er Visitationen forpligtet til at beskrive indholdet i de bevilgede ydelser. Beskrivelsen skal henvise til det politiske vedtagne serviceniveau, der udmøntes i et antal kvalitetsstandarder.

 

Herning Kommune har indtil nu ikke haft en særlig kvalitetsstandard for hjemmehjælpsydelser leveret i plejebolig. I stedet har man henvist til kvalitetsstandarderne for hjemmehjælp leveret i egen bolig.

 

Der er derfor udarbejdet én kvalitetsstandard kun for hjemmehjælpsydelser leveret i plejeboliger. Den indeholder en samlet beskrivelse af indholdet i hjemmehjælpsydelser leveret i plejeboliger i Herning Kommune.  

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar senest onsdag den 9. marts 2016.

Beslutning

Høringssvar: Ældrerådet tilslutter sig det fremsendte forslag.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A50-1-16 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Informationsmateriale til borgere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Visitationsenheden har udarbejdet nyt informationsmateriale til borgerne omhandlende visitation til hjemmehjælp. Materialet består af en brochure og en film.

 

Informationsbrochuren beskriver, hvordan visitation til hjemmehjælp foregår samt lidt om, hvilket indhold hjemmehjælpen kan have - eksempelvis levering af madservice og hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver.

 

Informationsfilmen viser, hvordan en visitationsproces forløber. Filmen ligger på Herning Kommunes hjemmeside. Dette link kan anvendes: http://sundhed.herning.dk/hjaelp-i-dit-hjem/hjemmehjaelp-og-pleje/visitation-til-hjemmehjaelp.

 

Birgitte Nystrup Andersen deltager i mødet under behandlingen af dette punkt.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Brochuren blev uddelt til Ældrerådets medlemmer.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-1-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Inddragelse i forhold til hjemsendelse fra sygehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formand Leif Jørgensen er blevet kontaktet af Hospitalsenheden Vest, som ønsker at inddrage Ældrerådet i forhold udskrivningsforløb, når en patient har været på sygehus.

 

Sagsfremstilling

Hospitalsenhed Vest har sendt eksempler på udskrivningsforløb, som er beskrevet i bilaget.

Hospitalsenhed Vest er interessseret i at høre om overvejelser fra medlemmer af Ældrerådet i forhold til disse eksempler.

Indstilling

Formanden indstiller,

at eksemplerne på udskrivningsforløb drøftes.

Beslutning

Leif Jørgensen melder tilbage, at Bodil Markmøller og Hanne Østergaard gerne vil indgå i den videre dialog.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Renovering af Bredgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Belægnings- og inventarprojektet for Bredgade fra Torvet til Poulsens Plads

samt del af Bryggergade udsendes hermed i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Den 1. februar 2016 er der sendt mail ud til Ældrerådets medlemmer om høringen i forhold til renoveringen af Bredgade i Herning.

 

Høringsfristen er den 25. februar 2016.

 

Der er afholdt ”drop-in-borgermøde” den 8. februar 2016 mellem kl. 17.00

– 19.00 på Biblioteket, Østergade 8.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at det drøftes om der skal indgives høringssvar samt
at eventuelt høringssvar udarbejdes.

Beslutning

Høringssvar: Ældrerådet havde repræsentanter til drop-in-borgermødet den 8. februar. Der var mødt et antal arkitekter, men ingen repræsentanter fra By, Erhverv og Kultur. Dette var meget uhensigtsmæssigt.

Herudover har Ældrerådet ingen kommentarer til renoveringsprojektet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrerådenes hæderspris

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

 

Hædersprisen uddeles årligt til én eller flere personer
·    der har synliggjort, at ældre har ressourcer til brug for lokalsamfundet, lokalt eller nationalt,
·    har fremmet brugerinddragelsen lokalt eller nationalt eller
·    har fremmet tanken om ældreråd lokalt eller i forhold til lovgivningen.


Prisen er indstiftet af DANSKE ÆLDRERÅD. Ældre-/seniorråd indstiller kandidater, og bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD udnævner prismodtageren. Blandt tidligere modtagere er bl. a Hanne Reintoft, Povl Riis og Erling Tiedemann.

 

Frist for at sende forslag til modtagere af prisen er d. 17. marts.
Forslag sendes til sekretariatsleder i DANSKE ÆLDRERÅD, ml@danske-aeldreraad.dk
.

 

På sit møde d. 30. marts tager bestyrelsen stilling til de indkomne forslag

Indstilling

Formanden indstiller,

at kandidater til Ældrerådenes hæderspris drøftes.

Beslutning

Ældrerådet i Herning Kommune indstiller Thorkild Simonsen - tidl. indenrigsminister.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd indbyder til Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd.

 

Sagsfremstilling

Repræsentantskabsmødet afholdes den 2. maj 2016 på Hotel Nyborg Strand.

Der afholdes efterfølgende en konference den 3. maj 2016 med emnet: Når sundheden flytter ind i kommunen.

 

Der er tilmeldingsfrist den 21. marts 2016 til repræsentantskbsmødet.

Program for konferencen sendes primo februar - tilmeldingsfrist er den 11. april 2016.

 

I bilagene fremgår vedtægter, valgkredse samt antal stemmeberettigede for hvert ældreråd.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Der tilmeldes til begge dage: Leif, Bodil, Hanne, Peter, Svend Erik, Niels, Jens, Hans-Ejnar, Ruth og Henning.

 

Festmiddag til alle.

Alle enkeltværelser.

 

Henry og Birde kontaktes.

 

Birde tilmeldes også.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif har fået forespørgsel fra firmaet, der lavede folderen om Ældrerådet, om der skal trykkes en ny brochure. Det har han sagt nej tak til.

 

Leif nævnte, at vi skal være på forkant med at finde kandidater til næste valgperiode.

 

Leif orienterede om referat fra Seniorråd Vest på hjemmesiden - der sker meget i det område.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede om Søndagscafe i Seniorråd Vest. Der er lidt skuffelse i arbejdsgruppen over, at der er ikke kommet nogle, som er henvist fra personalet i hjemmeplejen (område Vest).

De fleste deltagere har set opslaget i deres nærområde.

Bodil forsøger nu at tage fat i de ledere, som står for de forebyggende hjemmebesøg samt visitationsenheden.

 

Der har været enkelte fra plejehjemmet Lindegården og enkelte pårørende.

Søndag den 21. februar deltog under 20.

 

Der er uddelt brochurer til deltagerne, som de kan dele ud til deres bekendte.

 

 

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Økonomi og budgetopfølgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 16. december 2015 i Ældrerådet var der enighed om at sætte et fast punkt på Ældrerådets dagsorden - Økonomi- og budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Der følges op på behandlinger af sager vedrørende økonomi i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at opfølgningen drøftes.

Beslutning

Intet nyt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der er møde i temadagsudvalget umiddelbart efter mødet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Næste møde 30. marts 2016.

Beslutning

Næste møde holdes den 30. marts 2016.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejnar forelagde problematikken om refusion af måltider på plejecentre. Direktøren blev tidligere på mødet forholdt, at der på hjemmesiden har været fejlagtige oplysninger. Det er rettet så oplysningerne på hjemmesiden er korrekte.  Ældrerådet er enige i, at det administrative arbejde i forhold til refusion af beløb er for stort set i forhold til beløbsstørrelse.