Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 22. februar 2017
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 18. januar 2017.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.36.16-P21-1-15 Sagsbehandler: Birgitte Nystrup Andersen  

Muligheder for bevilget kørsel i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har bedt om en gennemgang af de forskellige muligheder for individuel

kørsel, der findes i Herning Kommune.

Birgitte Nystrup Andersen (chef for Visitationsenheden i Sundhed og Ældre) deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Det er helbredstilstanden alene, der er afgørende for, hvorvidt man kan komme i

betragtning til bevilget kørsel. Det vil sige, at man skal have nedsat fysisk og/eller

mental funktionsevne der gør, at man ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Afstanden til nærmeste offentlige transportmiddel har således ikke nogen betydning for,

om man kan få bevilget kørsel eller ej.

 

Kørsel til læge eller speciallæge - efter Sundhedsloven

Ifølge § 170 i Sundhedsloven skal Herning Kommune bevilge individuel kørsel til og fra

egen læge eller nærmeste speciallæge til folke- og førtidspensionister i Herning

Kommune.

Kørsel til speciallæge omfatter dog ikke eksempelvis tandlæge/tandtekniker,

fysioterapeut, bandagist, kiropraktor, høreklinik, psykolog, fodterapeut eller optiker.

Det er Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, som visiterer til kørsel efter §170 i

Sundhedsloven. Visiteringen sker på baggrund af en konkret, individuel og

sundhedsfaglig vurdering af, hvorvidt borgeren er ude af stand til at transportere sig

selv. Bevillingen kan være midlertidig og revurderes løbende.

Ydelsen består af bestilling af kørsel med taxa, ambulance eller særligt sygekøretøj.

Bestillingen udføres af Herning Kommunes Borgerservice på baggrund af henvendelse

fra borgere, der er visiteret til denne ydelse. Det er også muligt at søge om godtgørelse

for udgifter til transport til/fra egen læge og nærmeste speciallæge. Der kan visiteres til,

at man kan medtage en ledsager under transporten.

 

I januar 2017 er der registreret 1.546 aktive bevillinger af kørsel til læge og

speciallæge efter §170. Hertil kommer 30 bevillinger udelukkende til speciallæge.

 

Kørsel i forbindelse med genoptræning – efter Sundhedsloven

§172 i Sundhedsloven pålægger Herning Kommune at bevilge kørsel enten som

befordring eller som befordringsgodtgørelse til borgere, der har behov for

genoptræning.

Kriteriet for at være omfattet af målgruppen er, at mindst en af de følgende betingelser

er opfyldt:

· Man er pensionist (folke- eller førtids)

· Man bor mere end 50 km fra genoptræningsstedet

· Man kan ikke benytte offentlige transportmidler på grund af sit helbred.

Udgifterne til transporten refunderes, i det omfang de overstiger 25 kr. for pensionister

og 60 kr. for alle andre.

Ansøgning skal ske ved henvendelse til Genoptræningsenheden i Herning Kommune,

hvor en trænende terapeut vurderer, om den pågældende borger opfylder kriterierne for

at kunne bevilges kørsel. Det er muligt at få en ledsager med, hvis man ikke kan klare

sig selv under transporten.

 

Kørsel i forbindelse med aktivitetsområdet – herunder daghjem

Herning Kommune bevilger daghjemsophold og træning på aktivitetscentre efter

serviceloven. For den del af målgruppen, der er ude af stand til at anvende offentlig

transport indgår kørsel i det politiske serviceniveau for ydelsen med en fastsat egenbetalingstakst.

Ansøgning om kørsel skal ske til det pågældende aktivitetscenter eller terapeut. Kørsel

til daghjem kan bevilges alle ugens dage mens kørsel til træning kan bevilges op til 2

gange pr. uge. Der er fastsat en egenbetaling på 16,60 kr. pr tur/retur – dog maksimalt

501 kr. pr måned. Taksten reguleres årligt af Social- og Sundhedsudvalget.

 

Handicapkørsel med egenbetaling - efter Lov om Trafikselskaber

§ 11 i Lov om Trafikselskaber pålægger trafikselskaber at etablere mulighed for

handicapkørsel. Ydelsen skal dække behov for individuel kørsel, som ikke er transport

til læge/speciallæge eller behandling/genoptræning på hospital. Ydelsen omfatter op til

104 enkeltture pr kalenderår.

Handicapkørsel omfatter kørsel til fritidsaktiviteter som eksempelvis besøg hos venner,

familie og indkøb. Kørslen dækker transport fra gadedør til gadedør i gadeplan.

Det er Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, som visiterer til handicapkørsel. En

enkelttur koster minimum 30 kr. og dækker de første 10 km. Herefter koster turen 3 kr.

pr. km. Der kan visiteres til en gratis ledsager på turen, hvis borgeren ikke er i stand til

at klare sig selv under transporten.

 

I januar 2017 er der registreret 484 aktive bevillinger af handicapkørsel.

 

Handicapkørsel uden egenbetaling - efter Serviceloven

§ 117 i Serviceloven giver kommunerne mulighed for at yde tilskud til personer som, på

grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for befordring med

individuelle transportmidler.

Byrådet i Herning Kommune har på et møde den 19. maj 2009 (punkt. 134) besluttet, at

individuel befordring efter §117 kun bevilges til borgere med nedsat fysisk og/eller

psykisk funktionsevne, hvis de er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler

efter § 11 i Lov om Trafikselskaber.

Kendetegnende for borgere, der falder indenfor §117-målgruppen er, at de:

· Ikke kan bevilges individuel handicapkørsel efter § 11 i Lov om Trafikselskaber

· Har et vist kontinuerligt behov for kørsel (min. 6 måneder)

· Opfylder betingelserne for tilkendelse af invalidebil i henhold til Servicelovens §

114

· Er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler

I januar 2017 er der ingen aktive bevillinger af handicapkørsel efter § 117

 

Kørsel til fysioterapi på klinik

Efter sundhedsloven ydes der ikke befordring til tilskudsberettiget behandling hos

fysioterapeut efter lægehenvisning (§ 67) eller til vederlagsfri behandling hos

fysioterapeut (§ 140a).

 

Flextur

Midttrafik tilbyder en fleksibel transportmulighed, hvor man selv bestiller turen og selv

vælger, hvornår man vil afsted - der er således ingen køreplan og ingen stoppesteder.

Man kan blive kørt i taxa, liftbus eller personvogn med særlig tilladelse. Man kører

sammen med andre kunder på samme måde som i bus og tog og derfor kan bilen køre

en omvej for at hente eller bringe andre. Man betaler kun for den direkte vej. Kørsel er fra ”kantsten til kantsten”, d.v.s. at man selv skal kunne komme fra egen hoveddør til kantsten ved vejen. Det er muligt at medtage hjælpemidler som rollatorer og kørestole. I Herning Kommune koster det 14. kr. pr. kilometer og minimum 70 kr. at benytte en flextur. Man kan benytte Flextur alle ugens dage i tidsrummet kl. 6:00-24:00 - på nær den 24. og 31. december.

 

Kørsel i forbindelse med sygehusbehandling og diagnostisk undersøgelse

§ 171 i Sundhedsloven pålægger Regionen at bevilge kørsel enten som befordring eller

befordringsgodtgørelse i forbindelse med sygehusbehandling eller diagnostisk

undersøgelse til pensionister der bor mere end 50 km fra hospitalet og som ikke kan

benytte offentlige transportmuligheder på grund af nedsat fysisk og/eller mental

funktionsevne. Udgifterne til transporten refunderes idet omfang de overstiger 25 kr. for

pensionister og 60 kr. for alle andre.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Ældrerådet tilkendegiver tilfredshed med de forskellige ordninger.

Alle bevilgede kørsler tager udgangspunkt i en sundhedsfaglig vurdering.

Kørsel til læge og speciallæge er ubegrænset.

Der kan søges om kørsel til søndagscafeer eller væresteder efter §11 - handicapkørsel.

 

Det blev foreslået, at emnet kunne være med på næste møde fællesmøde med seniorrådene.

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 83.00.00-22-16 Sagsbehandler: Helle Toft Andersen  

Høring - Uddrag af udbudsmaterialet - Kommende udbud på levering af høretekniske hjælpemidler til KomUdbud

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Uddrag af udbudsmaterialet til brug for det kommende EU-Udbud på levering af høretekniske hjælpemidler til KomUdbud fremsendes hermed til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Herning Kommune er tovholder på det forestående ”EU-udbud på levering af høretekniske hjælpemidler til KomUdbud”, på vegne af KomUdbud.

Der udbydes tre (3) delaftaler, hvor delaftale 1 alene sendes i høring i Ældrerådet: 

  1. Delaftale 1: Høretekniske hjælpemidler - Servicelovens § 112, stk. 1 og § 113 
  1. Delaftale 2: Høretekniske hjælpemidler - Lovbekendtgørelse om aktiv beskæftigelsesindsats  
  1. Delaftale 3: Høretekniske hjælpemidler - Folkeskoleloven  

Formålet med høringen er, at optimere betingelserne for den kommende udbudsproces således, at de kommende rammeaftaler og driften heraf bliver både attraktiv og håndterbar for såvel de kommende leverandører som de kommuner, der har tilsluttet sig deltagelsen i udbuddet.

Uddrag af udbudsmaterialet sendes hermed i høring i kommunens Ældreråd. Høring betyder, at Ældrerådet får mulighed for at komme med en udtalelse til uddrag af rammeaftalen og indholdet af kravene.

FRIST FOR AFGIVELSE AF HØRINGSSVAR ER DEN 23. FEBRUAR 2017, kl. 12.00.

Indstilling

Formanden indstiller,

at eventuelt høringssvar udarbejdes af Ældrerådet.

Beslutning

Ældrerådet har ingen kommentarer til materialet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd indbyder til Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd.

 

Sagsfremstilling

Repræsentantskabsmødet afholdes den 24. april 2017 på Hotel Nyborg Strand.

Der afholdes efterfølgende en konference den 25. april 2017 med emnet: Værdighed - hvad er det?

 

Der er tilmeldingsfrist den 13. marts 2017 til repræsentantskbsmødet.

Tilmeldingsfrist til konferencen er den 3. april 2017.

 

I bilagene fremgår vedtægter, valgkredse samt antal stemmeberettigede for hvert ældreråd.

Programmet for konferencen den 25. april 2017 er også vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Birde, Hanne, Jens-Henry, Mads, Hans Ejnar, Niels og Leif tilmeldes begge dage.

Bodil vender tilbage om eventuel deltagelse.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 84.12.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Drøftelse af initiativer forud for ældrerådsvalget 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde i januar 2017 i Ældrerådet blev det besluttet, at arbejdsgruppen vedrørende valg skulle komme med et forslag til initiativer forud for ældrerådsvalget 2017.

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen har holdt møde og er kommet frem til et udkast til initiativer.

Indstilling

Formanden indstiller,

at initiativerne i udkastet drøftes på mødet.

Beslutning

Synligheden af ældrerådsvalget skal være i fokus. Forslaget har taget udgangspunkt heri.

Forslaget blev godkendt.

Til næste møde vil Leif Jørgensen lave udkast til brev til borgerforeninger og udkast til en pressemeddelelse til Herning Folkeblad. Pressemeddelelsen skal sendes sammen med en opfordring til et uddybende møde om ældrerådsvalget.

 

Det tilføjes listen, at materialet kan vises på info-skærme rundt på plejecentre, aktivitetscentre samt apoteker og biblioteker.

Det blev foreslået, at der på infoskærmene også kan vises spot om Ældrerådet såvel som seniorrådene.

 

På formandsmødet med seniorrådene drøftes ældrerådsvalget herunder opstilling af kandidater.

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referat fra fællesmøde den 18. januar 2017 med seniorrådene blev godkendt.

 

Fredag den 24. februar holder Leif og Bodil møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard.

På mødet ønsker formanden og næstformanden at drøfte:

  • Ældrerådsvalget.
  • Spørgsmål om udskiftning af nøglebokse til kort som i Viborg.
  • Spørgsmål om budgetorientering i forhold til demenslandsby. Vil materiale blive forelagt Ældrerådet?
  • Hvad er planen for leve-bo-miljøer på plejehjemmene?
  • Økonomi for Ældrerådet i 2017.

 

Leif holder møde med Lis Bukholt den 22. marts.

Forslag til emner:

Hvordan ser ventelisten ud til plejehjem?

Hvor mange ansættelser er der sket i forbindelse med værdighedsmillarden?

Hvordan anvendes klippekortordningen i Herning Kommune?

 

Der er møde i Viborg den 23. februar 2017 - emnet er tilsyn.

Deltagere:

Bodil, Leif, Jens-Henry og Niels.

Mødested på Markedspladsen kl. 7.45

 

Leif har modtaget 4 forslag til lokalplaner - til offentlig høring.

Tinghuset i Herning.

Boligområde i Sdr. Felding

Boligområde i Herning

Boligområde i Aulum

Der kan indsendes bemærkninger via hjemmesiden herning.dk, hvis nogen af Ældrerådets medlemmer ønsker dette.

 

Frivilligcentret har henvendt sig til formanden for at få tilbagemelding i forhold til ansøgning om pulje til projekt for ensomme ældre. Leif vil henvise til Herning Kommunes indsats i forbindelse med Søndagscafeer.

 

 

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Det blev efter drøftelse afklaret, at der gives vin i forbindelse med halvrunde og runde fødselsdage til Ældrerådets medlemmer.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der holdes et møde i temdagsudvalget efter mødet i Ældrerådet d.d.

Der vil komme nyt på næste møde om temadagen i 2017.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 22. marts 2017.

Afbud fra Ruth.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejnar foreslog en kandidat til bestyrelsen for Danske Ældreråd - Leif Carøe fra Holstebro.

Der blev opfordret til, at de 3 stemmer fra Herning går til den samme kandidat.

 

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.