Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 23. oktober 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 83.00.00-51-13 Sagsbehandler: Susanne Falkesgaard Rahbæk Hansen  

Orientering omkring udbud af kompression og parykker

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Birgitte Bach og Anne Merete Gier

Sagsfremstilling

Udbud på kompressionsstrømper:
Til information kan det oplyses at udbuddet på kompressionsstrømper grundet manglende gennemsigtighed på de tilbudte sortimenter er annulleret.
 
Der foretages genudbud i henhold til nedenstående tidsplan:

  • Revidering af udbudsmateriale: 1. oktober til 30. oktober 2013

  • Offentliggørelse (bekendtgørelse): 1. november 2013

  • Kontraktstart d. 1. april 2014

 
I forbindelse med genudbuddet foretages der præcisering af enkelte krav, men der slækkes ikke på de nuværende krav til produkter eller betingelser, hvorfor den komplette kravspecifikation ikke sendes til høring.
Såfremt der er interesse for yderligere information, herunder en gennemgang af de enkelte ændringer, står vi gerne til rådighed.
 
Udbud på parykker:
Der er gennemført udbud på parykker.
Udbuddet var delt op i fem geografiske områder. Der er modtaget 3 tilbud hvoraf kun 1 var konditionsmæssigt.


Områder på parykker er som følger:

  • Område 1: Herning, Ikast-Brande, Silkeborg: Ingen konditionsmæssige tilbud

  • Område 2: Randers, Vejle, Aarhus: Tildeling til Toftild Alternativ hår

  • Område 3: Esbjerg: Ingen konditionsmæssige tilbud

  • Område 4: Sønderborg: Ingen konditionsmæssige tilbud

  • Område 5: Odense, Svendborg: Ingen konditionsmæssige tilbud

 

Årsagen til de få tilbud vurderes til primært at skyldes lokationskrav, som de enkelte kommuner har stillet. Dette blev forsøgt lempet i løbet af tilbudsperioden, men desværre uden det ønskede resultat.


Nærmere information omkring en evt. ny udbudsrunde på dette område følger.

 

Udbudskonsulent Susanne Hansen og udbudskonsulent Birgitte Bach deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orientering tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der var kun 2 firmaer, der bød ind på kompressionsstrømper. Der var ingen, som bød ind på parykker.

Der laves nyt udbudsmateriale på begge områder, men det kommer ikke i høring i Ældrerådet, da der ikke er slækkede krav i forhold til materialet, som har været til høring i Ældrerådet.

Der forventes ny kontraktstart 1. april 2014.

 

Sagsnr.: 83.00.00-29-13 Sagsbehandler: Susanne Falkesgaard Rahbæk Hansen  

Orientering omkring udbud af stomi og katetre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Indkøb, Udbud og Forsikring har tidligere på året sendt en sag til Ældrerådet omkring et fælles udbud med KomUdbud med Silkeborg som Tovholder på Stomi og Katetre.
Vi er nu blevet orienteret om af Tovholder, at udbuddet er blevet annulleret grundet mange spørgsmål til udbudsmaterialet, og der arbejdes på rette materiale til og sende det i udbud igen, med kontrakt start den 1. april 2014. Indtil at den nye kontrakt træder i kraft, har de nuværende leverandører fået forlænget deres kontrakter, så vi ikke vil stå uden leverandør. Der vil ikke være væsentlige ændringer i forhold til det materiale, som Ældrerådet har godkendt.

Udbudskonsulent Susanne Hansen og udbudskonsulent Birgitte Bach deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.
Der laves nyt udbudsmateriale på området, men det kommer ikke i høring i Ældrerådet, da der ikke er slækkede krav i forhold til materialet, som har været til høring i Ældrerådet.
Der forventes ny kontraktstart 1. april 2014.

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Jørgen Stampe  

Orientering om godkendte huslejer 2014 for de kommunale ældre- og plejeboliger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 X
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har godkendt forslag til huslejer 2014 for de kommunale ældre- og plejeboliger.

 

Ældrerådet får hermed sagen til orientering.

Sagsfremstilling

På baggrund af forslag fra Boligselskabet Fruehøjgaard og Danske Diakonhjem har Herning Kommune udarbejdet forslag til huslejer 2014, hvilket Social- og Sundhedsudvalget har godtkendt på deres møde d. 18. september 2013.
 
De godkendte forslag til huslejer for 2014 fremgår af oversigten, som sammenligner den gennemsnitlige husleje for 2013 og 2014. Forslagene indebærer huslejereguleringer fra uændrede til +5,23 %.

 

Afdeling:
Antal boliger
Husleje 2013
Husleje 2014
Brorsonsvej 14 – 18
48
4.851
4.907
Nørregade 30
82
4.855
4.941
Rosenlund
35
5.393
5.488
Baunetoften
12
4.645
4.645
Toftebo
65
5.244
5.297
Vesterled
86
5.413
5.509
Vestergade 100
12
4.576
4.576
Søglimt
50
5.933
5.981
Østertoft
4
4.218
4.322
Skovlyset
28
6.687
6.687
Rosenholm
38
6.799
6.862
Mosaikken
18
6.006
6.080
Lindegårdsvej 146
9
5.972
6.037
Lindegården
120
6.388
6.388
Rehabiliteringscentret
30
3.519
3.541
Birketoft
41
5.891
6.199
Kildehøj
36
6.358
6.486

 

Budgetterne er fastsat ud fra regnskab 2012, kendte regnskabstal 2013 og kendte fremtidige udgifter / indtægter og tillagt KL’s skøn for løn- og prisreguleringer. Den gennemsnitlige stigning for alle afdelinger er 0,44 %, hvor KL’s gennemsnitlige prisskøn fra 27. juni 2013 er 1,3 % fra 2013 til 2014.
 
Reguleringerne vedrører flere forskellige faktorer, bl.a. er der øgede udgifter til fælles forbrugsafgifter, reguleringer af henlæggelser og over- underskud tidligere år.
 
To afdelinger er blevet udvidet. Skovlyset er udvidet fra 20 til 28 lejligheder og Rosenholm er udvidet fra 26 til 38 lejligheder.
 
Udover ovennævnte boliger er Lind Pleje- og Aktivitetscenter overgået til drift pr. 1/7 2013. Den gennemsnitlige husleje er pt. 5.656 kr. pr. måned.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde, da der var en del spørgsmål fra Ældrerådet.

Hvorfor er alle plejecentre ikke med på listen?

Hvorfor er Rehabiliteringscentret på listen?

Hvad er årsagen til stigningen på 5,25% på Birketoft?

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ønskeseddel fra temadagen 1. oktober 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På temadagen den 1. oktober 2013 var temaet Ældres ønsker til fremtiden.

Sagsfremstilling

På temadagen blev der uddelt ønskesedler til de deltagende. Der var 129 deltagere, hvoraf de 76 har afleveret en udfyldt ønskeseddel.

Ældrerådet skal nu tage stilling til, hvordan ønskesedlerne kan gøre gavn og hvem der skal modtage sammenskrivningen.

Der vedlægges en sammenskrivning af ønskerne.

Indstilling

Formanden indstiller,

at sammenskrivningen drøfftes
at det videre forløb drøftes.

Beslutning

Erik Christensen takkede udvalget for temadagens gennemførelse samt deltagerne fra Ældrerådet.

Erik Christensen roste oplægget fra Elin Mogensen og Lis Bukholt. Der var stor tilfredshed med at få Thorkild Simonsen til temadagen. Stor tak til Lind Plejecenter.

 

Leif Jørgensen var også tilfreds med alle indslag.

Oplyste at økonomien ikke helt rækker, så det blev aftalt, at der overføres 1.500 kr. fra Ældrerådets konto til temadagskontoen.

 

Sammenskrivningen sendes til Byrådet, direktøren for SSB, ældrechefen og områdelederne i Sundhed og Ældre.

 

Der var enighed om, at materialet var godt med mange gode pointer og synspunkter.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Erik Christensen oplyste, at Ældrerådets høringssvar blev sendt til politikkerne før der blev indgået budgetforlig.

 

Der har været afholdt valg til Ældrerådet for 2014-2017. Der var opstillet 23 kandidater. Der er genvalg til 3 - Peter Olesen, Henry Jeppesen og Leif Jørgensen.

 

Erik Christensen ærgede sig over den faldende stemmeprocent. Mener at der til næste valg bør være større fokus på præsentationen af kandiaterne.

 

Der afholdes konstituerende møde den 23. oktober kl. 14.00.

 

Erik Christensen opfordrede til revsion af vedtægter og forretningsorden set i forhold til samarbejdsnotatet.

 

Der holdes konference om velfærdsteknologi den 25. november 2013 i Herning Kongrescenter. Ældrerådet modtager indbydelse.

 

Erik Christensen efterlyste datoer for valg til seniorrådene. Der er i Nord afholdt valg - ca. 40 deltagere.

 

Erik Christensen orienterede om 2 konferencer i København i november - ingen ønskede at deltage.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Kaj Juul oplyste at der har været møde i smagspanelet med Madservice Herning. Der skal udfyldes skemaer og der er gennemført en prøvesmagning.

 

Preben Troelsen oplyste, at batterier til høreapparater fremover sendes til brugerne. Annonce vedlagt.

 

Kaj Juul spurgte om nogen havde hørt om for høje priser for udbringning af kolonialvarer. Ingen havde hørt noget.

 

Henry Jeppesen har deltaget i konference om samarbejde og borgerinddragelse.

Der var indlæg om behandling af klager samt om inddragelse af borgere. Henry mente, at konferencen tog meget udgangspunkt i politikkerne.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet fra presseudvalget.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.

 

Agnete meldte afbud til næste møde den 13. november 2013.

 

Mødet den 18. december udvides med frokost.