Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 23. august 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 14. juni 2017.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om Sundhed og Ældres budget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der gives en præsentation af det seneste udkast til budget 2018 for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.

 

Endvidere gives en redegørelse for udviklingen i Sundhed og Ældres regnskab og budget fra 2015 til 2016. Redegørelsen er affødt af drøftelser på mødet den 14. juni 2017 under punkt 55, "Spørgsmål fra Ældrerådet vedr. Sundhed og Ældre".

 

Sagsfremstilling

Udkast til budget 2018:

Med virkning fra budget 2018 tages en ny kontoplan i brug ved opgørelsen af de kommunale udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap mv.

Baggrunden er, at det ikke er muligt ud fra den gældende autoriserede kontoplan direkte at udlede kommunernes udgifter til henholdsvis ældre og personer med handicap mv. På mødet præsenteres Ældrerådet for det seneste udkast til budget 2018 for Serviceområde 18 Sundhed og Ældre, udarbejdet med udgangspunkt i den nye opdeling.

 

Udviklingen i Sundhed og Ældres regnskab og budget fra 2015 til 2016:

På Ældrerådets møde i juni blev udviklingen i udgifter til pleje og omsorg i Herning Kommune drøftet på baggrund af indsendte spørgsmål fra formanden. Det blev i den forbindelse aftalt, at administrationen skulle uddybe udviklingen i ældreområdets budget og udgifter fra 2015 til 2016 på et efterfølgende møde.

 

Nedenstående tabel viser udviklingen for hele Serviceområde 18 fra 2015 til 2016 for budget og regnskab:

Som det fremgår, er der afholdt færre udgifter pr. ældre i 2016 end i 2015. Det skyldes primært, at Sundhed og Ældre havde et merforbrug i 2015, som området selv har hentet i 2016.

 

Derimod er der en stigning i det tildelte budget pr. ældre fra 2015 til 2016, når der ses bort fra overførsler fra tidligere år. Det skyldes blandt andet Ældremilliarden på 14 mio. kr., som tidligere var et projekt med udgifts- og indtægtsbudget. Værdighedsmilliarden indgår både som et indtægts- og udgiftsbudget i 2016, og har således ikke påvirket budgetrammen.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-4-16 Sagsbehandler: Jonas Røge  

Årsstatistik fra Ankestyrelsen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udgivet deres årsstatistik for 2016. Generelt er det vurderingen, at vi gennemsnitligt ligger godt i forhold til landsgennemsnittet set hen over alle lovområder.

 

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste, ændrede og ophævede sager set i forhold til det samlede antal behandlede sager. Omgørelsesprocenten for 2016 er samlet set på 23% hvor landsgennemsnittet ligger på 29%. De eneste lovområder, hvor Herning Kommune ligger over landsgennemsnittet er sager indenfor pensionslovene og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ankestyrelsen har alene haft et begrænset antal sager inden for pensionslovene, hvorfor omgørelsesprocenten ikke vurderes at være retvisende for vores behandling af disse sager. Inden for lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der en omgørelsesprocent på 30%, hvor landsgennemsnittet er 21%.

 

Hvis man sammenholder årsstatistikken fra 2016 med statistikken fra tidligere år er de mest markante ændringer, at

  • Herning Kommunes omgørelsesprocent på lov om en aktiv beskæftigelsesindsats de seneste år har været over landsgennemsnittet, selvom de øvrige lovområder ligger under landsgennemsnittet.
  • der har været en markant nedgang i antallet af afgjorte sager fra 439 i 2014 til 276 i 2016.
  • omgørelsesprocenten på sygedagpengeområdet har igennem de seneste år været faldende fra 26,4% i 2014, 14,8% i 2015 til 9% i 2016.
  • indenfor lov om en aktiv socialpolitik er omgørelsesprocenten stigende gennem de seneste år fra 13% i 2014, 20,4 % i 2015 til 35,2 % i 2016.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at ankestatistikken tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ældrerådet udtrykker sin bekymring om statistikkens tal i forhold til omgørelsesprocenten.

Leif laver skrivelse herom til direktøren og formanden for Social- og Sundhedsudvalget.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 81.29.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Forsikring af frivillige i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fra 1. juli 2017 er alle borgere, der yder en frivillig indsats eller et frivilligt arbejde i et af Herning Kommunes tilbud efter aftale med Herning Kommune, omfattet af kommunens forsikringer.

 

Sagsfremstilling

Herning Kommune har udvidet forsikringen af frivillige.

 

Hidtil har kun personer, der udfører såkaldt frivilligt arbejde, været dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og af Herning Kommunes generelle ansvarsforsikring. Med ny lovgivning har kommunerne fra 1. juli 2017 fået mulighed for også at forsikre personer, der yder en frivillig indsats. Det benytter Herning Kommune sig af og ligestiller dermed frivillige i forhold til forsikring. Der skal blot være en aftale med Herning Kommune enten individuelt eller via en forening. Det kan eksempelvis være i form af en underskrevet frivillighedserklæring eller en samarbejdsaftale mellem en forening og et plejecenter.

 

Ansvarsforsikringen er tegnet i Gjensidige. Ulykkesforsikringen bliver en del af Herning Kommunes selvforsikring af arbejdsskade.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

De selvejende institutioner og friplejehjemmene skal selv forsikre deres frivillige.

Med hensyn til frivillige i søndagscaféerne undersøger Jane Sønderskov sagen.

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Orienteringsmødet om budget 2018 holdes den 31. august kl. 8.00 på Lundgårdskolen. Leif opfordrer til at deltage.

Der vil efter mødet blive holdt et møde blandt Ældrerådets medlemmer for at aftale nærmere om procedure og tidsplan for et eventuelt høringssvar.

 

Leif og Bodil har holdt møde med direktør Søren Christensen og udvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaard.

Den nye opbygning af kontoplanen blev drøftet (se pkt. 64). Ligeledes blev det drøftet hvordan Ældrerådet kan opnå mere indflydelse.

Der vil eventuelt blive holdt disse møder hver anden måned i 2018 og fremover.

 

De 4 orienteringsmøder for kandidater til Ældrerådet er holdt uden ret stor tilslutning.

Leif har haft et opslag på Facebook om opstilling af kandidater.

 

Den 24. oktober er der optælling af stemmer til Ældrerådsvalget.

Ruth og Svend Erik vil også gerne deltage i optællingen.

På forrige møde oplyste, Leif, Bodil, Hanne, Kaj, Jens-Henry, Hans Ejnar, Mads og Henning, at de ville deltage i optællingen.

Der er ingen deltagelse i Vingsted denne dag.

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orientede om, at Herning Frivilligcenter holder Frivillig Fredag den 29. september kl. 15.00 til 18.30 på Herning Frivilligcenter, Fredensgade, Herning.

Det blev besluttet, at Ældrerådet ikke deltager i 2017.

Bodil giver besked til Herning Frivilligcenter samt til formændene i de 4 lokalråd.

 

Bodil orienterede om, at Ældrerådet i Holstebro Kommune har sendt et bekymringsbrev til Byrådet om budgettet i forhold til stigningen i antallet ældre borgere i kommunen.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Programmet for temadagen den 2. oktober blev uddelt. Hvert medlem af Ældrerådet fik 10 stk., som kan bruges til uddeling eller ophængning.

Søren Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard inviteres til temadagen.

 

Svend Erik orienterede om, at han og Niels er inviteret til møde om renovering af Søndergade. De påtænker ikke at deltage, da det primært er for de forretningsdrivende i Søndergade.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 27. september 2017.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Det blev kort drøftet, hvordan stemmeprocenten til ældrerådsvalget kan øges.

Der kom forslag om at få opslag om valget på info-skærmene rundt på institutionerne i Sundhed og Ældre.

Der blev opfordret til at omtale valget, hvis man er ude i forsamlinger.

 

Seniorråd Nord har været på besøg på Ørnhøj Friplejehjem. Her er kælegrise en stor succes.

 

Seniorråd Nord har på et møde fået en orientering om akutteamet samt oprettelse af 6 nye sygeplejeklinikker rundt i kommunen.

 

Leif og Bodil drøfter valg til seniorrådene - herunder valgperioden - på et møde med formændene og næstformændene i de 4 seniorråd.