Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. september 2019
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 21. august 2019.

Beslutning

Referatet godkendt.

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-7-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget orienterer Ælderådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Anne Marie Søe Nørgaard orienterer Ældrerådet om det aktuelle arbejde i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Beslutning

Anne Marie Søe Nørgaard orienterede om økonomiaftalen og budgetprocessen.

 

Placering af nye plejeboliger/plejecentre blev drøftet.

 

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Orientering om budget 2020 og økonomiaftalen 2020.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen giver en orientering om aftalen om kommunernes økonomi 2020, som blev indgået mellem Regeringen og KL den 6. september 2019. Endvidere gives en status på Herning kommunes budget 2020.

 

Herefter drøfter Ældrerådet afgivelsen af høringssvar vedrørende budget 2020.

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
at høringssvar vedrørende budget 2020 drøftes.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Ældrerådet afgav følgende høringssvar:

Ældrerådet fremsender hermed høringssvar til budget 2020.

I investeringsoversigten indgår midler til etablering af plejecenter i Herning C omfattende i alt 120 pladser. Som nævnt i tidligere høringssvar, ønsker vi et plejehjem i ét plan med god plads til grønne områder, evt. lavet som en cirkel, hvor man bliver ledt af stier rundt i området, men havner ved indgangen igen. Vores første prioritet er en placering i Snejbjerg. Endvidere ser vi positivt på initiativerne omkring etablering af ”generationernes hus” i Herning C. Også her bør de grønne områder indtænkes.

Det er vigtigt, at finansieringen af driften af plejecentrene er på plads. I økonomiaftalen for 2020 nævnes det, at forligspartierne er enige om at aftalen dækker den demografiske udvikling. Det må åbne mulighed for en opsparing til den nødvendige drift ved åbningen af nye pladser i 2024-25.

Ældrerådet anmoder endvidere om, at der afsættes midler til en genetablering af klippekortsordningen i hjemmeplejen. Der er tale om en ordning, som har stor betydning for borgerne.

Endelig foreslår Ældrerådet endnu engang, at muligheden for buskort til folkepensionister til bybus, regionale og lokale ruter indføres indenfor Herning kommune. Flere kommuner har indført dette, og prisen andre steder er 300-400 kr. årligt. Ældrerådet finder det ligeledes problematisk, at Herning kommune, som den eneste kommune i Region Midt ikke yder tilskud til Flextur. Specielt når hospitalet i Gødstrup åbner, bør ordningen være indført i Herning, så alle brugere ligestilles med hensyn til transport. Både buskort og Flextur har stor betydning for ældre, som ikke længere kan køre bil.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Den 16. august var Hans Ejner og Bodil til møde sammen med Anne Marie Søe Nørgaard og Søren Liner Christensen.

 

Den 23. august var Ældrerådet til Frivillig Fredag på Biblioteket. Det var en god dag med mange besøgende.

 

Bodil har været til møde i Regionsældrerådet i Viborg. Her orienterede hun om projektet Kom godt hjem.

 

Den 28. august var der høringsmøde om budget 2020. Da økonomiaftalen ikke var underskrevet, var der ikke meget nyt.

 

Den 2. september var alle frivillige i søndagscaféerne inviteret til et fællesmøde. Her var også et indlæg om demens.

 

Bodil er blevet kontaktet af Aktiv Centret på Brorsonsvej. De mangler brugere og har delt programmer ud på relevante steder.

 

Den 10. september har Bodil givet et interview til bladet Ældreglæde om søndagscaféer. Arktiklen blev uddelt.

 

Den 12. september var der et møde med Faglige Seniorer om etablering af kommuneklub i Herning. Der var enighed om, at fokus skulle være på Ældrerådet og de 4 seniorråd, da mange af medlemmerne ville være de samme personer.

 

Bodil har modtaget en mail fra en pårørende med spørgsmålet om, hvorfor sang og musik for demente er stoppet på FuglsangsøCentret.

Bodil har overdraget spørgsmålet til Anne Ramsgaard, som vil se på sagen.

 

Den 16. september var der fællesmøde mellem Ældrerådet og repræsentanter fra de 4 seniorråd. Der er stor positiv udvikling i engagementet i de 4 seniorråd.

 

Bodil har fået mail omkring Elderlearn, som er en besøgsordning, hvor elever på Lær Dansk mødes med en ældre borger.

Projektet kan forebygge ensomhed samt give stort udbytte for begge parter.

Kontakten samt en brochure om projektet blev overdraget til Anne Ramsgaard.

 

Den 18. september var Bodil og Hans Ejner til møde sammen med Anne Ramsgaard.

 

 

 

 

Sagsnr.: 27.36.04-G01-1-18 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Orientering om kvalitetsstandarder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Gennemgang af, hvordan Visitationsenheden i Sundhed og Ældre arbejder med lovgivningen, det politisk besluttede serviceniveau og kvalitetsstandarderne på ældreområdet.

 • Hvad er kriterierne for en bevilling.
 • Hvordan er proceduren, når der gives afslag på hjælp.

 

Derudover vil der blive en gennemgang af, hvordan borgerens behov for hjælp og støtte vurderes.

 

Chef for Vistitationsenheden Birgitte Nystrup Andersen deltager under sagens behandling.

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Revurdering sker for alle mindst hvert 2. år. For nogle sker det flere gange årligt.

 

Tilkøb af ydelser kan nu ske hos både den private og den kommunale leverandør.

 

Der er stor fokus på værdighed og selvbestemmelse for de ældre - også i forhold til pårørende. Det anbefales dog altid at have en bisidder med til samtalen med visitator.

 

Visitationsenheden arbejder i øjeblikket på at forenkle kvalitetsstandarderne.

 

Sagsnr.: 27.00.00-P05-1-19 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Udvalgte nøgletal for Sundhed og Ældre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget er på mødet den 20. august 2019 blevet orienteret om nøgletal for Sundhed og Ældre. Formålet er at give et overblik over området.

 

Nøgletallene sendes hermed til orientering i Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I nøgletalskataloget præsenteres nøgletal på følgende områder:

 • Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning
 • Hjemmehjælp og Sygepleje
 • Sygehusforbrug og forbrug af ydelser under sygesikring
 • Træning, aktivitet, hjælpemidler og madservice
 • Plejeboliger
 • Elever og uddannelse

 

Der fremhæves følgende udviklingstendenser i nøgletallene:

 • Der er et stigende antal borgere over 65 år (figur 2).
 • Herning Kommune visiterer en lavere andel af borgere over 65 år til hjemmehjælp end hovedparten af sammenligningskommunerne (figur 4).
 • Herning Kommunes udgiftsniveau til kommunal medfinansiering ligger lavere end landsniveauet (figur 7).
 • Der er en stigning i antal forebyggelige indlæggelser for borgere over 65 år (tabel 1 og 2).
 • Der er en stigning i antal genoptræningsplaner (figur 12).
 • Der er en stigning i antal medlemmer af aktivitetscentre/-huse (figur 14).
 • Der er en stigning i antal nye udlån af hjælpemidler (figur 15).
 • Ventelisten til plejeboliger har været faldende siden foråret 2018 (figur 19).
 • Der optages flere elever på SOSU-assistentuddannelsen og færre elever på SOSU-hjælperuddannelsen efter ny dimensioneringsaftale (figur 20).

 

Sundheds- og ældrechef Anne Christmann Ramsgaard deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Formanden indstiller,

at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1024-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der er aftalt fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 23. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget opstiller Ældrerådet punkter, som ønskes drøftet.

 

Ældrerådets medlemmer anmodes om at komme med forslag til punkter til drøftelse på fællesmødet.

 

På Ældrerådets møde uddybes punkterne og spørgsmål til udvalget fordeles blandt Ældrerådets medlemmer.

Indstilling

Formanden indstiller,

at punkterne til drøftelse på fællesmødet fastlægges
at punkterne uddybes
at spørgsmål til udvalget fordeles blandt Ældrerådets medlemmer.

 

Beslutning

Følgende punkter blev foreslået:

Visitationskriterier til hjemmehjælp og plejehjem.

Plejehjemsbyggeri.

Klippekortordningen.

 

Punktet sættes på dagsorden til møde den 9. oktober, hvor de endelige punkter fastlægges og fordeles.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Inge og Angela arbejder på at etablere en søndagscafé i Gullestrup. Der er meldt positivt tilbage fra foreninger og boligforeninger (Plads til forskel). Der holdes informationsmøde den 2. oktober i Gullestrup Hallen kl. 15-16.

 

Hanne Kirkegaard spurgte til løsningsforslag til den lange venteliste til høreundersøgelser i Holstebro. Der blev henvist til, at borgerne kan benytte det frie sygehusvalg.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Alle som har mulighed for at hjælpe til med borddækning møder op kl. 13.00.

Bodil medbringer pengekasse, vekselpenge og skilt til MobilePay.

Sanghæfter genbruges efter rettelse af dato.

Angela tager kontakt til pressen og henviser til omtalen fra 2018.

Sidste tilmeldingsfrist rykkes til den 25. september.

Informationstavler på plejecentrer skal informere om temadagen - frem til 25. september.

Hanne Ø. eller Karen synger for ved fællessangene.

 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Næste møde holdes den 9. oktober på Biblioteket.

Efter mødet vil der være fremvisning af et digitalt valg-program for ældrerådsvalg.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Nyhedsbrev fra Danske Ældreråd blev uddelt.