Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 21. januar 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 3. december 2014.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P23-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Revision af kvalitetsstandard for madservice

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sundhed og Ældre har revideret kvalitetsstandarden for madservice udbragt til borgerens bopæl.
 
Den ændrede kvalitetsstandard vedrørende madservice fremlægges hermed til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for madservice er senest godkendt i Herning Byråd i april 2014.
 
Centralkøkkenet i Herning tilbyder en række ydelser ud over de beskrevne krav i kvalitetsstandarden som en del af sit koncept. I den ændrede kvalitetsstandard er følgende ydelser indskrevet i kvalitetsstandarden:

  • Valgmenu for 14 dage ad gangen, hvor borgeren for hver uge får 11 retter at vælge imellem, dvs. 22 retter over 14 dage.

 

  • Madbestilling via internettet (opstart 1. november 2014). Det skønnes, at 15% af kunderne kan have behov for online-bestilling, fx hvor pårørende hjælper på afstand.

 

  • Fleksibel udbringning, hvor borgeren udskrevet fra hospital allerede samme dag eller dagen efter kan få leveret mad til hjemadressen. Indsatsen ses som led i ”Det nære sundhedsvæsen”, hvor kommunen tværfagligt vil bistå borgernes behov dels for at undgå indlæggelse og dels for at gøre hurtige udskrivelser muligt. Der vurderes gennemsnitligt at være behov for denne fleksibilitet én gang ugentlig.

 

Ovennævnte 3 ydelser er blevet praktiseret i Herning kommune som en del af indsatsen omkring ”Det nære sundhedsvæsen” og ”Øget digitalisering”. En indskrivning i kvalitetsstandarden vil være med til at sikre, at kommunens borgere tilbydes en ydelse som lever op til kommunens politik på områderne.

Udkast til ny kvalitetsstandard er vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at udkastet til ny kvalitetsstandard drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

Beslutning

Høringssvar: Ældrerådet finder initiativet godt og anbefaler derfor ændringen.

Bilag

 

Sagsnr.: 05.00.05-G01-1-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Tilgængelighed på perronerne i Aulum og Vildbjerg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Punktet drøftet på møde i Ældrerådet den 3. december 2014.

Sagsfremstilling

På mødet blev følgende besluttet:

"Hans Ejner vil prøve at få taget billeder af de svære situationer ved ind- og udstigning. Dernæst laver Ældrerådet en skrivelse til Teknik og Miljø.

Hans Ejner tager kontakt til Birgit Hagen fra Handicaprådet."

 

Der følges op på sagen og det videre forløb drøftes.

Indstilling

Formanden indstiller,

at det videre forløb drøftes.

Beslutning

Handicaprådet og Ældrerådet har tidligere henvendt sig til såvel Banedanmark og til Teknik og Miljø uden resultat.

 

Besluttet at der holdes et møde med repræsetanter fra Handicaprådet for at lave en fælles skrivelse til Teknik og Miljø.

Fra Ældrerådet deltager Hans Ejner og Leif.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Udarbejdelse af plejetestamente

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På møde den 2. september 2014 med seniorrådene blev der fra oplægsholder Erik Stagsted fra Vesthimmerlands Ældreråd orienteret om en plejetestamenteskabelon.

Sagsfremstilling

Ældrerådet var enige om på mødet den 3. december 2014 at arbejde videre med udarbejdelse af en plejetestamenteskabelon.

 

Et plejetestamente er et dokument, hvor man tilkendegiver sine ønsker i forhold til helt almindelige hverdagsting. Dokumentet kan give tryghed for borgeren, hvis der kommer et tidspunkt, hvor alvorlig sygdom forhindrer en selv i at give udtryk for ønsker til forskellige hverdagsting.

 

Ældrerådet skal tage stilling til indhold og anvendelsesmuligheder for en plejetestamenteskabelon.

Indstilling

Formanden indstiller,

at indhold i et plejetestamente og det videre forløb drøftes.

Beslutning

Leif har på nettet fundet 3 eksempler på plejetestamenter, som blev uddelt.

 

Leif foreslår, at der tages udgangspunkt i en af de 3 eksempler og laver den til en udgave fra Ældrerådet i Herning Kommune.

Når det lægges på nettet skal der være link til livstestamente fra Rigshospitalet.

Når matierialet er færdigt skal der gøres opmærksom på det i forhold til seniorråd, aviser, temadag, bibliotek osv.

Leif foreslog, at Bodil, Leif og Lotte laver udkast. Der arbejdes på at have et udkast til næste møde, udkastet sendes evt. pr. mail. Der tages udgangspunkt i materialet fra OK Fonden. Husk at skriften skal være letlæselig.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dialogmøde den 10. december 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er den 10. december 2014 holdt dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Dialogmødet tog udgangspunkt i Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger.

 

På mødet blev Ældrerådet opfordret til at komme med forslag til en måde, hvorpå man kan "spotte" de ensomme ældre, som gerne vil i kontakt med andre.

Indstilling

Formanden indstiller,

at dialogmødet evalueres.

Beslutning

Det blev foreslået, at der blev afsat lidt mere tid. F.eks. 2 timer 1 x årligt.

Leif og Bodil bringer dette videre til direktør og udvalgsformand.

 

Projektet, som kører i Dansk Folkehjælp kan eventuelt anvendes til at spotte de ensomme ældre. Bodil er med i projektet i Brande.

 

Bodil skal på næste møde i Seniorråd Vest orientere om projektet og vil gerne komme til møder i de øvrige seniorråd. Det blev besluttet, at Bodil deltager i seniorrådene og orienterer. Der samles op i Ældrerådet for at høre om det videre forløb, når hun har deltaget i alle 4 seniorråd.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-10-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentanter i brugerpårørenderåd

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

De forskellige plejecentre i Herning Kommune har mulighed for at nedsætte et bruger-pårørenderåd.

Der er mulighed for at ønske repræsentation i disse råd fra Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Der er 4 plejecentre, der har meldt retur med hensyn til Ældrerådets repræsentation i bruger-pårørenderådet.

Det er henholdsvis Lindegården og Vesterled i Herning, Rosenlund i Snejbjerg og Kastaniegården i Aulum.

 

Der skal udpeges repræsentanter fra Ældrerådet til de 4 plejecentre.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der udpeges repræsentanter til de 4 bruger-pårørenderåd.

Beslutning

Der gives tilbagemelding om følgende repræsentanter:

Lindegården - Niels Hedegaard

Vesterled - Peter Olesen

Rosenlund - Mads Videbæk

Kastaniegården - Hans Ejner Juulsen

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Fordeling af brochurer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Brochuren om Ældrerådet er nu trykt og modtages i løbet af januar på Rådhuset.

Sagsfremstilling

Der forventes modtaget 4.450 eksemplarer af brochuren.

 

Ældrerådet skal forholde sig til fordelingen af brochurerne.

 

Det skal overvejes om, der skal tilbageholdes et antal til temadage og eventuelle frivilligdage i de næste 3 år.

Indstilling

Formanden indstiller,

at fordelingen drøftes.

Beslutning

Til de 3 næste temadage: 450 stk.

Til de 3 næste frivilligdage: 450 stk.

Reserve: 450 stk.

 

Til hvert af de 15 plejecentre og de 4 aktivitetscentret afleveres 50 stk. - ialt 950

Leif afleverer til Engholmcentret,

Birde afleverer til Fuglsangsøcentret.

Ruth afleverer til Sandfeldgården og Alhuset.

Hans-Ejner afleverer til Kastaniegården og Birketoft.

Niels afleverer til Lind, Lindegården og Højbo.

Mads afleverer til Rosenlund.

Hanne afleverer til Søglimt.

Henning afleverer til Sørvad, Kildehøj og Ørnhøj.

Jens afleverer til Toftebo og AktivCentret.

Peter afleverer til Vesterled.

Bodil afleverer til Koloritten.

Svend Erik afleverer til Holtbjerg Aktivitetscenter.

 

 

Bibiotekterne i Herning, Kibæk, Hammerum, Vildbjerg, Aulum og Sunds. 100 stk. til hver til opfyldning - ialt 600 stk.

Ruth tager med til Kibæk.

Jens tager med til Hammerum.

Henning tager med til Vildbjerg.

Hans Ejner tager med til Aulum.

Hanne tager med til Sunds.

Lotte fra dem leveret til biblioteket i Herning.

 

Fordelt: 2900 stk.

Rest: 1.550 stk.

 

Til næste møde gennemgåes liste over lægerne og fordeling hertil.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Klippekortordningen.

Der kan søges en pulje til hjælp til de dårligst stillede hjemmehjælpsmodtagere.

Der er ialt afsat 75 mill. kr. i 2015 og 150 mill. kr. i 2016 og frem. For Herning svarer det til 1.098.000 kr. i 2015 og 2.194.000 kr. i 2016 og frem. Der skal søges om puljen i 2015 og 2016 - fra 2017 indgår beløbet i bloktilskud.

 

Klippekortet kan bruges til ekstra tid til særlige opgaver.

 

Ansøgningsfristen til Ministeriet er den 18. februar 2015.

Målgruppens afgrænsning bestemmes af de enkelte kommuner.

 

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget den 28. januar 2015 og igen den 18. februar 2015. Høring i Ældrerådet finder sted i den mellemliggende periode.

 

Det blev besluttet, at Bodil og Leif laver høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget, når udvalget har behandlet sagen den 28. januar.

 

 

Høringssvar til Region Midt afgivet på nettet om køreplaner for næste periode. Høringsfrist var den 14. januar 2015. Høringssvaret blev uddelt. Rute 150 til Ørnhøj og Vildbjerg kører omkring Fuglsangsøcentret, men bussen her er ikke handicapvenlig, så høringssvar er stadig ok at fremsende. Prøveperiode på 2 år med rute 150 tidligere godkendt i Byrådet.

 

Møde med direktør og udvalgsformand den 20. januar 2015:

Nævnt at referater fra Social- og Sundhedsudvalget mangler detaljerede oplysninger. Ønske om mere uddybende referater.

 

Udfordringer i 2015 på 8,4 mill. kr. drøftes på møde i Social- og Sundhedsudvalget i febuar måned. Det er uvist om, det bliver en besparelse.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

25. februar 2015 - husk der kl. 12.00 er prøvesmagning af mad fra Madservice Herning.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Danmarks Gruppe Guide uddelt.