Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 21. oktober 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 16. september 2015.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Orientering om renovering af Bredgade mellem Torvet og Poulsens Plads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsfremstilling

Byplanudvalget har netop godkendt et skitseoplæg fra Rambøll. Forslaget indeholder planer for ny belægning, nye træer, ny belysning samt flere aktivitets-og opholdssteder for børn og voksne i alle aldre. Der er indarbejdet elementer som vand, grønt i øjenhøjde, kunst, leg, ly og læ.

 

Anlægsarbejdet starter fra Torvet til januar 2016. Hvis vi får meget sne og frost så skubber vi starttidspunktet. Når entreprenøren, som skal udføre arbejdet er fundet, laver vi en oversigtstegning som viser arbejdsforløbet. Arbejdet starter ved Torvet og slutter ved Poulsens Plads.

 

Tidsplan

  • August 2015 - Politisk behandling i Byplanudvalget.
  • September 2015 til januar 2016 - Projektering, høring og udbud.
  • Januar 2016 - Rydning af træer samt kloak-og ledningsarbejder.
  • Marts 2016 - Belægnings-og inventararbejder starter.
  • Efterår 2016 - Kloak- og ledningsarbejder slutter.
  • Forår 2017 - Belægnings-, beplantning-og inventararbejder slutter.

 

Omdannelsen af gågaderne i Herning er en del af bymidteplanen. Planen har til hensigt at skabe en spændende by med et mangfoldigt byliv og et godt byrum. 

 

Arkitekt Mari Lohne deltager under sagens behandling.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Læs mere om renoveringen på http://trafik.herning.dk/projekter-og-trafikinfo/bredgade-renovering-af-gaagaden-i-herning

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrepolitisk konference

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd indbyder til ældrepolitisk konference - Etik som grundstenen i fremtidens demenspleje

 

Sagsfremstilling

Temadagen afholdes den 16. november 2015.

Sted: Vingstedcentret ved Vejle.

Pris: 1.050 kr. pr. deltager.

Tilmeldingsfrist: 3. november 2015.

 

 

Program for temadagen kan ses i vedlagte bilag.

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Form

Beslutning

Birde, Hans-Ejner, Bodil, Svend Erik, Niels og Ruth tilmeldes.

Niels og Hans-Ejner kører - afgang fra Markedspladsen kl. 9.00

 

Birde tilmeldes seminar 3 og 4.

Hans-Ejner tilmeldes seminar 1 og 5.

Bodil tilmeldes seminar 1 og 2.

Svend Erik tilmeldes seminar 2 og 6.

Niels tilmeldes seminar 3 og 5.

Ruth tilmeldes seminar 3 og 4.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Seniorkonference den 17. november 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der indbydes til Seniorkonference den 17. november 2015.

Sagsfremstilling

Sted: Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars.

Pris: 1.145 kr. pr. deltager. - rabat ved flere end 3 deltagere.

Tilmeldingsfrist: 27. oktober 2015.

 

 

Program for temadagen kan ses i vedlagte bilag.

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Form

Beslutning

Leif, Hanne og Jens-Henry tilmeldes.

Leif kører. Afgang aftales senere.

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif orienterede om, at han har modtaget kvitteringssbrev for Ældrerådets høringssvar vedrørende budget 2016.

 

Leif foreslog, at Søren Christensen inviteres til mødet i november for at orientere om fremtiden med hensyn til økonomien.

 

Leif og Bodil har været til møde med Herning Frivilligcenter, Koloritten og Ældresagen.

Der er enighed om at tilbudene til de ældre er nok. Spørgsmålet er hvordan de ensomme kommer med. I Koloritten arbejdes der meget på at fastholde nye brugere.

Leif har foreslået en kalender for ældre borgere, men det kræver at alle foreninger vil bruge Kultunaut - hvor aktiviteten skal indtastes.

Bodil og Seniorråd Vest forsøger at igangsætte et projekt som Dansk Folkehjælp kører i Ikast-Brande.

 

Leif orienterede om møde den 26. oktoboer i Birk om en ny app - Min livshistorie.

Leif, Jens-Henry, Hans-Ejnar, Niels og Svend Erik deltager.

 

 

 

Leif orienterede om temadagen om bedre synlighed for ældreråd. Blandt andet at pressemeddelser bør skrives, så de er klar til tryk - altså nemmest muligt for journalisten.

Sinnet Ellehauge Haag fra Herning Kommune holdt et inspirerende oplæg om brug af kommunens kommunikationsafdeling.

 

Leif orientede om møde den 19. oktober i Viborg om Det nære sundhedsvæsen.

Referat og materiale vil blive sendt til Ældrerådets medlemmer.

 

Der er valg til seniorrådene den 27. oktober 2015. Der skal aftales et fællesmøde med seniorrådene og Ældrerådet efter valget.

 

Ældrerådet drøftede kort emner til drøftelse på fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.

F.eks. Ældremilliarden i 2016, hygiejne på sygehusene, landspolitiske udmeldinger på ældreområdet samt standarden på plejehjemmene herunder både personlig kontakt, rengøring og hygiejne.

 

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orientede om møde i Seniorråd Vest om projektet for ensomme ældre. Forsøgsprojekt skal vi se om vi kan få ensomme med til aktiviteter ved at der i forsøgsperioden eventuelt dispenseres fra betaling.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Temadagen 1. oktober 2015 blev drøftet. Enighed om at eftermiddagen forløb rigtig godt. Der var 75 deltagere, hvilket betyder et underskud for temadagen.

 

I 2016 vil 1. oktober falde på en lørdag.

Der skal vælges temadagsudvalg - punktet sættes på dagsorden på næste møde.

 

Der skal næste år igen tages stilling til, hvordan kendskabet til dagen sikres samt om der skal vælges et andet tema end det udmeldte fra Danske Ældreråd (og fra FN).

 

Der kom forslag frem om indlæg ved Bent Hansen.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 11. november 2015.

 

Der er afbud fra Peter Olesen og Ruth Nørgaard.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Materiale fra Danske Ældreråd blev uddelt.

 

Niels orienterede om et møde med Faglige Seniorer om mad på plejehjem holdt op imod dyrere sundhedsudgifter.

Muligvis et evne til drøftelse med Social- og Sundhedsudvalget.

 

Hans-Ejner orienterede om møde for frivllige den 22. oktober på Koloritten.

 

Hans-Ejner orientede om, at han vil kontakte Birgit Hagen med hensyn til indstigningen i togene. Der bør meldes ind forud for planlægningen i Gødstrup.

 

Bodil orienterede om, at Faglige Seniorer arbejder på at ældrerådsvalg næste gang bliver et fremmødevalg. Der arbejdes på landsplan.