Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 22. februar 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referatet godkendt.

 

 

Mødet startede med at Lis Bukholt kort præsenterede sig selv som konstitueret Sundheds- og Ældrechef.

Lis orienterede om den ændrede organisering i område Nord og Syd indtil 1. august 2012.

Projekter der er sat igang fortsætter, herunder Ansvar for det gode liv.

 

Lis Bukholt orienterede samtidig om svaret, som er sendt til Ældrerådets formand vedrørende henvendelse om brugen af bleer til borgere, som selv kan sige fra.

 

Ældrerådet var positive overfor praksis på området i Herning Kommune.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-598-11 Sagsbehandler: Jane Sønderskov  

Høring: Notat om innovation, velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget, Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget i Herning Kommune har i 2012 særligt fokus på innovation, velfærdsteknologi samt inddragelse af frivillige.

 

Forslag til strategi for arbejdet med de tre temaer sendes hermed i høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har i forbindelse med Budget 2012 udpeget innovation og velfærdsteknologi samt inddragelse af frivillige i opgaveløsningen som indsatsområder.

 

Administrationen i SSB har med oplægget "Fokus på innovation og velfærdsteknologi samt inddragelse af frivillige" givet sit bud på, hvordan initiativet kan gribes an. Administrationen har foreslået, at oplægget indgår i den politiske drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget, Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Social- og Sundhedsudvalget, Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget har på møder henholdsvis 7. december 2011, 7. december 2011 og 13. december 2011 besluttet at sende oplægget i høring i Ældrerådet.

 

Der lægges op til en strategi for, hvordan SSB kan arbejde med at udvikle kvaliteten og skabe bedre service til gavn for borgerne, uden at det koster mere.

 

Der er lavet en handleplan for hvert af de tre temaer. På kort sigt handler det om at skabe løbende småforbedringer ved inddragelse af medarbejdere, at udnytte velfærdsteknologi til at skabe merværdi samt at skabe nye veje til at inddrage frivillige i ydelserne.

 

Handleplanerne er suppleret med fakta og konkrete eksempler på, hvordan der allerede i dag arbejdes med de tre elementer.

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar til notat af 6. februar 2012 "Fokus på innovation og velfærdsteknologi samt inddragelse af frivillige". Fristen for at afgive høringssvar er torsdag 23. februar 2012

Beslutning

Jane Sønderskov orienterede om notatet og svarede på diverse spørgsmål.

 

Formanden havde lavet udkast til høringssvar, som blev uddelt og drøftet.

Udkastet blev tilrettet og godkendt.

 

Invitation til møde den 7. marts 2012 på Alhuset i Kibæk om Træinng og sygepleje på distance. Invitationen er sendt til alle seniorrådene.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-8-11 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til lokalplan - Nørregade 4-18, Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

By, Erhverv og Kultur har den 6. februar 2012 sendt forslag til lokalplan nr. 11.C9.6 for Nørregade 4-18 i Herning.

Sagsfremstilling

Formålet med forslaget:

At fremlægge områdets anvendelse til centerformål i form af butikker, liberale erhverv, restaurationer, servicevirksomheder, boliger og offtentlige formål, herunder at muliggøre restauranter og cafeer i bebyggelses stueetage med tilhørende udeservering mod Kousgaards Plads.

 

Lokalplanen skal ligeledes sikre en overordnet disponering af området, samt fastlægge byggeregulerede bestemmelser og regulere ejendommens adgangs- og parkeringsforhold.

 

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanen skal fremsendes senest den 4. april 2012.

Indstilling

Formanden indstiller,

at forslaget til lokalplanen drøftes
at der eventuelt udarbejdes indsigelse eller ændringsforslag.

Beslutning

Der var ingen indsigelser og derfor afsendes intet høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 01.02.05-P00-28-11 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forslag til lokalplan - hjørnet af Nygade og Skolegade

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

By, Erhverv og Kultur har den 6. februar 2012 sendt forslag til lokalplan nr. 11.C33.1 for centerområde på hjørnet af Nygade og Skolegade.

Sagsfremstilling

Formålet med forslaget:

 • at fastlægge områdets anvendelse til centerformål med kontorer, boliger, butikker,
  service erhverv, liberale erhverv, og offentlige formål, institutioner, kulturelle
  formål, museum, galleri, restaurant og lignende

 • at sikre mulighed for etablering af parkeringsanlæg under terræn i op til 2 etager
  til offentlig- og privat parkering

 • at sikre byggeriet, grønne områder og øvrige anlæg indpasses på en hensigtsmæssig måde i bymiljøet

 • at sikre en funktionel og sikker afvikling af trafikken til og fra området

 • at sikre et arkitektonisk markant og tidssvarende byggeri på en af Hernings
  bedst beliggende grunde

 • at muliggøre nedrivning af bevaringsværdig ejendom.

Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag til forslaget til lokalplanen skal fremsendes senest den 4. april 2012.

Indstilling

Formanden indstiller,

at forslaget til lokalplanen drøftes
at der eventuelt udarbejdes indsigelse eller ændringsforslag.

Beslutning

Der var ingen indsigelser og derfor afsendes intet høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-77-11 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Fremtidig struktur for Danske Ældreråd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen har tidligere været behandlet på møde den 14. december 2011.

Der blev afsendt høringssvar til Danske Ældreråd vedrørende fremtidig inddeling af valgkredse.

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd fremsender høringsbrev med tilhørende bilag om forslag til vedtægtsændringer og forslag til valgkredse.

Indstilling

Formanden indstiller,

at det nye oplæg om vedtægtsændringer samt forslag til valgkredse drøftes samt at der eventuelt udarbejdes høringssvar.

Beslutning

Der var ingen bemærkniger og derfor afsendes intet høringssvar.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1026-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd sender invitation til Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd.
 
Mødet afholdes den 14. maj 2012 på Nyborg Strand fra kl. 10.00.
 
Tilmeldlingsfristen er den 14. marts 2012.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Peter Olesen, Bent Hansen, Villy Thomsen, Jørgen Kier og Erik Christensen deltager.

Kørsel arrangeres senere.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1026-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Konfernce for Ældrerådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Danske Ældreråd sender invitation til konferencen Aktivt ældreliv - også for borgere med behov for hjælp.

 

Konferencen afholdes den 15. maj 2012 på Nyborg Strand kl. 9.00 - 15.15.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Ingen deltagelse.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Den 6. marts 2012 deltager formand og næstformand i et møde i Danske Ældreråd i Fårvang.

 

Danske Ældreråd har haft en konkurrence i forbindelse med et spørgeskema. Formanden vandt 3 flasker rødvin.

 

Erik Christensen har været til en demonstration i Horsens i forbindelse med velfærdsteknologi - primært vaskesituationer og distancetræning.

 

Der er i område Vest indkøbt 80 robotstøvsugere. Der er intet meldt ud i Herning Kommune i forhold til robotstøvsugere og hjemmehjælp.

 

Ældrerådet opfordrer Herning Kommune til via annoncer at opfordre til at alle hjertestaretere bliver tilmeldt på hjertestarter.dk.

 

Social- og Sundhedsskolen har svaret på henvendelse om omfanget af undervisning i demens på de forskellige uddannelser. Svaret blev uddelt.

 

Invitation til 1. spadestik i Lind den 28. februar kl. 11.00 blev uddelt.

 

Ældrerforum har udgivet pjecen "Kostråd - kan det virkelig passe?". Blev uddelt til interesserede medlemmer.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Preben Troelsen uddelte Johannes Poulsens indlæg i Herning Folkeblad - den 19. januar 2012.

 

Henry Jeppesen stillede spørgsmål om hvorvidt batterier og tilbehør til høreapparater skal hentes i Borgerservice og på Center for Kommunikation.

Ældrerådet opfordrede borgere til at få tingene sendt med posten, hvis de ikke selv kan hente.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jørgen Kier oplyste om møde den 28. marts 2012 kl. 9.30 med formænd og næstformænd i de 4 seniorråd og Ældrerådet. Dagsorden udsendes snart.

 

Temadag den 1. oktober 2012 er endnu uafklaret.

 

Kaj Juul oplyste, at opmærksomhedsfelt (for blinde og svagtsynede) ved DGI-Huset er blevet forbedret.

 

Henry Jeppesen spurgte om der var emner der var relevante at sende til pressen - ingen emner fra dette møde.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Materiale fra Danske Ældreråd uddelt.

 

Danmarks Gruppe Guide uddelt.