Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 21. april 2021
Mødested: Holdes på Teams - invitation er sendt via mail

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 24. marts 2021.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede om, at det er planen at afholde Kulturfest i Herning den 5. - 12. juni 2021.

Der kan søges midler til arrangementer for ældre. Bodil har flere forslag til steder for disse arrangementer og foreslår, at der kan være arrangementer for ældre på flere dage.

Der blev også foreslået, at der være flere forskellige former for underholdning for ældre samt at arrangementerne skulle spredes geografisk i hele kommunen. Det er planen, at medlemmer i både Ældreråd og seniorråd indtænkes i løsning af opgaven.

Bodil foreslog, at Ældrerådet nedsatte et udvalg til at komme med oplæg til kulturfesten. Udvalget består af: Bodil, Hanne K., Hanne Ø. og Inge. Bodil er tovholder.


Frivillig Fredag ændres i 2021 til Frivillig Lørdag og foregår den 18. september 2021. Arrangementet bliver fysisk afholdt i hele byen.

Bodil melder retur, at Ældreråd og de 4 seniorråd vil deltage i arrangementet.


Til repræsentantskabsmødet den 16. juni 2021 i Danske Ældreråd mangler Bodil en suppleant, da hun er forhindret i at deltage. Hans Ejner og Jens Henry er også tilmeldt.

Punktet sættes på dagsorden den 26. maj 2021.


Bodil har fået en henvendelse fra Regionsældrerådet om de må offentliggøre besvarelserne på spørgeskema om kollektiv trafik.

Ældrerådet anbetaler Regionsældrerådet, at der bør laves en konklusion, som kan offentliggøres i stedet for de indsendte bemærkninger. Bodil svarer på henvendelsen.


Bodil svarer også,, at plejecentrene i Herning Kommune har tilknyttet plejehjemslæger, hvilket der også er sendt mail om fra Regionsældrerådet.


Den 26. april 2021 deltager Bodil i telefonmøde med Danske Ældreråd om det næste ældrerådsvalg.


 

Sagsnr.: 27.35.08-G01-1-21 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentanter fra Ældrerådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har på møde den 24. marts fået en orientering om åbning af aktivitetscentre og -huse i en coronatid.

Sagsfremstilling

Ældrerådet skal på dette møde udarbejde en oversigt over, hvilke repræsentanter fra Ældrerådet og eventuelt fra de 4 seniorråd, som skal kontaktes af centerrådene i forbindelse med for-arbejdet for åbning af aktivitetscentre og -huse.


Der er følgende lokationer:

Aktivitetscenter Koloritten

Aktiv Centret Brorsonsvej

Holtbjerg Aktivitetshus

Lind Aktivitetscenter

Fuglsangsøcentret

Toftebo Aktivitetscenter

Aktivitetscentret Rosenlund

Aktivitetshuset Ågården

Aktivitetshuset Kastaniegården

Sunds Aktiv Center

Aktivhuset 7'eren

Engholmcentret


Centerrådene har initiativet til at indkalde til møde.


Den samlede oversigt sendes til Allis Lunde og Elin Mogensen, som formider det ud til centerrådene.

Indstilling

Formanden indstiller,

at repræsentanter fra Ældrerådet og eventuelt fra de 4 seniorråd fordeles på aktivitetscentre og - huse.

Beslutning

Følgende blev valgt som repræsentanter fra Ældrerådet til de respektive aktivitetscentre og -huse:

Aktivitetscenter Koloritten

Edith Blynning

Aktiv Centret Brorsonsvej

Hanne Kirkegaard

Holtbjerg Aktivitetshus

Svend Erik Jensen

Lind Aktivitetscenter

Niels Hedegaard

Fuglsangsøcentret

Inge Holm

Toftebo Aktivitetscenter

Jens-Henry Jensen

Aktivitetscentret Rosenlund

Mads Videbæk

Aktivitetshuset Ågården

Bodil Markmøller

Aktivitetshuset Kastaniegården

Hans Ejner Juulsen

Sunds Aktiv Center

Margit Ørndrup

Aktivhuset 7'eren

Margit Ørndrup

Engholmcentret

Bodil Markmøller


 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Valgudvalget:

Hans Ejner orienterede om møde i valgudvalget den 14. april
Udvalget foreslår, at der udsendes et antal nyhedsbreve forud for ældrerådsvalget i efteråret. Det er tanken, at nyhedsbrevene skal udsendes bredt via mail samt via Herning Kommunes Facebook.

Danny Mastrup fra Kommunikationsafdelingen deltager på næste møde i valgudvalget den 26. april - han skal gennemse materialet forud for udsendelse for at gøre det mere læsevenligt og letforståeligt.

Materialet er udarbejdet ud fra de gældende vedtægter for Ældrerådet.


Der kom forslag om at få opslag i busser om ældrerådsvalget. Prisen for dette undersøgers.

Det blev også foreslået at benytte informationstavler på centre og på biblioteker.


Lotte medbringer informationsmaterialet fra forrige valg til næste møde i valgudvalget.


Temadagsudvalget:

Hans Ejner oplyste, at Angela har booket Huset nr. 7, men at forsamlingsforbuddet pt. er ca. 100 i det bookede lokale. Der satses på at tallet forhøjes forud for temadagen.

Karen Lintrup har styr på oplæg og musik.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Karin orienterede om, at hun ser positivt på, at flere i Ældrerådet er vaccineret i maj, så et fysisk møde nok er muligt. Hun savner, at se sin familie igen, incl. familien i München.


Hans Ejner ønsker efter mødet at tilføje følgende:

Den kommunale tilsynsenhed har været på tilsynsbesøg ved Plejehjemmet Birketoft:

Tilsynsenhedens konklusion er tilfredsstillende på de udvalgte fokusområder.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 26. maj 2021 kl. 9.30.

Om mødet holdes fysisk eller på Teams meldes ud senere.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejner ser frem til fysisk møde i maj måned.

Han forstår fuldt ud, at det er svært med de afsavn, som flere i Ældrerådet har oplevet under Corona.


Teammødet fungerede igen fint.