Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 22. maj 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 85.02.20-G01-1-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt herning.dk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Herning Kommune arbejder i øjeblikket på en ny hjemmeside til erstatning for den nuværende Herning.dk.

 

Ældrerådet er tidligere blevet orienteret om det nye design samt omkring den overordnede opbygning af siden.

 

På mødet vil Sinnet Ellehauge Haag, som er ny webkoordinator i Herning Kommune, orientere om status for arbejdet med den nye hjemmeside.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ældrerådet ønsker en ny orientering i august eller september måned.

Ældrerådets medlemmer må meget gerne teste den nye hjemmeside på beta.herning.dk og give feedback på de enkelte sider.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-95-10 Sagsbehandler: Lisbeth Vandborg  

Status på rapportering af utilsigtede hændelser 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 x
 x
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Autoriserede sundhedspersoner samt personer, der handler på disses vegne, er forpligtet til at rapportere utilsigtede hændelser med henblik på læring og for at forebygge nye hændelser.

 

Utilsigtede hændelser er hændelser og fejl, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed,

 • der ikke skyldes patientens sygdom

 • der er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende

 

I 2011 bar antallet af rapporteringer præg af, at det var en ny opgave, der skulle implementeres. Målet for 2012 var derfor et større fokus på området med henblik på en mere fyldestgørende rapportering.

 

Årsrapporten for 2012 viser blandt andet at:

 • Der er ialt rapporteret 494 hændelser i 2012. I 2011 var tallet 236 hændelser.

 • Hovedparten af de rapporterede hændelser er indenfor Sundhed og Ældre. Det er også her, den største stigning er sket.

 • Fordelt på hændelsestype er der flest indrapporteringer i forhold til medicin, idet 67% af de indrapporterede hændelser vedrører medicin. I alt 331 hændelser drejede sig i 2012 om medicinhåndtering, hvilket set i forhold til det samlede antal skønnede medicinhåndteringer i Herning Kommune svarer til 0,33 promille.

 

Som et nyt tiltag for at understøtte patientsikkerhedsarbejdet blev der i 2012 udsendt et nyhedsbrev hvert kvartal til rapporteringspligtige i Herning Kommune. Formålet med nyhedsbrevene er, at:

 • styrke patientsikkerheden

 • bidrage til læring og videndeling

 • informere om seneste nyt inden for patientsikkerhed og UTH

 

Endvidere er der gennemført en besøgsrunde hos de private leverandører med henblik på at fortælle om patientsikkerhed og deres forpligtigelse til at rapportere utilsigtede hændelser.

 

Målet for 2013 vil være en fortsat videreudvikling af patientsikkerhedsarbejdet på baggrund af erfaringerne fra 2012.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Der var tilfredshed med fokus på medicinhåndtering blandt andet ved ansættesle af en farmaceut.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.16.00-P20-3-12 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om resultater fra pilotprojektet "afprøvning af intelligente senge"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget bevilgede midler til afprøvning af intelligente senge (møde d. 18.04.12, punkt 52).

 

Intelligente senge er plejesenge, hvor madrassen kan køres op i siddende position og herefter drejes madrassen enten manuelt eller med brug af fjernbetjening, så kroppen vender vinkelret på sengekanten.   

 

Hermed gives en afrapportering på afprøvning af intelligente senge.

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har i perioden november 2012 - februar 2013 afprøvet 2 halvautomatiske senge og 3 fuldautomatiske senge (grundet der blev indkøbt en fuldautomatisk seng til en specifik borger uden for projektets økonomi). Afprøvningen blev forsinket grundet lang leveringstid på sengene.

 

Med et vist forbehold for usikkerheden i det lille datagrundlag er den overordnede konklusion på afprøvning af sengene, at den halvautomatiske seng med manuelt drej vil forbedre grundet færre vrid, stræk og træk:

 • forflytningssituationen for borgeren (mere smidig og glidende forflytning)

 • det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderen (reduktion af træk i borgeren vil mindske antallet af konfliktsituationer mellem borger og medarbejder)

 • det fysiske arbejdsmiljø grundet muligheder for at mindske nedslidning og dermed mulighed for at reducere i sygefraværet på længere sigt

 
Den fuldautomatiske seng med automatiseret drej kan medvirke til:

 • borgerens uafhængighed af hjælp til forflytningssituationen samt bedre forflytningssituationen

 • færre fysiske belastninger for personalet

 • at reducere i antallet af besøg hos den enkelte borger

 
Umiddelbart vurderes der dog ikke at være mange borgere indenfor Sundhed og Ældre, der vil kunne indgå i målgruppen. Derfor vil en fuldautomatisk seng snarest blive afprøvet af borgere indenfor Handicap og Psykiatriområdet.
 
Sundhed og Ældre anbefaler på baggrund af projektets resultater,

 • At Sundhed og Ældre arbejder videre med kriterierne for bevilling af sengene. Disse revideres efter 1 år med henblik på relevante tilpasninger. Det lille datagrundlag har givet indikationer på kriterier for bevilling, men der er behov for en fortsat videreafprøvning af sengene for at kunne præcisere brugen af sengene yderligere.

 • At der med baggrund i en videreafprøvning prioriteres indkøb af senge med funktioner svarende til den halvautomatiske seng til brug i Sundhed og Ældre.

 • At sengene herefter indgår som ethvert andet hjælpemiddel i hjælpemiddeldepotets udvalg.

 • At der afsættes tid til, at personalet gives en generel introduktion til sengene og at der gives mulighed for afprøvning af sengens funktioner, inden den bliver flyttet ud til en borger.

 • At undervisningen gives til alle vagtlag og faggrupper.

 

Rapport fra projektgruppen vedlægges.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-305-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om resultater fra pilotprojektet "KMD online omsorg"

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget bevilgede i november 2011 midler til et pilotprojekt, som havde til formål at afprøve ydelser på distancen. Der tages udgangspunkt i ydelser, hvor det giver mening, at borgeren og fagpersonen mødes virtuelt via en computerskærm.
 
Målet med projektet har således været at kortlægge og afprøve hvilke ydelser, der meningsfuldt kan erstattes eller suppleres af en ydelse på distancen.  
 
Ældrerådet forelægges hermed projektets resultater.

Sagsfremstilling

Pilotprojektet byggede på afprøvning af en netbaseret demomodel. Der blev indkøbt 50 samtidige licenser til fordeling mellem borgere og fagpersonale.
 
Projektet tog afsæt i Område Syd, hvor sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter skulle identificere hvilke borgerkategorier, der kunne profitere af distanceydelser og hvilke faglige opgaver, der meningsfuldt kunne tilbydes borgeren uden et fysisk møde.

 

På træningsområdet var målsætningen at etablere et træningshold med tilbud om træning på distancen 2 gange ugentlig i forventning om, at borgernes funktionsniveau mærkbart ville bedres.
 
På sygeplejeområdet var målet at yde individuel støtte, faglig rådgivning og f.eks. hjælp til medicindosering, hvormed borgeren blev understøttet i at drage omsorg for eget helbred.
 
Endvidere var det intensionen at anvende touchskærmene til ”facetime” kommunikation mellem sygeplejersker på tværs af fysisk adskilte arbejdspladser.

 

Kommunen hjemkøbte et antal touch-skærme, webkamera og mikrofoner til installering såvel i borgerens hjem som hos fagpersonalet.
 
En af de store udfordringer var, at etableringen i borgerens hjem forudsatte internetforbindelse, som hos nogle af de relevante borgere ikke var tilstede på forhånd. Der blev indgået aftale om at afprøve 3G-stik, men denne tilkobling kunne ikke sikre en tilstrækkelig lyd- og billedkvalitet.

 

På baggrund af kravet om internetforbindelse var brugergruppen indskrænket i projektperioden, da vi som led i et forsøgsprojekt ikke kunne pålægge borgere udgifter til oprettelse af netværk.  

 

De tekniske udfordringer viste sig generelt at være meget omfattende i opstartsfasen, hvor gentagne besøg hos de borgere, der havde indvilget i at deltage i projektet, var nødvendige for at tilpasse opsætningen, finde opståede fejl samt tilrette udstyr og reservedele til bedring af lyd- og billedoplevelse. Denne teknisk meget udfordrende fase strakte sig over flere måneder, hvorfor projektets reelle opstart trak ud. Der blev på den baggrund indgået aftale med KMD om at forlænge projektforløbet med yderligere seks måneder fra 1. september 2012 – 28. februar 2013, men i disse måneder blev antallet af anvendte samtidige licenser nedjusteret fra forventede 50 licenser til 25 licenser.

   

Resultater med træning på distancen

Træningsholdet har været afviklet fast 2 gange ugentlig i et ½ år. Der har været tilknyttet én fysioterapeut og én ergoterapeut, som tilsammen har afviklet 50 trænings-seancer på distancen. Ud over at holdet har trænet på fastlagte tider med en terapeut i løbet af ugen, har fysioterapeuten lavet en træningsvideo til afspilning i hjemmet på selvvalgte tidspunkter som supplerende træning.

 

Holdet har haft 5 borgere tilknyttet, hvoraf de tre har været med fra starten og de to sidste kom til efter ca. en måned. Alle 5 borgere gennemgik inden opstart af træningstilbuddet konkrete tests og blev efter ca. 3 måneders træning udsat for samme tests igen. Det generelle billede er en tydelig forbedring af funktionsevne.  

 

Målgruppen er typisk borgere,

 • som ikke magter kørsel til/fra center,

 • der ikke kan deltage i træning på center af mentale/sociale grunde,

 • som ikke får udført selvtræningsøvelser og derved taber funktionsniveau,

 • som har behov for supplerende træning sideløbende med individuel træning for at opnå deres træningsmål, hvor træning på distancen erstatter en individuel træning.

 
Alle fem borgere udtrykker tilfredshed med at være tilknyttet træning på distancen og fire borgere har oplevet de tekniske funktioner lette at betjene.

 

Der er stor tilfredshed med de træningsøvelser, der kan formidles via computeren og den instruktion, der gives. Tre borgere mener, at træningen kan erstatte personligt fremmøde til holdtræning eller træning i hjemmet ved en terapeut, mens de to sidste kategoriserer træning på distancen som et supplement til anden træning.
 
Også installationen af selve computersystemet og den praktiske planlægning og tidslængden af trænings-seancerne opleves tilfredsstillende.  

 

Fysio- og ergoterapeuten har fagligt vurderet træningsforløbene. Generelt oplever de borgerne fortrolige med træning på distancen og at øvelserne og instruktionen forstås, hvormed de har opnået tilfredsstillende kvalitet i udførelsen af øvelserne.  

 

Der har pågået et stort arbejde med at blive fortrolig med træning på distancen. Det har været nødvendigt at prioritere særskilte ressourcer til de to terapeuter – først og fremmest for rent praktisk at overvinde de store tekniske udfordringer, dernæst i forhold til den faglige omstilling i opgavevaretagelsen – samt på baggrund af oparbejdet erfaring, at få blik for udviklingspotentiale både i forhold til borgere og træningsmuligheder.  

 

I Område Syd har der ikke været borgere nok til at lave specifikke diagnosehold som f.eks. KOL-hold eller gigt-hold. Hvis man etablerer træning på distancen som samlet tilbud til alle kommunens områder, vil det være muligt at etablere diagnosespecifikke hold.      

 

Resultater med sygepleje på distancen

Sygeplejen i Område Syd har haft 4 borgere tilknyttet i projektforløbet med det formål at yde støtte til borgerens mestring af sundhedstilstand.
 
Kendetegn for målgruppen i sygeplejen er, at borgerne skal

 • kunne anvende en computer,

 • have sygdomserkendelse samt

 • have en forståelse af muligheder og begrænsninger. I pilotprojektet har der eksempelvis ikke været mulighed for, at borgerne ved behov for kontakt kan kalde de udekørende sygeplejersker.

 
Hos de to af borgerne har sygepleje på distancen ikke været muligt at gennemføre grundet at den ene borger blev indlagt kort tid efter opstart og den anden var ikke i stand til at anvende en computer. For disse to borgere blev det således kun til 2-3 besøg på computeren.


En KOL-borger har oplevet sygepleje på distancen med ca. 15 planlagte samtaler, hvor det i mindre grad har levet op til forventningerne og ikke opleves at kunne erstatte fysisk fremmøde. Borgeren efterspurgte primært muligheden for kontakt til en KOL-sygeplejerske ved akut behov på alle tider af døgnet. Hvis dette havde været muligt, ville der formentlig ikke være det samme behov for fysiske fremmøder. Endvidere ville indlæggelser på grund af angst og ”forkert vejrtrækning” i en vis grad kunne undgås.
 
Hos én borger har sygepleje på distancen i nogen grad erstattet planlagte besøg og der har været afviklet 23 samtaler, men borgeren udtrykker ikke tilfredshed med kontakt til sygeplejersken på distancen og ønsker i stedet den personlige kontakt ved fremmøde.  

Konklusion
Pilotprojektet har vist, at det vil være oplagt at udnytte mulighederne for træning på distancen. Der er tilfredshed hos både borgere og medarbejdere med muligheden. Endvidere viser de foreløbige målinger af borgernes funktionsevne positive resultater.
 
I forhold til sygepleje på distancen har resultaterne ikke været så entydige og der vil derfor være behov for en revision af, hvilke sygeplejeydelser der kan håndteres og hvordan de kan gennemføres.

Sundhed og Ældre arbejder på baggrund af ovenstående erfaringer videre med ydelser på distancen som et fremtidigt tilbud.Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Ældrerådet foreslår, at projektet videreføres med flere brugere.

Elin Mogensen oplyste, at projektet fortsætter året ud på terapeutområdet med 10 licenser.

Ældrerådet oplyste, at Odense Kommune har stor succes med et lignende projekt.

 

Sagsnr.: 27.35.08-S00-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om indførsel af pædagogiske måltider på plejecentre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 x
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Elin Mogensen

Sagsresume

På baggrund af temadrøftelsen med Ældrerådet (møde d. 12.09.12, pkt 108) har Sundhed og Ældre udarbejdet et forslag til genindførelse af pædagogiske måltider på plejecentre.

 

Forslaget om pædagogiske måltider er begrundet i måltidernes store betydning for beboernes trivsel og helbred.
 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede ultimo 2010 en afskaffelse af de pædagogiske måltider under forudsætning af, at personalet kunne sikre den nødvendige observation, samtale og guidning af beboerne uden selv at spise med. Det har senere vist sig, at der ikke opnås samme effekt, hvis personalet ikke deltager i måltiderne, hvorfor der ønskes en genindførelse af de pædagogiske måltider.  

 

Et pædagogisk måltid er således et måltid, hvor der er en faglig begrundelse for, at personalet spiser en lille portion mad sammen med beboerne.

 

Formålet med de pædagogiske måltider er således at bevare og støtte beboernes færdigheder ved, at de kan spejle sig i personalets bevægelser. Spisefællesskabet mellem personale og beboere styrker også den nødvendige ro og hygge for at sikre, at beboerne får tilstrækkelig mad og motiveres til ernæringsrigtig kostsammensætning.    

 

Målet er,

 • at hjælpe de svageste med at få spist og drukket tilstrækkeligt

 • at guide de beboere, der har behov

 • at være model for spejling ved selv at tage en lille portion på en tallerken

 • at være observerende og rapporterende, hvis der er ændringer i kostvanerne

 • at stimulere beboerne til samtale med hinanden – f.eks. om kosten, opskrifter, forskelle på gamle dage og i dag osv.

 

Pædagogiske måltider kan ligeledes understøtte det værdifulde i at have gode oplevelser hver dag. Der vil gøres brug af pædagogiske måltider til både hverdag og til fest.

 


Økonomi

Det pædagogiske måltid omfatter en kvart portion af henholdsvis et aftensmåltid og et middagsmåltid. 

 

Følgende forudsætninger er lagt til grund for beregningen af udgiften:

 

 • Antal beboere på plejecentre: 630

 • Der tildeles 1 pædagogisk måltid pr. 7-8 beboere (frokost og aften), hvilket svarer til 160 pædagogiske måltider pr. dag

 • Herning Kommunes madtakst jf. budget 2013 er for et middagsmåltid er 51 kr. og for et aftensmåltid 36 kr. Disse takster lægges til grund for beregningen, da de pædagogiske måltider skal afregnes til samme pris som beboernes måltider

 

Udgiften til pædagogiske måltider i 2013 er herefter beregnet til 635.000 kr. 

 

Der er i beregningen af genindførelsen af pædagogiske måltider lagt samme forudsætninger til grund som for besparelsen af pædagogiske måltider i budget 2011. Portionsstørrelsen for de pædagogiske måltider er dog mindre i denne beregning.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Der meldes om stor tilfredshed fra flere plejecentre efter genindførelsen af de pædagogiske måltider.

 

Sagsnr.: 00.01.00-G01-4-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Orientering om regnskab 2012, forårsopfølgning 2013 og budget 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om aktuelle økonomisager.

Sagsfremstilling

Orientering om regnskab 2012 og forårsopfølgningen 2013, som er behandlet i Byrådet den 14. maj 2013.

 

Herudover en status på budgetlægningen for 2014 med fokus på høringsprocessen.

 

Anne Marie Muff Grønkjær deltager under behandling af sagen.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til behagelig efterretning.

Det gennemgåede materiale sendes med referatet.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Initiativer forud for ældrerådsvalget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 17. april 2013 var der enighed om at drøfte eventuelle initiativer forud for ældrerådsvalget på mødet i maj.

Sagsfremstilling

På mødet drøftes forslag til initiativer i forbindelse med ældrerådsvalget i 2013. Initiativerne har blandt andet til formål at øge valgdeltagelsen samt at synliggøre muligheden for at stille op til valg til Ældrerådet i perioden 2014 - 2017.

Indstilling

Formanden indstiller,

at forslag til initiativer drøftes.

Beslutning

En arbejdsgruppe bestående af Leif Jørgensen, Henry Jeppesen og Erik Christensen holder møde i uge 22 og laver forslag til initiativer ud fra tidsplanen for forrige ældrerådsvalg.

Der orienteres på næste møde i Ældrerådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

På repræsentantskabmødet i Danske Ældreråd deltog Bent Hansen, Peter Olesen og Erik Christensen. Bent Aa. Rasmussen fra Svendborg blev valgt som ny formand. Villy Christensen, tidligere borgmester i Frederikshavn fik en ærespris.

 

Erik oplyste, at Koloritten ikke skal flytte til Dalgashus. Han har skrevet et læserbrev til Herning Folkeblad den 29. april - først trykt efter han har rykket.

 

Herning Kommune har indgået aftale med Holstebro Audiologisk Center på høreapparatområdet.

 

Erik oplyste, at der ikke længere gives tilskud til tandeftersyn hvert halve år - men nu kun 1 gang årligt.

 

Erik har med Lis Bukholt kort drøftet problematikken med hensyn til konflkt på lægeområdet pr. 1. september 2013.

 

Erik har forslået ældrecheften at indføre mulighed for pensionister, så der kan søges om it-udstyr og netforbindelse - i forbindelse med digital selvbetjening.

 

Lind Plejecenter er pr. 1. maj 2013 åbnet. Der er indflyttet 22 beboere fra Nørregades plejehjem samt 18 nye beboere. Lind Plejecenter har således 24 tomme pladser pt.

Nørregades Plejehjem er nu tomt.

 

Erik oplyste, at opgaven med opfølgende hjemmebesøg til de over 75-årige kun har 1 ansat.

 

Ældrerådet besøger Innovationstalden i Gødstrup (i tilknytning til det nye storsygehus) den 30. maj 2013 kl. 13.00.

Der var afbud fra Agnete Pedersen, Ole Kjeldsen, Jørgen Kier og Henny Højland.

 

Erik uddelte invitation til informationsmøde den 6. juni kl. 14.00 på Biblioteket på Brændgårdvej 2. Mødet er et informationsmøde hvor der efterspørges input til særlige fokusområder. Handicaprådet er også indbudt.

Der kan meldes til på bibrca@herning.dk eller til Lotte Mikkelsen.

 

Det blev aftalt, at møde den 12. juni forlænges, og derfor afsluttes med en frokost.

Mødet forsøges afholdt på Lind Plejecenter.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet fra mødet til presseudvalget.

 

Peter Olesen orienterede om, at temadagsudvalget holder møde den 29. maj 2013.

Temadagen 1. oktober 2013 afholdes på Lind Plejecenter og der er indgået aftale med juniorkoret fra Herning Musikskole.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

På næste møde med Social- og Sundhedsudvalget ønskes forskellene for kommunale kontra private plejecentre drøftet, f.eks i forhold til kurser for personalet.