Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 19. august 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 10. juni 2015.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Budget 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fagudvalgenes forslag til budget 2016 er lagt på Herning kommunes hjemmeside så de høringsberettigede og øvrige interesserede nu kan orientere sig i høringsmaterialet.

 

Sagsfremstilling

Høringen af budget 2016 sker i fagforvaltningernes budgetforslag og på baggrund af den 2. budgetkonference den 24. og 25. august 2015.

 

Selve høringen finder sted i perioden 8. til 18. september 2015. Høringsperioden indledes med et fælles orienteringsmøde den 8. september 2015 for de høringsberettigede efter 2. budgetkonference. Her vil borgmester Lars Krarup og direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice, Erik Hattens, orientere om indholdet i budgettet.

Efter den fælles orientering deles de høringsberettigede i mindre grupper efter interesseområde til en mere specifik og målrettet orientering om budgettet.

 

Nærmere oplysninger om tid og sted for afholdelse af orienteringsmødet følger.

 

Som tidligere etableres en budgethotline, som er specielt rettet mod de høringsberettigede, det vil sige ældre- og handicaprådene samt bestyrelser på skoler, daginstitutioner og specialinstitutioner. Her kan i høringsperioden stilles spørgsmål til budgetforslaget.

 

Høringssvar indsendes pr. mail i pdf-format med underskrift. Mailen skal have emnet "Høringssvar".

Sidste frist for at sende ind er den 18. september 2015 klokken 12.00. Høringssvarene indgår i Byrådets 2. behandling af budget 2016 til 2019.

 

Budgetmaterialet udleveres på mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Mødet holdes den 8. september - invitation vil komme senere.

Orienteringen taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-5-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Frivilligdagen den 28. august 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Frivilligdagen afholdes den 28. august 2015 kl. 13.00 - 17.00 på Torvet i Herning.

Sagsfremstilling

Ældrerådet og de 4 seniorråd er repræsenteret i Frivilligdagen som i 2014.

 

Der er booket telt m.v.

 

Formålet er at syngliggøre Ældrerådets og seniorrådenes arbejde i Herning Kommune.

 

Der vil blive uddelt foldere om Ældrerådet samt en folder om valget til seniorrådene, som afholdes den 27. oktober 2015.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Bodil orienterede om, at der i et kvarter i hver time vil være underholdning på scenen. Den resterende tid kan bruges i boderne af de besøgende.

Der vil være information om dagen på skærmene ved indfaldsvejene til Herning by samt omtale i pressen.

Det er muligt for Ældrerådet at få omtalt Ældrerådets temadag fra scenen.

Til seniorrådsvalg skal kandidaterne stille op før valget. Det vil være nævnt i folderen om seniorrådsvalget.

Flere fra Ældrerådet deltager - passer boden på skift.

Der tages mod tilmeldinger til Ældredagen 1. oktober.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Temadag om Ældre-/seniorråds synlighed og medier

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Danske Ældreråd indbyder til temdag om Ældre-/seniorråds synlighed og medier

 

Sagsfremstilling

Program for temadagen samt de forskellige tidspunkter og steder for afholdelse kan ses i vedlagte bilag.

På temadagen den 7. oktober 2015 i Silkeborg har Danske Ældreråd aftalt med Sinnet Ellehauge Haag fra Herning Kommune, at hun deltager.

 

 

Tilmeldingsfristen er den 14. september 2015.

 

Pris pr. deltager 775 kr.

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Deltagere:
Leif,  Svend Erik, Jens-Henry, Mads, Ruth og Lotte

Kørsel aftales næste gang.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-5-14 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Svar på henvendelse om parkering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Sagen tidligere behandlet i Ældrerådet den 13. august 2014.

Sagsfremstilling

Preben Troelsen har modtaget svar fra Teknik og Miljø og fremsender hans svar til Teknik og Miljø. Svaret er sendt via Ældrerådet.

Svar fra Teknik og Miljø samt svar herpå fra Preben Troelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Brevet sendes videre til Tommy Jonassen.
Svar sendes til Preben Troelsen - Leif har lavet svarudkast.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-K04-1-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Høring om nye køreplaner for Herning - og Holstebro bybusser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Mail om høring er sendt ud til Ældrerådets medlemmer den 10. august 2015.

Sagsfremstilling

På mødet drøftes de forskellige ændringsforslag til køreplanerne. Herunder om der eventuelt skal afgives høringssvar.

Fristen for høringssvar er den 23. august 2015.

Indstilling

Formanden indstiller,

at et eventuelt høringssvar drøftes.

Beslutning

Der laves høringssvar om servicebus til Fuglsangscentret og stoppested ved Nordre Kirkegård med bussen til Gullestrup.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-3-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Leg gennem hele livet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Et oplæg på årsmødet i Danske Ældreråd handlede om Leg gennem hele livet.

Sagsfremstilling

Fuglsanggården i Grenaa er et plejehjem, hvor der er fokus på leg.

Der er udgivet en film, som handler om Leg gennem hele livet.

Filmen vises på mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at filmen tages til efterretning.

Beslutning

Ældrerådet så filmen og drøftede kort indholdet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif orienterede om, at i busterminalprojektet er turistbusserne ved en fejl ikke taget med i planen. Der arbejdes på sagen.


Orientering om positiv modtagelse af forslag om aktiviteter for demente på plejehjem, som Ældrerådet har nævnt i et høringssvar.

Orientering om deltagere til temadagen om ensomhed på FuglsangsøCentret den 25. august.
Orientering om forløbet på temadagen og forventninger til Ældrerådets medlemmer i debatten.
Oplæg fra gruppedebatten skal skrives ned i stikordsform - Leif opfordrer ti,l at en fra Ældrerådet har denne opgave.

Efter temadagen holder arbejdsgruppen et opsamlende møde, hvor der konkluderes. Herefter vil pressen og Danske Ældreråd blive kontaktet.

Formandsmøde i regionsældrerådet med Jens-Henry.  
Stor fokus på besparelser i regionen. Herunder ændring af procedure for blodprøve-tagning.
Indlæg om frivillige - stor forskel på arbejde og indsats.
Stor stigning i antallet af frivillige.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens-Henry - anbefaler filmen Mennesker bliver spist. Filmen skildrer livet med demens.

Birde - stort problem med indkøb i den østlige del af Herning midtby.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil har kontaktet alle, som skal holde oplæg den 1. oktober.

Antallet sættes til max. 200.

Foldere uddeles på frivilligdagen den 25. august 2015.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes 16. september.
Forsøges afholdt på en anden lokation.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil: Deltager i Ældredagen i Ikast-Brande Kommune i sin egenskab af frivillig i Dansk Folkehjælp.

Afbud fra Ruth til næste møde.