Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. december 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.00.00-G01-612-13 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Revision af kvalitetsstandard for madservice

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Karin V. Jørgensen

Sagsresume

Sundhed og Ældre har revideret kvalitetsstandarden for madservice med baggrund i ønsket om forenkling og mere gennemsigtighed i ydelsen.

 

Den ændrede kvalitetsstandard vedrørende madservice fremlægges hermed til høring i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden for madservice er senest godkendt i Herning Byråd i juni 2012. 

 

Udover redaktionelle ændringer er der ændringer i forhold til:

  • muligheden for at købe supplerende måltider - eksempelvis morgenmad

  • muligheden for at vælge mellem 2 forskellige portionsstørrelser

 

Forslaget indebærer ikke ændringer i serviceniveauet.


Forslaget til revideret kvalitetsstandard behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 11. december. Beslutningen herfra forelægges Ældrerådet på mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at udkastet til ny kvalitetsstandard drøftes med henblik på afgivelse af høringssvar.

Beslutning

Pris-beregningen er ikke foretaget i Herning endnu, da serviceniveauet ikke er besluttet. Det kan dog oplyses, at forskellen alene er på råvarer.

 

Ældrerådet sender følgende høringssvar:

"Ældrerådet har i møde den 18. december 2013 drøftet kvalitetsstandarden for madservice.

 

Ældrerådet ønsker, at teksten nederst i Modtagere af ydelsen, som nu er oversteget forbliver i kvalitetsstandarden.

 

Ældrerådet finder det foruroligende at den %-vise stigning i antallet af brugere fra privat leverandør fortsat er stigende. Ældrerådet anbefaler, at det bør undersøges, hvad der er årsag til det lave antal brugere af den kommunale madservice."

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-20-11 Sagsbehandler: Pia Ladefoged  

Nøgletal, Sundhed og Ældre, december 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 x
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lone Juulsgaard Henriksen, Lars Kjær

Sagsresume

Formålet med nøgletallene er at præsentere et statistisk overblik over området. Nøgletallene opdateres 2 gange årligt.


Nøgletallene forelægges hermed til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Status på udvalgte nøgletal er:

 

  • Hjemmehjælp: antallet af borgere i privat regi er i perioden juni 2013 - november 2013 steget fra 380 til 421 borgere. Det er en stigning på 41 borgere.  

  • Hjemmesygepleje: det visiterede antal borgere til hjemmesygepleje er siden maj 2013 steget med i alt 95 borgere (svarende til en stigning på 6,5%) og det visiterede antal timer er steget med 135 timer (svarende til en stigning på 9%).

  • Boliger til ældre: Pr. 15. oktober 2013 var der 17 på venteliste til en plejebolig uden for boliggarantien og ingen på venteliste til en plejebolig inden for boliggarantien. Dette kan sammenlignes med status pr. 31. maj 2013, hvor der var 22 på venteliste til en plejebolig uden for boliggarantien og ingen på venteliste til en plejebolig inden for boliggarantien.

  • Kronikerindsats: I perioden januar – oktober 2013 har forløbskoordinatorerne gennemført 217 afklarende samtaler.

  • Madservice: Den private leverandørs andel er steget til ca. 33,2 procent i september 2013. I juni 2013 var andelen på ca. 31,2 procent.


Nøgletallene behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 11. december 2013. Beslutningen herfra forelægges Ældrerådet på mødet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Ældrerådet enige om at sende et brev med følgende tekst til Social- og Sundhedsudvalget:

 

"Ældrerådet har i møde den 18. december 2013 fået en orientering om nøgletallene vedrørende Sundhed og Ældre.

 

Ældrerådet er forundret over de lave tal i tabel 6, som viser at Herning Kommune er den kommune med det laveste antal brugere over 65 år, som modtager hjemmehjælp. Ældrerådet vil gerne opfordre Social- og Sundhedsudvalget til at lempe på  visitationskriterierne for hjemmehjælp."

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Erik Christensen oplyste om, at valg til seniorråd er planlagt til den 15. januar 2014. Der annonceres centralt. Område Nord har afholdt valget.

Leif Jørgensen opyste, at der på Youtube lægger en video om valg til Ældreråd og Seniorråd i Odense Kommune. Den kan ses som inspiration til valget i seniorrådene i 2014.

 

Formanden har været til møde for ældrerådsformændene i Regionen den 2. december 2013. I mange kommuner er der valgt nye formænd fra 1. januar 2014.

Erik Christensen oplyste om stemmeprocenten i de øvrige kommuner i regionen. I Århus kommune har der været digital afstemning, som kun gav en stemmeprocent på 35%

 

Leif Jørgensen oplyste, at han på et møde med direktøren i januar 2014 vil foreslå at valg til Ældrerådet næste gang gennemføres sammen med Kommunalvalget.

 

Der har den 25. november været afholdt konference i Kongrescentret om velfærdsteknologi. Det var meget velgennemført og interessant med gode indlæg blandt andet fra Peter Olesen fra Ældrerådet og Birgit Hagen fra Handicaprådet.

 

Den nye finanslov indeholder 1 mia. kr. til ældreområdet, hvilket svarer til ca. 15 mill. kr. til Herning Kommune.

Der skal søges og dokumenteres fra kommunerne for at få midlerne tilført kommunernes økonomi.

Erik Christensen foreslog, at det nye Ældreråd kommer med forslag ud fra "De 10 bud" fra temadagen. Leif Jørgensen oplyste, at der er et punkt på mødet den 15. januar 2014 om disse midler i finansloven.

 

Erik Christensen foreslog, at Ældrerådet søger om forhøjelse af Ældrerådets budget i 2014 på grund af kurser for de 10 nye medlemmer.

 

Jørgen Kier har sendt afbud til dette sidste møde samt til den efterfølgende reception for formanden.

 

Henny Højland deltager i receptionen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Preben Troelsen oplyste, at ombygningen er i gang i lokalerne på Markedspladsen. Det drejer sig om ca. 2100 m2 i 3 plan. Der er planlagt åbning den 8. maj 2014.

Der bliver lavet busstop tæt på Markedspladsen.

 

Det blev oplyst, at personalet i hjemmeplejen, hjælpemiddelterapeuter og områdekontoret i Område Øst flytter med på Markedspladsen.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Erik Christensen afsluttede mødet, som er det sidste for ham i Ældrerådet, med at takke for samarbejdet gennem mange år - for nogle 4 år - for andre 8 år og for enkelte hele 12 år.

 

Han gav udtryk for, at der især i de seneste 4 år har været mange sager med stor betydning for de ældre i Herning Kommune.

 

Villy Thomsen takkede også for samarbejdet i Ældrerådet - gennem 8 år. Han takkede formanden for den altid gode forberedelse til møderne.