Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 20. april 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 30. marts 2016.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-16 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Revision af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp - 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Brigitte Nystrup Andersen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget skal én gang årligt revidere og godkende kommunens kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter Servicelovens §§83 og 86. Ved revisionen i år medtages desuden kvalitetsstandarden for handicapkørsel efter §11 i Lov om trafikselskaber. 

 

Social- og Sundhedsudvalget havde 1. behandling af kvalitetsstandarderne på udvalgsmødet den 5. april 2016 som punkt nr. 44. Kvalitetsstandarderne er herefter sendt i høring i hhv. Handicaprådet den 12. april 2016 og i Ældrerådet den 20. april 2016 forud for 2. behandlingen i Social og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne under Servicelovens §§83bog 86 har til formål at oplyse kommunens borgere om det serviceniveau, de kan forvente, når de modtager ydelser. Desuden indeholder de en række praktiske oplysninger, der er nyttige at vide i forbindelse med, at de modtager hjælpen.

 

En kvalitetsstandard er derfor i udgangspunktet et borgerrettet dokument, der klargør det politisk vedtagne serviceniveau. Men kvalitetsstandarder benyttes også som et arbejdsredskab i Visitationsenheden og af leverandørerne af hjemmehjælp og deres medarbejdere. Kvalitetsstandarder udgør således et godt grundlag for dialog om hjælpen mellem politikere, borgere og fagpersoner.

 

Administrationen i Sundhed og Ældre har med undtagelse af kvalitetsstandarden for levering af madservice ikke foretaget ændringer i de vedlagte kvalitetsstandarder under Servicelovens §83, der har betydning for serviceniveauet.

 

Der er heller ikke foretaget ændringer til de kvalitetsstandarder, der hører §86 - træning. Se oversigt i bilag 1.

 

Levering af madservice

Kvalitetsstandarden for madservice (§83) skal også revideres hvert år. I forbindelse med at Social- og Sundhedsudvalget på sit møde i marts 2015 godkendte en ny leverandør af madservice, blev det muligt for borgerne i Herning Kommune at vælge at få leveret varm mad dagligt. Der er derfor behov for at præcisere kravene til levering af madservice.

 

Følgende præciseringer er tilføjet til kvalitetsstandarden:

 

  • Levering af varm mad skal ske i tidsrummet fra kl. 10:00 til kl. 13:00.
  • Maden må kun undtagelsesvist leveres uden for borgerens dør.
  • Hvis maden ikke indtages ved leveringstidspunktet skal den leveres i en termokasse, der kan holde maden varm i op til 2 timer.
  • Madens kvalitet - herunder temperatur - skal leve op til de enhver tid gældende krav fra Fødevarestyrelsen
  • Det er altid borgeren og/eller de pårørende, der har ansvaret for at afbestille levering af madservice til leverandøren uanset årsag.

 

Præciseringerne ændrer ikke på serviceniveauet, men gør det tydeligere over for leverandører og borgere, under hvilke betingelser maden bliver leveret.

 

Rehabilitering - §83a i Serviceloven

Pr. 1. januar 2015 er kommunerne med tilføjelsen af en ny §83a til Serviceloven blevet forpligtet til at tilbyde et korterevarende rehabiliteringsforløb til borgere, der ansøger om hjemmehjælp og som har et rehabiliteringspotentiale, der kan reducere behovet for hjemmehjælp.

 

Der er efterfølgende blevet tilføjet et afsnit om indholdet i §83a til de eksisterende kvalitetsstandarder under Servicelovens §83. Se oversigt i bilag 1.

 

Handicapkørsel - §11 i Lov om trafikselskaber 

Revisionen af kvalitetsstandarden for handicapkørsel under §11 i Lov om trafikselskaber er tilføjet et afsnit, der ved en fejl er gledet ud ved de to forrige revisioner. Indholdet i afsnittet klargør, at det er muligt at blive visiteret til op til 52 ekstra ture om året til kontinuerlige og ikke selvvalgte aktiviteter - eksempelvis lægeordineret fysioterapi

 

Høringsfristen er tirsdag den 10. maj 2016.

 

Social- og Sundhedsudvalget har behandlet sagen første gang den 5. april 2016 og forventes at 2. behandle sagen den 25. maj 2016.

 

Birgitte Nystrup Andersen deltager i mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Birgitte Nystrup Andersen orienterede om tilføjelserne og betydningen af dem i de forskellige kvalitetsstandarder.

Der var en kort drøftelse af antallet af medarbejdere i det samme hjem.

 

Ældrerådets høringssvar:

Ældrerådet har på møde den 20. april 2016 drøftet sagen om revision af kvalitetsstandarder.

Ældrerådet har ingen bemærkninger.

 

 

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-14 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om Regnskab 2015 for Social- og Sundhedsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om Regnskabet for 2015, som er behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. april 2016. Der tages forbehold for ændringer i forbindelse med behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. april og i Byrådet den 26. april 2016.

Sagsfremstilling

Samlet set udviser regnskabsresultatet 2015 for Social- og Sundhedsudvalgets områder et merforbrug på 23,2 mio. kr. Der er samlet set overførsler fra 2015 til 2016 på 22,2 mio. kr., som fordeler sig jf. tabellen nedenfor:

 

 

Overførslerne er opgjort efter styringsprincipperne.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

En af de store årsager til merforbruget er, at en af besparelserne fra 2014 ikke giver fuld effekt før 2016. En anden årsag er opgaveglidningen fra Region til kommune - hurtigere udskrivninger og døgnet rundt. De ambulante indlæggelser kræver også stor indsats, når de kommer tilbage i hjemmet.

En anden årsag er, at Herning Kommune bruger mere på elever end budgetteret, idet frafaldet er blevet mindre. Det er dog positivt i forhold til fremtidig behov for personale.

Det kan blive en stor udfordring af dække underskuddet uden at det berører værdighedspolitikken.

Byrådet skal træffe beslutning om sagen den 26. april 2016.

Underskuddet i 2015 kan på ældreområdet ses isoleret - der er ikke tilsvarende merforbrug i 2016.

 

 

 

Sagsnr.: 81.44.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Invitation til konference

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ældresagen indbyder til konference den 26. maj 2016 på Hotel Nyborg Strand fra kl. 9.30 til 16.00.

 

Emnet er Pårørende i dag og i fremtiden.

 

Prisen er 500 kr. pr. deltager.

 

Program vedlagt.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Ingen deltagelse fra Ældrerådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-6-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Økonomi og budgetopfølgning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På mødet den 16. december 2015 i Ældrerådet var der enighed om at sætte et fast punkt på Ældrerådets dagsorden - Økonomi- og budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Der følges op på behandlinger af sager vedrørende økonomi i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at opfølgningen drøftes.

Beslutning

Intet nyt.

Afventer næste byrådsmøde og budgetkonference.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif har holdt møde med Lis Bukholt og har drøftet de nye regler omkring forebyggende hjemmebesøg. Ældrerådet vil få en orientering om de forebyggende hjemmebesøg senere. De drøftede også projektet om demenslandsby i Herning Kommune. Der tænkes her på et samarbejde med andre kommuner.

 

Leif har fra Danske Ældreråd modtaget et inspirationspapir til værdighedspolitik - det er uaktuel, da værdighedspolitikken har været behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget og behandles i Byrådet på næste møde.

Ældrerådet har ikke interesse i at se materialet.

 

Tema 1. oktober: Tag kampen op imod aldersdiskrimination.

 

Den 11. april afholdes møde i regionsældrerådet. Der er afbud fra Leif og Bodil.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Svend Erik har i bladet Boligen læst en artikel om demenslandsbyen - medsendes referatet.

 

Birde nævnte, at hun har svært ved "indespærringen" i den demenslandsby. Det blev nævnt, at det også var tilfældet på de skærmede enheder idag.

 

Bodil orienterede om søndagscafe på Lindegården - til sidste møde var der 27 deltagere. Ingen af dem er henvist via hjemmeplejen eller forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggelsesudvalget har ønsket en evaluering af forløbet.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hanne og Bodil har været til møde på sygehuset i en arbejdsgruppe om samarbejdet ved udskrivninger.

Drøftelse af problematikker omkring praktiske ting, så som indkøb og kontakt til pårørende.

Afhentning af medicin kan også være et problem.

 

Informationsmateriale forud for de planlagte indlæggelser kan synes meget overvældende.

 

Det påtænkes at nedsætte et brugerråd på sygehuset. Der blev forespurgt om Ældrerådets repræsentanter var interesseret i at mødes og dele erfaringer. De indkaldes til møde i brugerrådet.

 

Der inviteres til endnu et møde i arbejdsgruppen.

 

Det blev foreslået, at der laves spilleregler for hvem, der kan udskrives og på hvilke tidspunkter af døgnet.

Det blev foreslået, at der etableres en følge-hjem-ordning, hvor en person sørger for det praktiske. Det kan i princippet godt være frivillige, der løser denne opgave.

 

Problematikken er at der ikke er ens procedurer for udskrivninger på alle afdelinger.

Referat fra mødet sendes ud med referatet.

 

Bodil:

I forhold til temadagen den 1. oktober vil hun gerne opfordre til, at det i forhold til de praktiske opgaver er opbakning fra hele Ældrerådet.

Der var enighed om, at Ældrerådets medlemmer også betaler for deltagelse.

 

Annoncering: Indbydelser sendes ud til foreninger, lægges på Herning Kommunes hjemmeside og på Herning Kommunes facebook (evt. boost til brugere over 60 år).

 

Forslag til program delt ud.

Programmet blev godkendt.

 

 

 

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 18. maj

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Kørsel til Nyborg:

Jens-Henry kører fra Markedspladsen kl. 8 og har Bodil, Hanne, Henning og Birde med.

Niels kører og henter Peter, Ruth og Leif. Aftaler selv tidspunkt.

Svend Erik kører selv.

Hans-Ejnar kører selv.

 

Materiale fra repræsentantskabsmøde blev uddelt.