Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 22. marts 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 22. februar 2017.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 83.00.00-Ø22-14-12 Sagsbehandler: Elin Nørskov Mogensen  

Orientering om status på elektronisk nøglesystem

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune indgik i juli 2012 kontrakt om levering af elektronisk nøglesystem til hjemmeplejen. I efteråret 2012 indledes opsætning af det elektroniske nøglesystem. Efter den fire-årige kontraktperiode blev aftalen forlænget.

Sagsfremstilling

Det elektroniske nøglesystem Phoniro monteres på indersiden af borgernes dør og det er dermed ikke synligt udefra, at her bor en borger med nedsat funktionsniveau. Borgeren kan fortsat anvende egen nøgle til døren, mens hjemmeplejepersonalet anvender smartphone til at åbne/låse den elektroniske låseenhed.

 

Det har været en meget omfattende implementeringsproces med opsætning af låseenheder, hvor vi dags dato har ca. 1.500 enheder monteret. Kommunen har lavet aftale med de forskellige boligselskaber om en samarbejdsmodel for opgaverne, herunder at sikre at låseenhederne returneres ved fraflytning. Enkelte steder, hvor kommunen har visitationsret til ældreboliger, afmonteres låseenhederne ikke ved lejerskifte.

 

Sideløbende har der været undervisning af medarbejdere tilknyttet systemet. Generelt opleves i dag tilfredshed med løsningen. Det administrative system er sat op til, at medarbejdere ansat i bestemte områder kan komme ind hos de borgere, som er tilknyttet deres område. Det vil sige, at man ikke har adgang til borgere uden for sit arbejdsområde. Det kan ses i systemet, hvem og hvornår låsesystemet har været anvendt. Når en medarbejder afslutter sin ansættelse slettes vedkommende samtidig i systemet. Programmet er udelukkende installeret på kommunale smartphones.

 

Visitationsenheden og distriktsledere i områderne har kompetencen til at bevilge opsætning af låsesystem. Hjælpemiddeldepotet håndterer alle de administrative og praktiske opgaver omkring låsesystemet. 

 

Elin Mogensen og Marco Kalbermatter deltager under punktets behandling.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Nøglesystemet blev demonstreret. Orienteringen taget til efterretning.

Der har været et langt indkøringsforløb, da det er mange ansatte, der skal anvende systemet.

 

 

Sagsnr.: 17.04.16-P20-1-15 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Opgradering af publikumsfaciliteter i Løvbakke Naturcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Erik Skibsted

Sagsresume

Der planlægges udvidelse af toiletforhold og parkeringspladser ved Løvbakke Naturcenter. Et forslag til en løsning ønskes drøftet med rådet.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der afsat 1,9 mio. kr. i 2017 til udvikling af publikumsfaciliteter ved Løvbakke Naturcenter. Forbedringen består i, at skabe bedre toiletforhold og flere parkeringspladser til de mange besøgende.

 

Baggrunden for udviklingen af supplerende publikumsfaciliteter i området er et stødt stigende antal besøgende, der langt overstiger kapaciteten i de nuværende faciliteter, særligt for toiletter og parkeringspladser. Forbedringen skal imødekomme det store besøgstal i og omkring Naturcentret, så det også fortsat bliver en god oplevelse at besøge og benytte stedet, som anvendes til mange forskellige formål.

 

I udviklingen er der fokus på at skabe løsninger, der vil kunne bidrage som gode støttefunktioner for gangbesværede og handicappede. Det vil sige flere asfalterede parkeringspladser til handicapkøretøjer på den nuværende parkeringsplads ved Naturskolen, og etablering af enkelte handicap-parkeringspladser i forbindelse med den asfalterede sti i området, nærmere bestemt ved hovedindgangen til Dyrehaven. Der planlægges opførelse af toiletbygninger med mulighed for ophold i forbindelse med begge handicap-parkeringspladser.

 

Skitser med løsningsforslag for særligt ældre- og handicapvenlige parkeringspladser og toiletter/opholdsbygninger vedlægges som bilag. Oversigtskort over placering af hhv. toiletbygninger og nyt parkeringsareal er vist her.

Indstilling

Formanden indstiller,

at det drøftes med rådet, om de fremlagte løsningsforslag vil kunne bidrage som gode støttefunktioner for brug og ophold i Løvbakke Naturcenter og Dyrehave

Beslutning

Ældrerådet bakker op om initiativet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om regnskab 2016 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om Regnskabet for 2016, som er behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. marts 2017. Der tages forbehold for ændringer i forbindelse med behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27. marts 2017 og i Byrådet den 4. april 2017.

 

Mariane Nannerup deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Samlet set udviser regnskabsresultatet 2016 for Social- og Sundhedsudvalgets områder et merforbrug på 10,377 mio. kr.. Der søges overført et mindreforbrug på i alt 6,153 mio. kr.

 

I henhold til politisk aftale søges ikke om overførsel af det centrale merforbrug på Handicap og Psykiatris rammekonti på i alt 12,849 mio. kr. For Sundhed og Ældre indstilles, at der i 2016 ikke foretages overførsel af merforbruget på vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning, 1,970 mio. kr., samt merforbrug vedrørende lovændring for friplejehjem på 1,250 mio. kr.

 

Øvrige områder er indstillet overført efter styringsprincipperne.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Perspektivnotat 2018 for Sundhed og Ældre og Forebyggelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Perspektivnotater 2018 for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre og Serviceområde 19, Forebyggelse forelægges Ældrerådet til orientering og drøftelse.

 

Mariane Nannerup deltager under punktets behandling.

 

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren for budget 2018-2021, at fagudvalgene i forberedelsesfasen, der løber frem til første budgetkonference 24. april 2017, skal udarbejde perspektivnotater for hvert serviceområde. Perspektivnotaterne skal indeholde de centrale budskaber for budgetperioden på kort og lang sigt, og skal underbygges med faktaoplysninger, økonomi, nøgletal og effektiviseringsmuligheder.

 

Perspektivnotater for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre og Serviceområde 19, Forebyggelse er vedlagt som bilag. Notaterne forelægges Social- og Sundhedsudvalget den 14. marts og Forebyggelsesudvalget den 20. marts.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at perspektivnotater 2018 for Serviceområde 18 og 19 drøftes.

Beslutning

Perspektivnotaterne blev drøftet.

Ældrerådet ønsker en drøftelse af området på mødet i maj, når der er afholdt budgetkonference.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 84.12.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrerådsvalg 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Fortsat drøftelse af initiativer forud for ældrerådsvalget 2017 - herunder godkendelse af forslag til skrivelse til foreninger m.v.

Indstilling

Formanden indstiller,

at forslag til skrivelse drøftes.

Beslutning

Forslaget blev drøftet.

På næste møde i Ældrerådet drøftes skrivelsen igen, hvor der vil være konkrete datoer på.

 

 

Sagsnr.: 13.05.00-G01-1-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Prisniveau for buskørsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Flere kommuner i region Midtjylland har eller er ved at indføre rabatordninger, så personer over 65 år kan købe et årskort, som gælder til kørsel med lokal- og regionalbusser indenfor kommunens område.

 

Prisen for kortet varierer. I en enkelt kommune er kortet gratis, i de øvrige kommuner koster kortet fra 300 kr. til 400 kr. årligt.

 

Mange pensionister vil med en lignende ordning i Herning Kommune blive i stand til bedre at bruge offentlig transport til en overkommelig pris, når de f.eks. skal besøge aktivitetscentre, borgerservice, bibliotek, læge eller speciallæge.

 

Ordningen vil formodentlig også betyde, at antallet af busser, der kører tomme rundt i kommunen, vil formindskes.


Mange ældre vil sikkert også foretrække bussen fremfor at køre i egen bil.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at rådet tager stilling til, om der skal rettes henvendelse til Byrådet med det formål at foreslå en lignende ordning i Herning Kommune.

Beslutning

 Forslaget tilrettes og sendes til hele Byrådet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der blev holdt møde den 7. marts med Leif, Bodil og de 4 seniorråd (formand og næstformand).

På mødet blev seniorrådenes opgaver drøftet. Seniorrådene er selv ansvarlige for at igangsætte og vedligeholde tiltag. Som eksempel blev nævnt etablering af søndagscafe. I flere områder er der søndagscafeer på vej - nogen med og nogen uden samarbejde med seniorrådene.

Det blev på mødet gjort opmærksom på, at punkter seniorrådene ønsker drøftet i Ældrerådet kan sendes til sekretæren for Ældrerådet på mail ssblm@herning.dk

 

Næste fællesmøde holdes den 12. september kl. 10 - lokale og kaffe - Lotte.

Her drøftes fælles vedtægter for de 4 seniorråd.

 

Leif har modtaget 3 henvendelser om høringer. De kan læses på kommmunens hjemmeside.

 

Leif er kontaktet af Herning Folkeblad omkring sagen om ældrerådsvalg. Der er en artikel i Herning Folkeblad den 21. marts 2017.

 

Leif har holdt møde med Lis Bukholt.

Pt. er ventelisten på 82 personer. Heraf er der mange som venter fra en plejehjemsplads til en anden.

Herning Kommune overholder ventelistegarantien.

De 16 pladser på Fuglsangsøcentret er ikke taget i brug endnu.

 

På mødet har Leif og Lis drøftet, hvor mange der er ansat på grund af værdighedsmilliarden. Det har Lis ikke et egentlig tal for, da det varierer meget fra plejehjem til plejehjem.

 

Klippekortordningen på plejehjem er ikke trådt i kraft endnu. Der arbejdes på at implementere ordningen. Hvis pengene ikke bliver brugt vil der blive søgt om overførsel - evt. til fælles tiltag.

 

Lis vil deltage på næste møde og orientere om perspektivnotatet på Serviceområde 18.

 

Lægeordningen på plejehjem - Lis Bukholt og Søren Liner Christensen skal deltage i møde med Praktiserende Lægers Organisation om ordningen.

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Den 5. april er der repræsentantskabsmøde i Herning Frivilligcenter. Der er forslag om at frivilligdagen skal deles ud til at foregå flere steder i kommunen på forskellige datoer. Det vil Bodil stemme imod.

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orientede om, at temadagen afholdes den 2. oktober 2017 på Lind Plejecenter. Tidspunktet er fastsat til kl. 13.30 - 16.30 - Citrondrengen er booket. Der arbejdes på en foredragsholder - evt. en fra Danske Ældreråd. Der kan være et indslag om ældrerådsvalget. Udvalget arbejder videre.

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 19. april 2017.

Bodil foreslog at holde mødet på Vesterled for at se leve-bo-miljø.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ældrerådet efterlyser en orientering om ansøgningen i forhold til etablering af leve-bo-miljøer.

 

Der kan læses om Demensstrategi og demensvenlig kommune på herning.dk