Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 19. marts 2018
Mødested: B2.20

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-6-15 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Finanslov 2018 - midler til bedre bemanding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

I forbindelse med finanslov 2018 er det besluttet at styrke ældreområdet med 0,5 mia. kr. til bedre bemanding i hjemmeplejen samt på plejecentre og friplejehjem.

Der er er på forhånd reserveret et beløb til de enkelte kommuner ud fra en objektiv fordelingsnøgle. For Herning Kommune betyder det en rammeudvidelse på 7,464 mio. kr. i 2018. Midlerne ansøges for et år ad gangen og vil fra 2022 blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud.

 

Social- og Sundhedsudvalget forelægges prioriteringsforslag vedrørende midlerne til bedre bemanding på mødet den 20. marts 2018. Ældrerådet anmodes om høringssvar til forslaget til anvendelse af midlerne, således at det kan indgå i Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal indsende to redegørelser for at få del i midlerne til bedre bemanding i 2018:

  • Den ene redegørelse skal belyse anvendelse af midlerne, og hvorledes der skabes bedre bemanding fordelt på områderne hjemmepleje samt plejecentre og friplejeboliger. Af beskrivelsen skal fremgå, om indsatserne vedrører nye medarbejdere og/eller opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere.
  • Den anden redegørelse skal belyse Herning Kommunes indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.  

 

Administrationen har udarbejdet forslag prioriteringsforslag under følgende overskrifter:

  • Opnormering på Rehabiliteringscentret
  • Opnormering af aflastningspladser på plejecentrene
  • Opnormering af demensboliger på plejecentrene
  • Åbning af almindelige plejeboliger
  • Genåbning af aflastningspladser
  • Midlertidig opnormering
  • Pulje til vagtdækning på plejecentrene
  • Pulje til ekstra elevoptag.

 

Forslagene er opdelt i varige forslag og engangsudgifter/midlertidige forslag og fremgår af vedlagte bilag til sagen.

 

Fristen for indsendelse af de 2 redegørelser til Ministeriet er senest 1. april 2018. Der er således tale om en kort tidsfrist.

Indstilling

Formanden indstiller,

at der udarbejdes høringssvar.

Beslutning

Der blev udarbejdet følgende høringssvar fra Ældrerådet:

"Høringssvar fra Ældrerådet

 

Ældrerådet har på et ekstraordinært møde den 19. marts 2018, pkt. 41 behandlet sagen om midler til bedre bemanding på ældrerådet.

 

Ældrerådet anbefaler forslag 1, 2 og 3 – alle 3 betyder opnormering.

 

Vi er klar over, at udgiften overstiger puljen.

 

Vi anbefaler derfor, at der justeres på opnormeringens størrelse på én eller flere af forslagene.

 

Med hensyn til forslagene om de midlertidige midler i 2018 og 2019 anbefaler Ældrerådet, at der som 1. prioritet arbejdes for ekstra elevoptag.

 

Herefter anbefaler vi puljen til fast vagtdækning som 2. prioritet."

Bilag