Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 21. maj 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 15. april 2015.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om regnskab 2014, Forårsopfølgning 2015 og Budget 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om regnskab 2014, som er behandlet i Byrådet den 28. april 2015.

 

Endvidere orientering om forårsopfølgningen 2015, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 6. maj 2015 og Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. maj 2015.

Der tages forbehold for ændringer i forbindelse med den videre behandling i Byrådet den 26. maj 2015.

Herudover en status på budgetlægningen for 2016 med fokus på høringsprocessen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Direktør Søren Liner Christensen gav orienteringen.

 

Regnskab 2014:

Der er på ældreområdet i 2014 overført 3 mill. kr. til 2015. Pengene er låst til udgifter, som er besluttet i 2014, men først afholdes i 2015.

 

Forårsopfølgning 2015:

Der er meldt et merforbrug ud på 20 mill. kr. i 2015. Sundhed og Ældre har et merforbrug på 15 mill. kr. De sidste 5 mill. kr. vedrører Handicap og Psykiatri.

De 8,5 mill. kr. kommer på grund af uløste engangsudfordringer i forhold til besparelserne.

Udgiften er væk i 2016.

 

Friplejehjemslovgivning giver ikke mulighed for at tilpasse tilskud til friplejehjem. Der forventes en 10 årig overgangsordning. Besparelsen var indreget i budgettet 1,25 mill. kr. i 2015 og 2,5 mill. kr. i 2016 og fremover.

Fremover skal prisen på friplejehjem følge den kommunepris, hvor de ligger.

 

Opgaveglidning fra regionen betyder hurtig udskrivning fra sygehusene. Det har medført en merudgift for den kommunale sygepleje. I 2015 forventes 6,7 mill. kr. i merudgift.

 

Løsningsmuligheder:

Undersøgelse af økonomien i indlæggelser.

Udskrivninger direkte til eget hjem i stedet for Rehabiliteringscenter eller aflastning. Det kan være en fordel for både borgeren og økononien på sigt.

 

Hjælpemiddelområdet - undersøgelse af besparelse på 3 %.

 

Madområdet - konkurrenceudsættelse af mad til eget hjem. Det blev både en succes og en fiasko. Ingen bud, hvilket kan betyde, at vi er konkurrencedygtige = succes. Ingen besparelse = fiasko.

Overvejelse af om konkurrenceudsættelse også skal omfatte plejehjemsmaden.

Forsyningsforpligtelsen skal der tages højde for, da der jo skal leveres hver dag også ved konkurs.

 

2016:

Ser godt ud, hvis der bliver styr på sygeplejeområdet.

 

Der har ikke været væsentlige besparelser på ældreomrdet i besparelsesrunden. 

 

Holtbjerg Aktivitetshus - besparelsen er en huslejebesparelse.

 

Orienteringen taget til efterretning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Digital kommunikation med ældre borgere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd og Ældreforum har i efteråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om kommunernes digitale kommunikation med ældre borgere.

Sagsfremstilling

Undersøgelsen har resulteret i en rapport for besvarelsen fra Ældrerådet i Herning Kommune.

 

Rapporten vedlagt til orientering.

Indstilling

Formanden indstiller,

at rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Leif foreslår, at de 5, som udfyldte spørgeskemaet deltager i et møde med 2 personer fra Herning Kommunes web-organisation.

Deltagerne var Ruth, Jens-Henry, Peter, Niels og Hans-Ejner.

De vil blive indkaldt til et møde - evt. først efter sommerferien.

Rapporten taget til efterretning.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-1-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forsikring af frivillige

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet fik på møde den 18. marts 2015 en orientering om forsikring af frivillige fra Jane Sønderskov.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har efterfølgende fået tilsendt en sammenskriving af orienteringen.

 

Bodil foreslog under drøftelse af punktet en henvendelse til Danske Ældreråd om problematikken med forsikring af frivillige.

Indstilling

Formanden indstiller,

at sammenskrivningen drøftes
at det videre forløb drøftes.

Beslutning

Sættes på dagsorden igen i oktober, da der i notatet fremgår, at der i ministeriet arbejdes på sagen. Der afventes derfor en eventuel udmelding fra ministeriet.

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ensomhed blandt ældre borgere

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet holder den 25. august møde blandt andet med emnet Ensomhed.

Sagsfremstilling

Ældrerådet skal drøfte forskellige forslag til indhold på mødet i august.

Indstilling

Formanden indstiller,

at forslag til indhold på mødet drøftes.

Beslutning

Mødet afholdes den 25. august på Fuglsangsøcentret.

Deltagere: F.eks. Røde Kors, Frivilligcentret, Ældresagen, repræsentanter fra Herning Kommune f.eks. fra aktivitetscentre og -huse og de forebyggende hjemmebesøg. Deltagerkredsen afklares af arbejdsgruppen.

Opgaven: Der skal ikke sættes gang i nye aktiviteter, men opgaven går ud på, hvordan får vi de ensomme ældre med til de eksisterende aktiviteter.

Fokus på at invitere og række hånden ud til de ensomme. Personale som kommer i hjemmene kan være dem, som "skubber på".

Seniorrådene kan også have viden om ensomme ældre i lokalområdet.

 

Det blev foreslået at dele deltagerne på mødet op i 4-6 geografiske områder, så de kunne se på tilbuddene i de enkelte områder.

Mødet skal gerne resultere i forslag, der konkret kan sættes i gang.

 

Leif, Bodil og Jens-Henry har deltaget i konference om Ensomme ældre den 20. maj - rigtig mange gode ideer.

 

Leif, Bodil og Jens-Henry og Lotte holder et møde om den videre planlægning. Mødet holdes den 27. maj kl. 13.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der er afgivet høringssvar til ny plejeboligplan.

I den kommende udbygningsplan for plejeboligkapaciteten vil Ældrerådets høringssvar komme til at indgå.

Udbygning af mindre plejecentre og udnyttelse af stordriftsfordele være i fokus.

 

Der er afgivet høringssvar om kvalitetsstandarder.

Det er på baggrund af hørinssvarene fra Handicaprådet og Ældrerådet besluttet, at lade forslagene om indførelse af brugerbetaling for trappelift og ændret praksis i forbindelse med refusion af trasportudgifter til læge/speciallæge bortfalde.

 

Årsmøde i DÆ.

10 deltagere. Gode og aktuelle seminarer.

Leif orienterede om de seminiarer han havde deltaget i.

Blandt andet.: Leg gennem hele livet.

Foreslog en bustur til Grenå for at se plejehjemmet, som oplægget tog udgangspunkt i. Eventuel deltagelse af ledere i Sundhed og Ældre. Evt. i 2016.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil forslog, at deltagerne på årsmødet på næste møde giver en kort orientering om de seminarer de deltog i.

 

Bodil opfordrede til at være opmærksom på afgivelse af høringssvar i forhold til nyt banegårdscenter.

Leif har kontaktet Finn Stengel Pedersen. Der er endnu ikke truffet beslutninger. Materiale vil blive sendt til Ældrerådet.

 

Niels:

Deltog på årsmødet i et senimar om mad. Det blev oplyst, at der er en besparelse på 6 mia. årligt på landsplan, hvis de ældre bliver bedre ernæret.

Det kunne være spændende at få undersøgt, men det er et politisk spørgsmål.

 

Svend-Erik

Seniorråd Øst - Preben Troelsen efterlyser svar fra Ældrerådet. Preben har fået svar i august 2014.

Forslag om besøg på Rehabiliteringscentret, Hjælpemiddelcentralen og Center for Kommunikation fra Ældrerådet og seniorråd.

Det forsøges planlagt møder med rundvisning de 3 steder.

Antal deltagere de enkelte steder undersøges.

 

Bodil.

Frivilligdag holdes fredag den 28. august kl. 13-17.

De enkelte seniorråd bedes melde retur, om de ønsker at deltage. Bodil tager kontakt til formændene.

 

Ruth:

Seniorrådsmøde Syd.

Plejetestamente tages op på møde i forbindelse med valg til seniorråd.

 

Personale fra Sandfeldgården ville tage toget til Århus med beboere med flere kørestole og rollatorer fra Kibæk. Har fået svar fra Arriva om, at der ikke kan ventes, da toget skal gå til tiden.

Leif foretager en opringning til Arriva for at efterprøve sagen.

 

Hans-Ejnar.

Perron-sagen tages op igen, når besparelserne i regionen og kommunen er afklaret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil:

Temadagen 1. oktober - programmet er fastlagt.

Prisen på kaffe med brød incl. oprydning overstiger de afsatte 50 kr.

Prisen for underholdning beløber sig på 10.000 kr.

 

Folderen delt ud. Programmet godkendt.

Prisen ændres til 75 kr.

Billedet ændres til Aktiv Centret.

 

Ældrerådet afholder underskuddet.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

10. juni 2015 kl. 9.30

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Afbud fra Niels til næste møde.

 

Ældreforum har sendt 6 eksemplarer af årsrapport for 2014. Bøgerne blev fordelt.

 

Nyhedsbrev nr. 2 fra Danske Ældreråd uddelt.