Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 21. marts 2012
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 22. februar 2012.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1632-09 Sagsbehandler: Jens Bech Vestergård  

Orientering omkring byggeprogram og skema A Fuglsang Sø Centret

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 14. september 2011, punkt 123, programoplægget til Fuglsangsø Centret med ønske om, at der holdes fokus på muligheden for yderligere velfærdsteknologi fra starten af projektet, således at der løbende afrapporteres mulige velfærdsteknologiske tiltag til udvalget.   På baggrund af programoplægget har administrationen nu udarbejdet skema A og forslag til byggeprogram som fremlægges til godkendelse med henblik på politisk tilsagn til projektet samt udbud af byggeopgaven og efterfølgende licitation.   Administrationen har pt. lokalplan for området i høring. Endelig behandling af lokalplanen forventes forelagt Byrådet på møde 27. marts 2012.

Sagsfremstilling

Fuglsang Sø Centret skal indeholde 112 plejeboliger med tilhørende servicearealer, dette tænkes opdelt i 7 bo-enheder. Servicearealerne i centerdelen skal foruden et daghjem til 10-14 bruger indeholde træningsfaciliteter, træningskøkken, aktivitetslokaler, områdekontor, vagtrum, cafe, modtagerkøkken, mv. Byggeprogram Administrationen har færdiggjort et forslag til byggeprogram, som danner baggrund for en efterfølgende totalentreprise. Byggeprogrammet som fremlægges til udvalgets godkendelse er en koordineret sammenfatning af bygherrens krav og ønsker til byggeriet i overensstemmelse med den valgte beliggenhed og de godkendte økonomiske rammer. Det foreliggende byggeprogram beskriver de overordnede bygningsmæssige og planmæssige rammer for det planlagte byggeri.   Projektøkonomi  

Budget i 1.000 kr.
2011
2012
2013
2014
I alt
Boliger
16.372
31.578
94.735
31.578
174.263
Servicearealer
5.350
10.595
31.785
10.595
58.325
Tilskud
 
 
 
-4.960
-4.960
Lån
-13.758
-26.526
-79.577
-26.525
-146.380
 
 
 
 
 
81.248

 
Husleje
Huslejeniveauet er beregnet til ca. 1.059 kr. pr. m² årligt, svarende til en månedlig husleje på 6.354 kr. pr. bolig. Hertil kommer forbrugsafgifter svarende til ca. 177 kr. pr. m² årligt eller 1.062 kr. pr. måned pr. bolig. Niveauet for huslejen svarer til de øvrige boliger på området.
 
Der ansøges frigivet 1 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med arkitektkonkurrence, fagdommer, arkæologiske undersøgelser, udgifter til geotekniker, landinspektør og forsikring, udlæg m.m. De øvrige midler søges frigivet, når endelig projektøkonomi kendes efter licitation i forbindelse med skema B.   Afledt drift Udgifterne ved drift af centret vil på årsbasis være ca. 31,6 mio. kr. Pt. er der udgifter på ca. 20,2 mio. kr. i eksisterende budget, som kan overføres til finansiering af driftsudgifter til centret. Mankoen på ca. 11,4 mio. kr. årligt håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2013. Merudgiften skyldes udvidelsen af antallet af boliger i forhold til Nørregades Plejehjem. Der arbejdes på at finde finansiering af merudgiften indenfor rammen. Hvorvidt dette kan lykkes, afhænger dels af omfanget af den varige effekt af mindreforbruget i 2011 på SO 18, som p.t. analyseres nærmere, og dels af de politiske beslutninger, der træffes ifm. regnskabsafslutningen ift. anvendelse af mindreforbruget i 2011.   Hovedtidsplan  

Lokalplanen sendes i høring
Jan 2012
Politisk behandling af byggeprogram i SOS
8. feb 2012
Politisk behandling af byggeprogram i Økonomiudvalget
27. feb 2012
Politisk behandling af byggeprogram i Byrådet incl. skema A
6. mar 2012
 
 
Udarbejdelse af udbud i totalentreprise (1 mdr.)
Feb 2012
Lokalplanen godkendes
Mar 2012
Udbudsperiode (1 mdr.)
Mar 2012
Licitation inkl. forhandlinger (2 mdr.)
Apr-maj 2012
 
 
Politisk behandling af projekt i SOS
Maj/Juni 2012
Politisk behandling af projekt i Økonomiudvalget
Maj/Juni 2012
Politisk behandling af projekt i Byrådet incl. skema B
Maj/Juni 2012
 
 
Kontrakt
Aug 2012
Udarbejdelse af myndighedsprojekt og byggetilladelse (6 mdr.)
Juni 2012
Byggestart
Sep 2012
Aflevering af 1. etape af byggeriet til SOS
Aug 2013
Aflevering af 2. etape af byggeriet til SOS
Feb 2014

Udbudsform Projektet udbydes i henhold til EU-udbudsreglerne og på baggrund af prækvalifikation i totalentreprise. Tildelingskriteriet vil være det ”økonomiske mest fordelagtige”. Udbudsperioden er planlagt til marts måned 2012. Licitation inklusive forhandlinger med entreprenører forventes gennemført april-maj 2012.   Såfremt skema B holdes indenfor den i skema A godkendte ramme indstiller administrationen at Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til godkendelse af skema B.  
Lokalplan  Lokalplan 41.OF12.1 – Pleje- og aktivitetscenter ved Fuglsang Toft og kommuneplantillæg nr. 76 giver mulighed for at der kan opføres et pleje- og aktivitetscenter i hele lokalplanens område samt en butik til områdets daglige forsyning på 1000 m2 på en mindre del af lokalplanens område. En lokalplan medfører ikke i sig selv handlepligt. Men hvis der indenfor et område skal ske ændret anvendelse, ny bebyggelse, udstykning og lignende, skal lokalplanens anvisninger følges. En eksisterende lovlig anvendelse kan heller ikke ændres med en lokalplan.   Det er derfor ikke et krav, men en mulighed at der kan etableres en butik det pågældende sted.   Byrådet skal i henhold til Planloven udlægge arealer til nye butikker, efter en række meget detaljerede bestemmelser i loven. Siden planlægningen for Fuglsang sø blev vedtaget af Byrådet, har det været hensigten, at der i området skal kunne etableres en dagligvareforretning med henblik på forsyning af op til 550 nye boliger, herunder særligt familieboliger svarende til ca. 1500 nye beboere.   Det er af planlovmæssige årsager ikke muligt at placere en butik andre steder i området omkring Fuglsang Sø.   Byrådet har derfor valgt ikke at opgive muligheden for en butik til den daglige forsyning, hvis det er foreneligt med plejecenterbyggeriet, idet synspunktet dog også har været, at det ikke må ske på bekostning af, at der kan opføres et optimalt plejecenterbyggeri.   I forhold til det fremsatte program for pleje- og aktivitetscentret er det muligt at etablere de nødvendige m2 indenfor lokalplanens delområde som er forbeholdt pleje- og aktivitetscenter. Det er derefter op til de arkitektfirmaer at tegne og designe et projekt som de mener bedst opfylder de stillede krav til byggeriet. Hvis disse firmaer vurderer det er nødvendigt at inddrage det areal, hvor der kan være butik, og projektet bliver godkendt af dommerkommiteen og byrådet, så er lokalplanen på ingen måde til hinder herfor.
 

Jens Bech Vestergård deltager under punktet og fremviser de seneste skitser fra arkitektkonkurrencen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1026-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadag den 17. april 2012 i Fårvang

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget for Ældrerådene i Region Midt sender invitation til årsmøde den 17. april 2012 i Fårvang.

 

Dagens hovedemne er: Det nære sundhedsvæsen.

 

Tilmeldingsfristen er den 12. april 2012.

Prisen er pr. deltager 310 kr.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Bendt Christensen, Henry Jeppesen, Agnete Pedersen og Erik Christensen tilmeldes.

Agnete Pedersen kører.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-1-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Arrangement om Ældrekommissionens betænkning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ældre Sagen retter henvendelse til Ældrerådet om et arrangement om Ældrekommissionens betænkning med 43 anbefalinger. Ældre Sagen påtænker at arrangere en dag i efteråret 2012, hvor betænkningen skal gennemgåes af en kompetent person fra Ældre Sagen.

 

Ældre Sagen har rettet henvendelse for at høre, om Ældrerådet vil være med-arrangør på dette arrangement.

Indstilling

Formanden indstiller,

at henvendelsen drøftes.

Beslutning

Ældrerådet takker nej, idet Herning Kommune påtænker at lave et arrangement for Ældrerådets medlemmer med udgangspunkt i betænkningen.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-2-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Høring vedr. etablering af seniorboliger

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Et lille udvalg med deltagelse af Herning Kommune, Ældre Sagen og Ældrerådet har holdt møde angående etablering af seniorboliger. Baggrunden er, at på et tidspunkt bliver Sygehuset ledigt, og det er et smukt byggeri, som kunne være anvendeligt til seniorboliger.

 

På mødet blev det besluttet at afholde en høring med deltagelse af en konsulent fra Ældre Sagen for at se om der er interesse for ideen.

 

Ældre Sagen vil høre Ældrerådet om at stå som medindbyder til denne høring.

 

Fra Ældrerådet har Peter Olesen og Henny Jeppesen deltaget i mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at henvendelsen drøftes samt at der tages stilling med hensyn til høringen.

Beslutning

Henry Jeppesen undersøger til næste møde om Herning Kommune er med som medindbyder på høringen, som finder sted den 5. september 2012.

 

Sagen drøftes igen på næste møde.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-12 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrerådet inviteres som medindbyder

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ældre Sagen planlægger at indbyde til en kursusdag med emnet "Ældre- og Sundhedspolitik". Kurset afholdes af Landsforeningen Ældre Sagen den 11. eller den 13. september 2012.

 

Formålet med dagen:

Hvordan dokumenterer og formulerer vi ældre- og sundhedspolitiske problemstilinger, så vi er klar til at gå i dialog med kommunen og samtidig sikre den nødvendige pressedækning? Det rette budskab til tid og afleveret på den rigtige hylde.

 

Ældre Sagen henvender sig til Ældrerådet for at høre om Ældrerådet vil være med som indbyder til kursusdagen.

Indstilling

Formanden indstiller,

at henvendelsen drøftes
at der tages stilling til at være med som medindbyder til kursusdagen.

Beslutning

Ældre Sagen opfordres til i stedet at sende inviationen til Ældrerådets medlemmer.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-940-09 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Venteliste til plejehjem m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Ældrerådet har ønsket en orientering om den aktuelle venteliste.

Sagsfremstilling

Efter aftale fremsendes her status på ventelisten til plejeboliger i Herning Kommune. 
 
Med plejeboliggarantien, jf. lov om social service § 192a, er kommunen forpligtet til at tilbyde en plejebolig senest to måneder efter, at en borger er optaget på en venteliste. Dette gælder dog ikke, hvis borgeren vælger en bestemt plejebolig. Borgere, som har valgt en plejebolig et bestemt sted og derfor er uden for plejeboliggarantien, bliver, hvis de ønsker det, to gange om året spurgt, om de fortsat vil vente på en plejebolig på et bestemt sted.
 
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig, jf. §5, stk. 2, eller for en plads på et plejehjem, jf. §192 i Lov om social service, en sådan bolig eller plads senest 2 mdr. efter optagelse på en venteliste.
Stk. 2: garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne i §58a”
(Kilde: Lov om social service § 192a) 

 

Status, venteliste plejehjem/plejeboliger, UDEN plejebolig-garanti

 
3/11 2010
25/11
26/11
6/12
10/1 2011
18/1
2/2
10/5
1/7
1/9
1/11
31/12
Venteliste HC-bofællesskab
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herning-borgere
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Borgere fra andre kommuner
7
7
7
7
6
6
6
4
4
4
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venteliste, somatisk plejehjem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herning-borgere
21
30
29
32
27
26
22
22
21
16
18
11
Borgere fra andre kommuner
3
1
1
1
1
2
2
3
3
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venteliste, skærmet enhed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herning-borgere
4
2
2
2
0
0
0
1
0
5
2
4
Borgere fra andre kommuner
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
36
41
40
44
36
36
32
32
30
28
26
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Status, venteliste plejehjem/plejeboliger, UDEN plejebolig-garanti

2012
31/1
29/2
31/3
30/4
31/5
30/6
31/7
31/8
30/9
31/10
30/11
31/12
Venteliste HC-bofællesskab
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herning-borgere
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borgere fra andre kommuner
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venteliste, somatisk plejehjem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herning-borgere
18
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borgere fra andre kommuner
1
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borgere med plejebolig garanti
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venteliste, skærmet enhed
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herning-borgere
3
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borgere fra andre kommuner
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I alt
25
25
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borgere på plejehjem – ønsker andet plejehjem
4
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Til næste møde ønskes en oversigt over ventelisten til hvert enkelt plejehjem.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formand og næstformand har den 6. marts 2012 deltaget i møde i Fårvang med emnet ældrepolitiske udfordringer. Meget udbytterigt møde med mange gode emner, blandt andet:

 

- ensomhedsproblematikken

- beslutninger vedrørende nye plejehjem

- teknologi

- repræsentation i byggeudvalg

- demens

- social isolation på plejehjem

- frivillige

- det nære sundhedsvæsen

 

Jørgen Kier og formanden har deltage i møde med direktøren, udvalgsformanden og ældrechefen. På mødet blev blandt andet drøftet:

- Mindreforbruget i 2011 på Social- og Sundhedsudvalgets område

- Samarbejde med 6 øvrige kommuner om grøn-kommune-projekt, herunder eventuelle    merudgifter til byggerier

- Ældrerådets budget for 2012 - bevilget 114.000 kr., dog havde Ældrerådet søgt om        142.000 kr.

- Forslag til temadag den 1. oktober 2012 - Ældrerådet sender forslag med overslag         over udgifter.

- Samarbejde - manglende stabilitet på grund af udskfitning i ledelsen i SSB

 

Der er afholdt 1. spadestik den 28. februar 2012 til byggeriet i Lind.

 

Den 7. marts 2012 har der i Kibæk været afhodlt inspirationsdag om træning/sygepleje på distrance.

Projektet gennemføres i område Syd. Visitatorerne søger blandt borgerne 50 personer til projektet, som mindst løber frem til august 2012.

Udstyr stillet til rådighed til borgerne i projektet.

 

Den 28. marts 2012 afholder Ældrerådet møde med repræsentanter fra de 4 seniorråd.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jørgen Kier:

Iflg. en annonce i Herning Folkeblad den 17. marts 2012 over antallet af frivillige på institutioner i Herning kommune fremgik et samlet antal på 793 personer.

På listen var der flere institutioner, som ikke var nævnt, altså er det samlede antal fejlagtigt. Listen bør ajourføres og offentliggøres.

 

Agnete Pedersen:

På et møde på Vesterled blev der givet udtryk for at plejehjemmet ikke ville kunne fungere uden brug af frivillige.

 

Jørgen Kier:

Information om seniorråd Nord blev uddelt. På mødet den 28. marts vil der blive opfordret til at de øvrige 3 seniorråd laver tilsvarende informationsmateriale.

 

Henry Jeppesen:

Ældre Sagen afholder tirsdage og torsdage demonstration af computere, specielt velegende til ældre. Afholdes på Herning Friviilligcentret.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jørgen Kier:

Der afholdes møde den 28. marts 2012 kl. 9.30 med repræstanter fra de 4 seniorråd.

 

Jørgen Kier:

Temadag 1. oktober 2012 - der udarbejdes overslag over økonomien, som sendes til udvalgsformand og direktør. Der forventes svar til næste møde i Ældrerådet.

 

Presseudvalget informerer ikke fra dette møde.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jørgen Kier havde et afklarende spørgsmål til læserbrev fra Johs. Poulsen, som blev uddelt på forrige møde.

 

Henny Højland ønsker at trække sig fra Ældrerådet. Hun fik ikke hjælp af hjemmepleje til det forrige møde, hvorfor hun ikke deltog. Der var enighed om at se tiden an, så Henny overvejer indtil videre.

 

Peter Olesen orienterede om, at byggeriet i Lind skrider frem.

 

Leif Jørgensen - folder om Ældreråd og seniorådene blev uddelt - eventuelle rettelser bedes meddelt Lotte Mikkelsen senest den 23. marts 2012. Folderen uddeles på mødet den 28. marts 2012.

 

Henry Jeppesen har ved hjælp af en tidlgiere behandlet kvalitetsstandard fået afklaret sit spørgsmål fra forrige møde om høreapparater.