Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 19. april 2017
Mødested: Vesterled Plejecenter, Vestergade 92, Herning

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 22. marts 2017.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.12.16-K09-2-15 Sagsbehandler: Pia Bjerring Strandbygaard  

Orientering om kommunalt tilsyn 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ældrerådet har ønsket en orientering omkring det kommunale tilsyn 2016 på plejecentrene og tilsynet fremadrettet.

Afd. Leder Pia Strandbygaard fra Tilsynsenheden vil på mødet give en orientering omkring den metode, der har været anvendt i tilsyn 2016 og resultatet af tilsynet. Derudover vil der blive givet en orientering om hvordan tilsynet fremover tænkes planlagt og gennemført.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Det blev uddybet, hvad der har udløst anmærkninger i rapporten. Det er primært manglende godkendelse før brug af seler i kørestole.

Der er fokus på at forhindre borgeren i at forlade plejehjemmet, hvilket vil forhindre brug af magtanvendelse.

Der blev gennemgået et notat om processen for arbejdet med tilsyn. Notatet er vedlagt referatet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 29.30.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Tina Klejs Skøtt  

Sundheds- og Ældreområdet 2018-2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreområdet er under konstant forandring. Udviklingen i det nære sundhedsvæsen og den demografiske udvikling påvirker de strukturelle grundvilkår på området. Udviklingen kræver, at vi hele tiden er opmærksomme på de fremtidige udfordringer vi står overfor, så vi rettidigt kan iværksætte de nødvendige handlinger og tiltag. Målet er fortsat at kunne levere indsatser af høj kvalitet til borgerne.

 

Sundheds- og Ældrechef Lis Bukholt fremlægger på mødet perspektiver og fokusområder på Sundheds- og Ældreområdet 2018-2021.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Materiale blev uddelt og gennemgået.

Materialet er vedlagt referatet.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-17 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Revision af kvalitetsstandarder under §83 og §86 i serviceloven

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Birgitte Nystrup Andersen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget skal én gang årligt revidere og godkende kommunens kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter Servicelovens §§83 og 86.  

 

Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandling af kvalitetsstandarderne på udvalgsmødet den 14. marts 2017 som punkt nr. 32. Kvalitetsstandarderne sendes nu til høring i Handicaprådet og Ældrerådet forud for 2. behandlingen i Social og Sundhedsudvalget den 30. maj 2017.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne har til formål at oplyse kommunens borgere om det serviceniveau, de kan forvente, når de modtager ydelser. Desuden indeholder de en række praktiske oplysninger, der er nyttige at vide i forbindelse med, at de modtager hjælpen.

 

En kvalitetsstandard er derfor i udgangspunktet et borgerrettet dokument, der klargør det politisk vedtagne serviceniveau. Men kvalitetsstandarder benyttes også som et arbejdsredskab i Visitationsenheden og af leverandørerne af hjemmehjælp og deres medarbejdere. Kvalitetsstandarder udgør således et godt grundlag for dialog om hjælpen mellem politikere, borgere og fagpersoner.

 

Ved denne revision er kvalitetsstandarderne inden for "Praktisk hjælp", "Personlig pleje og omsorg" samt "Træning" samlet. Administrationen har udelukkende foretaget redaktionelle ændringer. Der er dermed ikke foretaget ændringer i de eksisterende kvalitetsstandarder, der har betydning for serviceniveauet.

 

Udbringning af dagligvarer

Kvalitetsstandarderne for hhv. "udbringning af dagligvarer, "bestilling/sætte varer på plads" og "indkøb" er tilrettet indholdsmæssigt, så de er i overensstemmelse med beslutningen truffet af Social- og Sundhedsudvalget den 16. november 2016, pkt. 117. Konsekvensen af tilretningen er, at kun borgere, der ikke selv kan foretage bestilling af dagligvarer, kan bevilges udbringning af dagligvarer. Ændringen får kun betydning for de fremadrettede visiteringer.

 

Klippekort

Der er sket en revision af kvalitetsstandarden for klippekort under fritvalgsordningen. Præciseringerne ændrer ikke på serviceniveauet, men gør det tydeligere over for leverandører og borgere, under hvilke betingelser hjælpen bliver leveret.

 

Rehabilitering i Serviceloven

Siden den 1. januar 2015 har kommunerne jf. serviceloven været forpligtet til at tilbyde et korterevarende rehabiliteringsforløb til borgere, der ansøger om hjemmehjælp og som har et rehabiliteringspotentiale, der kan reducere behovet for hjemmehjælp. Med det formål at tydeliggøre indholdet i rehabiliteringsindsatsen efter Serviceloven har administrationen udarbejdet en særskilt kvalitetsstandard for indsatsen.

 

Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandling af sagen den 14. marts 2017 (punkt nr. 32) og forventes at 2. behandle sagen den 30. maj 2017.

 

Sagen sendes til høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

 

Fristen for at aflevere høringssvar er 1. maj 2017.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet afgiver høringssvar.

Beslutning

Ældrerådet afgiver følgende høringssvar:

Ældrerådet har den 19. april 2017 drøftet revision af kvalitetsstandarderne.

Ældrerådet tager ændringerne til efterretning.

Ældrerådet finder det positivt, at der ikke er sket nedjusteringer af serviceniveauet.

Bilag

 

Sagsnr.: 84.12.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Ældrerådsvalget 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Fortsat drøftelse af initiativer forud for ældrerådsvalget 2017 - herunder godkendelse af forslag til skrivelse til foreninger mv.

Sagsfremstilling

Der er den 22. marts 2017 holdt et møde, hvor det nedsatte valg-udvalg deltog sammen med repræsentanter fra Udbud og Jura.

 

Valget foregår som brevstemmevalg, som besluttet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 27. februar 2017.

Der brevstemmes, men der ønskes mulighed for, at stemmeseddel i kuvert også kan afleveres ved Borgerservice, på biblioteker og på samtlige aktivitetscentre.

 

Ifølge Ældrerådets vedtægter skal man have mindst 5 stillere for, at man kan opstilles som kandidat.

 

På mødet blev følgende tidsplan udarbejdet. Tidsplanen skal dog behandles af Økonomi- og Erhvervsudvalget for at være endelig godkendt.

 

 

 

16/8

Annoncering omkring antallet, der skal vælges, indlevering af kandidatlister mv.

23/8

Tidligste frist for indlevering af kandidatlister

13/9

Sidste frist for modtagelse af kandidatlister

19/9

Sidste frist for tilbagetrækning af kandidatlister

Uge 39 til 9. oktober 2017

Valgperiode med sidste frist for indsendelse af stemmeseddel mandag den 9. oktober 2017

24. oktober

Optælling og offentliggørelse af resultatet

 

Kandidater afleverer kandidatlister på Borgerservice, og fotograferes samtidigt.

Det afklares, om kandidaternes fotos kan indgå på stemmesedlerne.

 

Til det forrige møde var der udarbejdet en liste med opgaver samt et forslag til skrivelse, som sendes ud til foreninger mv forud for valget.

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen om tidsplanen tages til efterretning,
at listen med opgaver gennemgås,
at skrivelsen til foreninger mv. godkendes
at tidspunkt for udsendelse af skrivelsen drøftes.

Beslutning

Tidplanen blev taget til efterretning.

Listen med opgaver for Ældrerådet blev gennemgået og tilrettet.

Skrivelsen til foreninger m.v. blev tilrettet og godkendt.

Primo juni udsendes skrivelsen til foreninger, plejecentre, søndagscaféer mv. Det er besluttet, at der skal holdes fire orienteringsmøder: Alhuset i Kibæk, Kastanjegården i Aulum, Ågarden i Vildbjerg og Koloritten i Herning.

Alle møder afholdes mellem 1. og 15. august.
Efterfølgende vil der blive afholdt et møde for de ny-opstillede kandidater.   

Bilag

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-1-15 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Forsikring af frivillige

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er et nyt lovforslag i forhold til kommunens forsikring af frivillige.

Sagsfremstilling

Lovforslaget indeholder to ændringer til serviceloven. Den ene ændring skal give kommunalbestyrelsen og regionsrådet mulighed for at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring for borgere, der leverer en frivillig indsats i forbindelse med at løse kommunale eller regionale opgaver, så de er dækket, hvis de kommer til skade eller påfører skade som en del af den frivillige indsats. 

 

Der er vedlagt et bilag med yderligere information.

Indstilling

Formanden indstiller,

at en henvendelse herom til kommunen drøftes.

Beslutning

Emnet drøftes på møde den 5. maj med direktør Søren Liner Christensen og udvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaard. På mødet deltager formand og næstformand for Ældrerådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif har fået en henvendelse fra Døves Pensionistklub om en fra Ældrerådet vil deltage i et møde og orientere om Ældrerådets arbejde. Det vil Leif og Bodil gerne deltage i. De mangler svar fra Døves Pensionistklub.

 

Den 24. april afholdes repræsentantskabsmøde i Nyborg. Ældrerådet har 7 deltagere.

Hans Ejnar kører selv.

Jens Henry kører fra Markedspladsen kl. 7.45 og har Hanne, Birde og Mads med

Niels kører og henter Leif kl. 7.45.

 

Der er ikke kommet svar vedrørende Ældrerådets forslag om buskort til pensionister i Herning Kommune.

 

Leif opfordrede til at følge med på herning.dk i forhold til dagsordner fra Social- og Sundhedsudvalget samt fra Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for budgetlægningen for 2018.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Jens-Henry har tilbudt centerrådet på Toftebo at komme og orientere om Ældrerådet til et møde på Toftebo.

Der har været afholdt søndagscafé i Nørregade 30. Første gang var der 23 deltagere samt 10 frivillige.

 

Henning oplyste, at der startes med søndagscafé i Vildbjerg i august måned.

 

Leif oplyste, at der for at få tilskud til søndagscaféerne skal være oprettet en forening med CVR-nr samt vedtægter. Der skal også være afholdt generalforsamling.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orientede om, at der nu er meldt et emne ud fra Danske Ældreråd til arrangementer den 1. oktober.

Temaet er: Hvordan kan vi drage nytte af ældres erfaringer, ressourcer og indsats i fremtidens samfund.

 

Niels og Svend Erik har været til møde vedrørende Søndergade-projektet. Der er intet afklaret endnu ud over, at der skal renoveres kloaker.

 

Leif er kontaktet af en borger om adgangsforhold i gågåden. Han har oplyst borgeren om, at ansvaret ligger hos de forretningsdrivende.

 

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde er den 10. maj 2017.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Centerleder Ruth Johansen fremviste leve-bo miljøet på Vesterled Plejecenter.

Plejepersonale samt køkkenpersonale samarbejder på hver afdeling.  

Efterfølgende fik Ældrerådet dagens ret på plejehjemmet.

Middagen blev ligeledes rost.