Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 19. juni 2019
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 15. maj 2019.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget orienterer Ælderådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Anne Marie Søe Nørgaard orienterer Ældrerådet om det aktuelle arbejde i Social- og Sundhedsudvalget. Anne Marie Søe Nørgaard deltager fra kl 9.30.

 

Beslutning

Anne Marie Søe Nørgaard orienterede om 2 aktuelle ting.

 

 • Økonomiaftalen med KL.

 

Den fremtidige økonomiaftale med KL afventer, at der dannes en ny regering. Det kan komme til at have betydning for arbejdet med budgetlægning, herunder høringsperioden.

 

 • Plejeboligplaner

Der er behov for ydereligere 176 plejeboliger frem mod 2028. Byggeriet vil ske i etaper og kan blive placeret flere steder.

 

Der er et lukket punkt på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 24. juni. Punktet er lukket på grund af de mulige placeringer, som er i spil.

 

Der var en snak om, hvad der var væsentlig for Ældrerådet i forhold til etablering af nye plejeboliger. Her blev blandt andet nævnt byggeri i stueplan, infrastruktur, hverdagslivet, hensynet til de svært demente, samspil mellem plejecenter og omkringliggende ældreboliger (seniorbofællesskaber) samt økonomi for beboerne.

 

Der var enighed om, at behovene er individuelle og det kan være svært med en brugerundersøgelse, da man sjældent kender behovet, før man står i situationen, hvor plejebolig er aktuelt. Det blev her nævnt, at Ældrerådet her repræsenterer brugerne og derfor er deres indspil er vigtigt.

 

Sagen behandles igen i Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2019.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil var den 21. maj til møde med Jane Sønderskov og Lotte Mikkelsen forud for Ældrerådets temadag den 22. maj. Temadagen forløb godt med god tid til at drøfte tingene - det gav et godt udbytte. Efter temadagen var Ældrerådet i Snejbjerg for at besigtige grunden, som er nævnt i forbindelse med det komme byggeri af nyt plejecenter.

 

Den 23. maj var Bodil og Hans Ejner til møde med Søren Liner Christensen og Anne Marie Søe Nørgaard. På mødet blev der efterspurgt henvendelser fra de øvrige politiske udvalg og de øvrige forvaltninger. Der var også tale om arrangementer på Torvet - målrettet de ældre borgere i Herning Kommune. Det blev også på mødet nævnt, at Herning Kommune aflønner sosu-elever over 25 år med voksen-elev-løn.

 

Den 26. maj har Bodil aftalt med Joan Hansen, at hun deltager på et møde i Ældrerådet i efteråret for at orientering om bus-området.

 

Den 3. juni har Bodil været til møde om projektet Kom godt hjem. Perioden er forlænget til efter 31. december 2019, da der ikke er interviews nok til at basere undersøgelsen på. Der er udpeget 2 fra styregruppen til at overtage opgaven som projektleder, da da hende som er projektleder nu, går på barselsorlov.

 

Den 5. juni var Bodil til stede i Kongrescentret ved valget. Her fik hun talt med mange ældre borgere.

 

Den 6. juni var Bodil til sommerfest på Lind Plejecenter, som ved samme lejlighed fik certificering som EDEN plejehjem. Det blev nævnt at der blandt personalet er stor tilfredshed og mindre sygefravær i forhold til tidligere.

 

Den 16. juni var Bodil til midsommerfest i søndagscafeen på Lindegården. Der var midsommertale af Ingelis Sander og underholdning af Citrondrengen.

 

Den 20. juni skal Bodil til et møde hos borgmester Lars Krarup.

 

Sagsnr.: 85.13.00-G20-1-19 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Evaluering, Ældre borgere i et digitalt samfund

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Mette Marie Abildtrup Dalgaard.

Sagsresume

I samråd med Ældrerådet og seniorrådene har Borgerservice afholdt oplæg og givet nyttig vejledning omkring det, at være ældre borger i et digitalt samfund på i alt 11 møder rundt på aktivitetscentre.

Evaluering fremlægges hermed til orientering.

Sagsfremstilling

Oplæg om det at være ældre borger i et digitalt samfund blev gennemført på Aktiv Centret, Toftebo, Fuglsangsø Centret og Rosenlund med deltagelse af i alt 65 tilmeldte. Få steder blev møderne aflyst, men de der havde meldt sig til de pågældende steder, blev tilbudt at deltage på førnævnte aktivitetscentre.

 

Møderne var af halvanden times varighed og det er indtrykket, at der dukkede flere borgere op end der var tilmeldt. Heldigvis var der plads til alle.

 

På møderne blev der bl.a. vejledt i hjemmesider, som fx. SKAT.dk, Borger.dk og Herning.dk, samt hvordan man skal henvende sig telefonisk eller personligt hos udvalgte offentlige instanser. Oplægget blev taget godt imod og tilbagemeldingerne har bl.a. været, at møderne var gode, lærerige og nyttige for borgere. På flere af møderne var også repræsentanter fra enten seniorrådene eller Ældrerådet til stede, hvilket var meget givende, da de kunne give råd og vejledning omkring emner, som ikke er indenfor Borgerservices fagområde.

 

Slutteligt har møderækken også været en positiv og lærerig oplevelse for Borgerservice, som gerne stiller sig til rådighed for et samarbejde igen en anden gang.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Materiale som blev gennemgået på kurserne vedlægges referatet.

Der er efter sommerferien planlagt samarbejde med medarbejdere i de forebyggende hjemmebesøg, så de også kan give vejledning i digital selvbetjening.

Der er planlagt undervisning hos Ældre Sagen i efteråret.

Hvis nogle søndagscafeer eller foreninger for ældre kan samle hold på minimum 40 personer kan der arrangeres kurser på en hverdag.

Bodil tager kontakt til Danske Ældreråd for at rejse problematikken om hjælp til bestilling af Rejsekortet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-2-18 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budgetforslag 2020 og forårsopfølgning 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der orienteres om budgetforslag 2020 og budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019, som er behandlet i Social- og Sundhedsudvalget 29. maj 2019.

 

Mariane Nannerup deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2020:

 

Budgetmaterialet består af budgetbemærkninger og politiske mål. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om fagudvalgenes budgetforslag på et møde den 17. juni 2019. Budgetbemærkningerne for Serviceområde 18, Sundhed og Ældre er vedlagt som bilag.

 

Høring af budgetforslaget foregår i perioden 28. august - 18. september 2019. Der afholdes fælles orienteringsmøde for de høringsberettigede den 28. august 2019. Nærmere information om orienteringsmødet og høringsperioden fremsendes pr. mail.

 

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019:

 

Fagudvalgenes forårsopfølgninger behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. juni 2019 og i Byrådet den 25. juni 2019.

 

Der forventes et merforbrug på 6,158 mio. kr. for Sundhed og Ældres område.

 

I december 2018 blev vedtaget spareforslag på Sundhed og Ældres område til løsning af de økonomiske udfordringer på Handicap- og Psykiatriområdet. Den skønnede effekt af forslagene udgjorde 2,1 mio. kr. i 2019. Forslagenes helårseffekt på 7 mio. kr. er imidlertid tilført Serviceområde 13 via en budgetomplacering allerede fra 2019. Herved er opstået en engangsudfordring for 2019.

 

Herudover er resultatet præget af de kendte udfordringer på hjælpemiddelområdet, hvor merforbruget er skønnet til 5,3 mio. kr. Forbruget skal ses i sammenhæng med visitation af hjemmepleje, som viser et forventet mindreforbrug. Målet er at gøre borgerne mere selvhjulpne fremfor at bevilge hjemmepleje. Det forventede merforbrug på vederlagsfri fysioterapi udgør 2,3 mio. kr.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 84.12.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forevisning af valgsystem til ældrerådsvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Kommune har fået forevist et delvist digitalt valgprogram, som eventuelt kan anvendes til næste ældrerådsvalg i 2021.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har mulighed for at få forevist dette program.

 

Følgende 2 datoer, som begge er i forlængelse af et ældrerådsmøde, er i spil:

 

Den 18. september kl. 12.30 - 14.00 eller

den 9. oktober kl. 12.30 - 14.00.

 

Konsulenten fra firmaet vil gerne have nogle af ældrerådsmedlemmernes cpr.nr. for at kunne vise mulighederne for både at opstille som kandidater og at afgive stemmer digitalt.

Cpr.nr. kan meddeles over telefonen, så de ikke sendes pr. mail.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at det besluttes, hvilken dato valgprogrammet skal vises.
at der eventuelt gives tilsagn om oplysning af cpr.nr.

Beslutning

Datoen den 9. oktober blev valgt.

Alle tilstedeværende gav samtykke til at blive oprettet som testpersoner i valgsystemet.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-4-17 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Evaluering af Ældrerådet i 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I folderen om Ældrerådet er det nævnt, hvad Ældrerådet er lykkedes med i den foregående periode. Disse ting fremgår også på Herning Kommunes hjemmeside om Ældrerådet.

På mødet skal eventuelle tiltag i løbet af 2018 drøftes, hvor Ældrerådet har haft indflydelse.

De fremkomne tiltag, skal fremgå på hjemmesiden efter årsskiftet samt i folderen, når den revideres.

 

Sagsfremstilling

På hjemmesiden står pt. følgende områder, hvor Ældrerådet har gjort en forskel:

 • I samarbejde med forvaltningen har Ældrerådet haft indflydelse på at forbedre

kommunens hjemmeside for ældre.

 • Ældrerådet har længe ønsket, at madlavningen kom tilbage på plejehjemmene. Det er nu besluttet.
 • Ælderådet har været med til at iværksætte tilltag for at forebygge ensomhed hos ældre. Der er i perioden etableret 16 søndagscafeer rundt i Herning Kommune.
 • Ældrerådet har haft indflydelse på Herning Kommunes arbejde med begrebet værdighed - som er endt med en værdighedspolitik.
 • Ældrerådet har haft indflydelse på Herning Kommunes arbejde med pårørende - som er endt med en pårørendepolitik.
 • Ældrerådet har haft indflydelse på bibeholdelse af klippekortordningen inden, der kom lov på området.
 • Ældrerådet har påvirket til at administration af klippekortordningen på plejehjemmene administereres ude på de enkelte plejecentre.
 • Ældreådet har haft indflydelse på at gågaderenoveringen er tilgængelige for ældre og handicappede.
 • Ældrerådet har haft indflydelse på et forbedret valgmateriale i forbindelse med ældrerådsvalget.
 • FNs ældredag - Ældrerådet afholder Ældrerådets temdag, hvor vi samler ca. 150 borgere over 60 år til en dag med underholdning og foredrag om aktuelle emner.

 

På mødet drøftes punkter, som kan nævnes som indsatser i 2018.Punktet er udsat fra Ældrerådets møde den 6. marts 2019.

Indstilling

Formanden indstiller,

at sagen drøftes.

Beslutning

Udsættes til mødet i november måned.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens-Henry nævnte, at formanden for Beskæftigelsesudvalget gerne deltager i et ældrerådsmøde.

 

Hanne K. orienterede om møde i styregruppen for bonusvenner - referatet vedlagt.

 

Jens-Henry nævnte, at Røde Kors har arrangementer for par, hvor den ene er dement.

 

Margit oplyste, at det er svært at finde besøgsvenner til demente.

 

Svend Erik oplyste, at han modtager referater for Byplanudvalget. Lotte får det ændret til Angela.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejner orienterede om programmet for temadagen den 1. oktober 2019. Temadagen holdes i Huset nr. 7 som i 2018.

 

Hans Ejner inviterer Anne Marie Søe Nørgaard.

 

Hvis oplægsholderen ønsker sange til omdeling kan de sendes til Lotte inden temadagen.

 

Karen Lintrup skriver om oplægsholderen og sender teksten til Hans Ejner. Angela er tovholder på Huset nr. 7 også evt. teknik til oplægsholder.

 

Hans Ejner sætter programmet op, og sender til Lotte, som står for trykning og udsendelse.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Mødet den 21. august 2019 flyttes til den 14. august 2019 - kl. 9.30.

Mødet holdes i Den gamle gymnastiksal ved indkørslen til rådhusgården.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hanne K. nævnte en henvendelse om visitation i forhold til udskrivning til eget hjem kontra aflastning. Henvist til at tale med Visitationsenheden.

 

Nyhedsbrev for Danske Ældreråd blev uddelt.

 

Bodil nævnte, at hun har 2 punkter hun ønsker at drøfte med borgmesteren på møde den 20. juni - plejehjemsbyggeri samt punkter til behandling i Ældrerådet fra de øvrige politiske udvalg.

 

 

Sagsnr.: 27.69.40-A50-1-19 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen