Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 23. juni 2021
Mødested: A1.158

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 26. maj 2021.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil har deltaget i et møde den 3. juni på Holtbjerg Aktivitetshus om projektet Elderlearn - samspil mellem etnisk danske ældre og ikke etniske danske unge. Pt. er der kontakt mellem 4-6 par i Herning Kommune. Tovholderen på projektet er i København, men er jævnligt 2-3 dage i Herning. Hun kommer næste gang i september og vil der blandet andet arbejde for et indslag i TV-Midtvest om projektet.


Bodil har den 7. juni deltaget i et møde på Ågården, som er startet op med få aktiviteter.


Kulturugen primo juni - det viste sig, at det nogen steder var svært at få deltagere. Arrangementet i Alhuset blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Aktiv Centret på Brorosonsvej kørte arrangementet 2 gange, da der hurtigt var udsolgt. Det 2. arrangement blev næsten udsolgt.
I Gullestrup var der næsten udsolgt. På Søglimt var der udsolgt, men ventelisten blev taget i brug, da der kom flere afbud.

Bodil orienterede på arrangementerne om Ældrerådets arbejde.


Bodil var sammen med Lars Krarup inviteret til et virtuelt møde den 8. juni 2021 om puljen "Omsorg og nærvær".
Fra Herning Kommune deltog udvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaard og Hans Ejner Juulsen, Anne Ramsgaard samt konsulenterne Gitte M. Henriksen og Jasmin Al-assadi.

I Herning arbejder man i projektet under overskriften ”Tid til at lære – tid til at leve” bl.a. på, at familier med demens vil få tilbudt Marte Meoforløb i eget hjem og i overgangen til plejebolig samt skabe to professionelle film til undervisningsbrug samt producere 15 professionelle Marte Meo-film til en vidensplatform, som kommer til at ligge i Alzheimerforeningens regi med fri adgang for alle.

Ud over Herning Kommune var Randers Kommune, Vejle Kommune og Københavns Kommune inviteret.

Hans Ejner har givet udtryk for et skulderklap til de 2 konsulenter for deres oplæg samt at Ældrerådet føler sig tæt på forvaltningen og i meget høj grad bakker op om de tiltag, der arbejdes med for større omsorg og nærvær.


Bodil orienterede om, at søndagscaféerne starter op i august. Mie Toft kan lægge programmerne på hjemmesiden. Man skal være opmærksomme på, at det mange steder vil kræve en ekstra indsats at få de ældre til at deltage i søndagscaféerne.


Bodil har efter udsendelse af nyhedsbrev 2 om ældrerådsvalget fået et par henvendelser fra nogle, som eventuelle kunne være interesseret i at stille op som kandidat.


Bodil oplyste, at Kurt Kleon Jeppesen fra Herning Frivillig Center har opsagt sin stilling. Der vil være en konstitueret leder indtil en ny ansættes.


Bodil har tilmeldt Ældrerådet og seniorrådene til Frivillig Lørdag den 18. september 2021.


Bodil og Hans Ejner har holdt møde med Anne Ramsgaard den 23. juni 2021. De blev orienteret om, at den største udfordring pt. er mangel på ferieafløsere. Det kan blive nødvendligt at prioritere, så plejen kommer før alt andet.


I fremtidien vil der sandsynligvis også blive mangel på personale til ældreområdet. Som noget nyt kan man nu i Herning Kommune få voksenelevløn på SOSU-uddannelsen - uanset alderen for eleverne.


På næste møde i Ældrerådet vil de 2 konsulenter for projekt "Omsorg og nærvær" deltage og orientere om arbejdet.


På mødet kiggede borgmester Lars Krarup forbi og takkede Ældrerådets medlemmer for indsatsen for kommunens ældre borgere.

Ældrerådet takkede for et godt samarbejde


Lars Krarup blev af Bodil spurgt til Ældrerådets fremtidige økonomi. Han ville vende tilbage.

Efterfølgende kiggede kommunaldirektør Erik Hattens forbi. Det blev aftalt, at Ældrerådets budget det første år i en valgperiode ikke belastes for udgifter svarende til betaling for relevante kurser/temadage for nyvalgte ældrerådsmedlemmer.


Derudover blev der givet udtryk, at budgettet heller ikke belastes med stigningen i kontingent til Danske Ældreråd, som fra 2022 stiger med 0,25 kr. pr. borger over 60 år. I Herning Kommune svarer det til ca. 6.000 kr. årligt.


OBS

Efterfølgende er det dog oplyst fra Sundhed og Ældre, at der ikke er tale om at alle elever over 25 år, får voksenelevløn i Herning kommune.

Sundhed og Ældre i Herning Kommune har vedtaget et sæt af kriterier for, hvornår en ansøger har optjent retten til voksenelevløn. Disse kriterier betyder, at hvis ansøger har relevant erhvervserfaring, svarende til minimum 1 måneds ansættelse/praktik på gennemsnitlig 30 timer ugentlig og kan anbefales af lederen på arbejdspladsen til uddannelse, tilbyder vi voksenelevløn. Hvis erfaring ikke kan dokumenteres, tilbydes ansøger almindelig elevløn under hele forløbet.


Jv. Trepartsaftale, skal vi fra den 1. juli 2021 ansætte alle ansøgere over 25 år på Grundforløb 2 (ellers SU berettiget) samt hovedforløb. Det betyder at eleven er sikret løn fra start/ansættelsestidspunkt på Grundforløbet til afslutning på hovedforløbet. Her gælder samme kriterier for om eleven er berettiget til ordinær- eller voksenelevløn som tidligere beskrevet.


For at højne rekrutteringen, har vi i Sundhed og Ældre valgt ikke at skelne til alder og uddannelsesretning, og tilbyder dermed også Grundforløb 2 til ansøgere under 25 år. 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

KL's Ældrekonference 2021: Anderledes ældreliv

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

KL indbyder til konterencen Anderledes ældreliv.


Tid og sted: Tirsdag den 21. september 2021 kl. 9.30 (morgenkaffe og brød fra kl. 9.00-09.30) til kl.16.00 Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding


Deltagergebyr: 2.095, kr. - eksl. moms.


KL holder løbende øje med situationen som følge af udbruddet af coronavirus. Vi følger alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer for afholdelse af konferencer. Det betyder bl.a., at der i år kun udbydes et lettere begrænset antal billetter til ældrekonferencen, og hvis vi er nødsaget til at aflyse, vil deltagerne få det fulde beløb refunderet.


Program vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes incl. valg af sessioner.

Beslutning

Bodil tilmeldes og session 2 vælges.

Jens Henry tilmeldes og session 3 vælges.

Hanne K. tilmeldes og session 4 vælges.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejner orienterede om, at nyhedsbrev 2 om ældrerådsvalget er udsendt medio juni. Der er også uddelt på møder i seniorrådene.

Flere har uddelt og videresendt nyhedsbrevet eller hængt det op relevante steder.

Enkelte har spurgt om mulighed for et møde med repræsentanter fra Ældrerådet.

Bodil sender til formændene for de 4 seniorråd.

Svend Erik har orienteret om ældrerådsvalget på et møde og der var måske interesse fra én person.

Hanne K. har uddelt nyhedsbrevet på flere møder og Jens Henry har orienteret om valget på et møde på Toftebo.


Der er møde i arbejdsgruppen den 28. juni om det 3. og sidste nyhedsbrev.

Det udsendes primo august.


Ældrerådsvalget tælles op den 26. oktober 2021.


---------------


Temadagen den 1. oktober - lokale, musik og oplæg er på plads.

Der var enighed om at invitere sundheds- og ældrechef Anne Ramsgaard, udvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaard og direktør Søren Liner Christensen til temadagen.

Anne Ramsgaard høres, om hun kan lave et oplæg om aktuelt på ældreområdet. Bodil og Hans Ejner inviterer.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Inge - har været til centerrådsmøde på Fuglsangsøcentret om åbning.

Inge - søndagscafé starter den 5. september 2021 i Gullestrup.


Mads, Jens Henry og Margit deltog i repræsentantskabsmødet den 16. juni i Odense. Astrid Krag deltog virtuelt og kom med et oplæg om nærvær og livskvalitet.

Der var mange talere og emnerne var blandt andet Danske Ældreråds synlighed, fremmødevalg og kontingentstigning.

Der var afstemning om kontingentstigningen. Det blev vedtaget, at kontingent fra 2022 stiger med 0,25 kr. pr. borger over 60 år. For Herning Kommune betyder det ca. 6.000 kr.

Der blev valgt ny formand - Inge Møller Nielsen fra Brønderslev.


Margit - har deltaget i møde på Søglimt - der er startet med udendørs aktiviteter. Dog er deltagerantallet lavt. Søglimt skal bygges om efter ferien. Margit har hørt, at det nu er muligt at betale for kontingent halvårligt.


Edith - har været til møde i Koloritten om opstart. Der startes fuldt efter sommerferien. Nyhedsbrev er uddelt på mødet.

Bodil afventer svar på udsendelse af nyhedsbreve pr. mail til medlemmer af aktivitetscentrene.

Edith ønsker flere trykte eksemplarer af nyhedsbrev 1 og 2.


Hanne K. har deltaget i møde i centerrådet på Aktiv Centret. Der er kommet forslag om, at medlemmer kan deltage i en prøveperiode uden medlemskort.

Hanne K. har deltaget i mødet om bonusvenner. Det er svært at finde interesserede til at være bonusven. Arbejdsgruppen kontakter Bodil for at deltage i et møde i FOA-regi.


Karen overvejer sin fremtid i Ældrerådet.


Hanne Ø. overvejer sin fremtid i Ældrerådet.


Jens Henry genopstiller.


Svend Erik genopstiller.


Hans Ejner har deltaget i brugerpårørenderåd på Birketoft. Ros til kommunen for håndtering af Corona - også på et ikke-kommunalt plejecenter.

Kastaniegården er startet - men med små hold.


Edith er ikke kontaktet af Vesterled i forhold til genåbning.


Margit genopstiller. Margit melder afbud til møderne i september, oktober og november. Skal være domsmand i en periode på 3 måneder.


 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

25. august 2021.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

God sommerferie.