Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 21. august 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.15.00-A21-1-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om udfordringer på sygeplejeområdet i Sundhed og Ældre

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Gitte Nørgaard

Sagsresume

Sundhed og Ældre har pr. 1. maj 2013 udskilt sygeplejen som et selvstændigt ledelsesområde blandt andet med baggrund i anbefalingerne i MUUSMANN-rapporten samt de ændrede opgaver i forhold til det nære sundhedsvæsen.

 

Ældrerådet orienteres hermed om de foreløbige udviklingsplaner for området.

 

Områdeleder Gitte Nørgaard deltager under drøftelsen af punktet.

Sagsfremstilling

Sygeplejen varetager en meget central rolle i forhold til udvikling af det nære sundhedsvæsen. Kommunerne skal stille med et akutberedskab for at kunne håndtere borgere, der har brug for en akut, midlertidig hjælp. Beredskabet skal sikre, at borgerne undgår en hospitalsindlæggelse.

 

Endvidere skal kommunens beredskab håndtere de borgere, der kommer hjem efter en indlæggelse. Liggetiderne bliver kortere, hvilket medvirker til en kortere responstid for kommunen i forhold til at tilbyde de rette kommunale ydelser.

 

Endelig forventes en fortløbende opgaveglidning fra regionerne til kommunerne i takt med at kommunerne får opbygget et beredskab, således at mere kan varetages i det nære sundhedsvæsen i et samarbejde mellem praktiserende læger og kommunen.

Ovenstående udfordringer kræver eksempelvis kommunale indsatser indenfor forebyggelse, kompetenceudvikling og opgavedelegeret sygepleje.

 

Områdeleder Gitte Nørgaard giver et oplæg om de foreløbige udviklingsplaner for området.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.36.24-P05-1-13 Sagsbehandler: Elin Mogensen  

Madservice Herning - smagspanel

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Madservice Herning ønsker at være en attraktiv leverandør af måltider til visiterede borgere i Herning kommune. I den forbindelse ønsker Madservice Herning at etablere et uvildigt smagspanel bestående af borgerrepræsentanter. Smagspanelet tilknyttes centralkøkkenet i Herning med den opgave at vurdere nye menuer, tilberedning, anretning og madens smag, duft og syn mv.

Sagsfremstilling

Centralkøkkenet i Herning har valgt at nedsætte et smagspanel for at afprøve nye og gamle opskrifter for at give en større variation i menuplanerne. Samtidig ønsker køkkenet at sikre sig, at de udvalgte menuer er attraktive for borgerne.
 
Ønsket er indledningsvist at invitere til kvartalsvise møder i køkkenet, hvor der orienteres om stort og småt fra produktionen samt om årstidens råvarer på hylderne. Deltagerne vil herefter hver især modtage en ”madpakke” med et antal menuer, som inden for den efterfølgende uge skal tilberedes og indtages derhjemme.
 
I umiddelbar forbindelse med hvert måltid forventes deltageren at udfylde et udleveret spørgeskema omkring den konkrete madoplevelse. På baggrund af tilbagemeldingerne vil de kostfaglige medarbejdere justere og tilpasse opskrifterne.
 
Smagspanelet foreslås nedsat for et kalenderår ad gangen, dog ønskes opstart allerede i september 2013 – gældende til december 2013 med blandt andre
- to repræsentanter fra Ældrerådet
- to repræsentanter fra Handicaprådet
- to repræsentanter fra patientforeninger
 
De valgte repræsentanter vil herefter personligt modtage en indkaldelse til første møde, som forventes at være i september 2013.

 

Når der er sket nyvalg til ældrerådet, skal der udpeges repræsentanter til panelet gældende for 2014.

Indstilling

Formanden indstiller,

atÆldrerådet drøfter Madservice Hernings forslag om nedsættelse af et smagspanel, og

 

at Ældrerådet udpeger to repræsentanter

Beslutning

Ældrerådet bakker op om forsøget med nedsættelse af et smagspanel.

 

Ældrerådets 2 repræsentanter i panelet er Kaj Juul og Peter Olesen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-20-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Orientering om nøgletal for Sundhed og Ældre, juni 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lone Juulsgård Henriksen

Sagsresume

Formålet med nøgletallene er at præsentere et statistisk overblik over området. Nøgletallene opdateres 2 gange årligt.


Nøgletallene forelægges hermed til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Status for udvalgte nøgletal er:

 

 • Hjemmehjælp: 3 ud af 4 hjemmehjælpsmodtagere benytter det kommunale tilbud til praktisk bistand, mens det er ca. 9 ud af 10 hjemmehjælpsmodtagere, der benytter sig af det kommunale tilbud til pleje.

 

 • Plejeboliger: Pr. 31. maj 2013 var der 22 på venteliste til en plejebolig uden for boliggarantien og ingen på venteliste til en plejebolig inden for boliggarantien.

 

 • Madservice: Fra at have en andel på 11,3 procent i februar 2012, er andelen for den private leverandør steget til 29,3 procent i februar 2013.

 

 • Daghjem: I 2012 havde Herning Kommune 75 daghjemspladser og der var 222 borgere henvist til tilbud i daghjemsregi.

 

 • Genoptræning efter sundhedsloven: I perioden 2008-2012 er antallet af almene genoptræningsplaner steget med ca. 66 % (stigning fra 1.352 almene genoptræningsplaner i 2008 til 2.239 almene genoptræningsplaner i 2012).

 

 • Kronikerindsats: I 2012 er der 148 borgere, der har modtaget forløbskoordination. I 2011 var tallet 78 borgere.

 

 • Brug af hospitalsydelser: I 2012 var borgerne i Herning Kommune i gennemsnit i kontakt med hospitalet ca. 2,1 gange årligt med en somatisk sygdom og 0,15 gange med en psykiatrisk lidelse. Tallene for 2011 var henholdsvis 1,7 gange årligt med en somatisk sygdom og 0,1 gange årligt med en psykiatrisk lidelse.

 

 • Forebyggelige akutte indlæggelser: Der har i 2012 været en mindre stigning i antallet af akutte indlæggelser med en forebyggelig diagnose for borgere over 65 år. I 2012 var der 892 akutte forebyggelige indlæggelser. Det tilsvarende tal for 2011 var 842.

 

 • Forebyggelige indlæggelser: I 2012 stod borgere i plejeboliger eller borgere, der modtog hjemmepleje for 57 % af indlæggelserne med en forebyggelig diagnose.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Budget 2014 - proces for høring, datoer m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Som tidligere bekendtgjort sker høringen af budget 2014-2017 som følger:

 • Høringsperioden er 10. – 25. september 2013

 • Høring sker af det budgetforslag, der sendes til 1. behandling i Byrådet den 17. september 2013

 • Høringsperioden indledes med fælles orienteringsmøde for høringsberettigede med deltagelse af borgmesteren og økonomidirektøren. Efterfølgende detailorientering i mindre grupper. Se nedenfor!

 • Herning.dk anvendes til formidling af høringsmateriale

 • Der etableres i høringsperioden en budget-hotline, hvor der pr. mail kan stilles spørgsmål. Spørgsmål og svar med generel interesse lægges på Herning.dk

 

Praktisk info:
Det fælles høringsmøde finder sted
tirsdag den 10. september 2013, kl. 9.30.
Første del af mødet foregår i
kantinen på rådhuset (3. sal), hvor der orienteres om de generelle forudsætninger for budget 2014-2017.


Herefter fortsætter mødet i
mødelokale C3.40, hvor der orienteres lidt nærmere om de konkrete budgetforslag for henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Forebyggelsesudvalget. Mødet forventes afsluttet senest kl. 12.00.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Det blev aftalt, at Ældrerådet holder et seperat møde den 10. september 2013 kl. 12-13. Mødet holdes i lokale C3.17.

 

Der afholdes ordinært møde i Ældrerådet den 11. september 2013.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formanden orienterede om event på Torvet om demens, hvor rigtig mange borgere deltog.

 

Modtagere af de forebyggende hjemmebesøg til over 75-årige får nu brev med tidspunktet for besøget. Tidligere skulle borgerne selv kontakte Sundhed og Ældre for at få besøget.

 

Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger blev udleveret på mødet.

 

Lis Bukholt arbejder på en temadrøftelse om kommissionens anbefalinger med Social- og Sundhedsudvalget, områdelederne og Ældrerådet.

 

Ny folder om sundhedstilbud i Herning Kommune blev udleveret på mødet.

 

Lind Plejecenter indvies den 23. september 2013 kl. 14.00.

 

Tidsplan for valg til seniorrådene meldes ud, så snart den er fastlagt.

 

Kopi af Herning Kommunes annoncer i forbindelse med ældrerådsvalget blev uddelt.

 

Ole Kjeldsen og Leif Jørgensen er begge forhindret i at deltage i møde i Seniorråd Nord den 23. august kl. 9.30. Erik Christensen deltager.

 

Der holdes rejsegilde på Fuglsang SøCentret den 28. august. Leif Jørgensen, Agnete Pedersen, Kaj Juul og Preben Troelsen deltager.

 

Der skal optælles stemmer til ældrerådsvalget den 9. oktober 2013 kl. 8.30 på Aktiv Centret på Brorsonsvej.

Fra Ældrerådet deltager: Agnete Pedersen, Preben Troelsen, Kaj Juul, Bendt Christensen, Leif Jørgensen, Peter Olesen, Ole Kjeldsen og Erik Christensen

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif orienterede om temadagen 1. oktober 2013.

Program og budget er nu fastlagt.

Der afholdes et møde i temadagsudvalget umiddelbart efter ældrerådsmødet.

Temadagen afholdes på Lind Plejecenter med temaet Ældres ønsker til fremtiden.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Preben orienterede om, at Koloritten flytter til BDO-bygningen ved Markedspladsen. Flytningen vil ske i 2014 og kontrakten er underskrevet.

 

Erik overbragte Ældrerådet hilsner fra Henny Højland og Jørgen Kier.