Dagsordener og referater

Udvalg: Ældrerådet
Mødedato: 18. marts 2015
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Godkendelse af referat fra sidste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Godkendelse af referat fra mødet den 25. februar 2015.

Beslutning

Besparelsen nævnt i punkt 19 - Nyt fra medlemmerne, gælder ikke kun Kastaniegården, men alle plejecentre.

Referatet herefter godkendt.

 

Sagsnr.: 27.36.24-G01-1-15 Sagsbehandler: Elin Mogensen  

Orientering om Madservice Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Madservice Herning leverer døgnforplejning til beboere på plejecentre - og udbringer hovedretter til visiterede borgere i kommunen. Der orienteres om kostområdet som en del af den tværfaglige indsats i Sundhed og Ældre.

Sagsfremstilling

Madservice Herning blev etableret ved kommunesammenlægningen og omfatter kostfaglige medarbejdere tilknyttet køkkener på kommunens plejecentre og i centrale produktionsenheder.

 

Plejecenter Lindegården, Plejecenter Toftebo i Hammerum og Plejecenter Søglimt i Sunds har hvert sted et produktionskøkken tilknyttet Madservice Herning.

Centralkøkkenet i Aulum producerer mad til Sørvad Plejecenter, Engholm Centret i Sdr. Felding, Rosenlund Centret i Snejbjerg, Kastaniegården i Aulum, Lind Plejecenter, Fuglsangsø Centret i Tjørring, Birketoft i Aulum og Sandfeltgården i Kibæk. Dertil kommer levering af forplejning til Rehabiliteringscentret på Brændgårdvej i Herning samt nogle institutioner i Handicap og Psykiatri. På de fire mindste kommunale plejecentre (Sørvad, Engholm, Rosenlund og Kastaniegården) er de kostfaglige medarbejdere tilknyttet Madservice Herning. For de øvrige plejecentre er medarbejderne i køkkenfunktionerne ansat i plejen, men den kostfaglige sparring hentes i Madservice Herning.

 

Centralkøkkenet i Herning producerer mad til hjemmeboende visiterede borgere, og i tilknytning hertil leverer køkkenet kantineforplejning til Social- og Sundhedsskolen samt mødeforplejning internt i kommunen.

 

På mødet præsenteres kostområdet nærmere.

Økonomi

Hvert år fastsætter Byrådet taksten for døgnkostforplejning på plejecentre for det kommende år - samt taksten for udbragt hovedret.  

Indstilling

Formanden indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.


Det gennemgåede materiale sendes med referatet.

Der er pt. tilknyttet 380 borgere til Madservice Herning. Det udgør ca. 2/3 af de borgere, der er visiteret til madservice.

Ældrereådet gav udtryk for en meget god og grundig gennemgang og så positivt på arbejdet i Madservice Herning. 

 

Sagsnr.: 27.69.40-G01-9-13 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Repræsentantskabsmødet afholdes den 11. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand.

 

Der afholdes efterfølgende en konference den 12. maj med emnet: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre.

 

Der er tilmeldingsfrist den 30. marts 2015 til repræsentantskbsmødet.

 

Der er tilmeldingfrist den 20. april 2015 til konferencen.

 

 

 

Indstilling

Formanden indstiller,

at deltagelse drøftes.

Beslutning

Leif, Bodil, Niels, Peter, Jens-Henry, Hans Ejnar, Henning, Ruth, Svend Erik, Hanne og Birde tilmeldes repræsentantskabmødet og konferencen.

Ruth har efterfølgende meddelt, at hun ikke kan deltage.

 

Deltagerne afgav ønske om seminarer, som skal bruges ved tilmelding.

 

Lotte tilmelder hos Danske Ældreråd

Bilag

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1876-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Leif orienterede om, at et tema til et kommende møde bliver frivillighed efter aftale med Lis Bukholt.

 

Jane Sønderskov orienterede om frivillige og forsikring af disse. Et resume af orienteringen sendes med referatet.

Emnet sættes på dagsorden til næste møde til drøftelse.

Bodil foreslog en henvendelse til Danske Ældreråde om problematikken med forsikring af frivillige.

Henning opfordrede til at fortsætte med det frivillige arbejde på trods af gråzonen i forhold til forsikring.

Niels spurgte til antallet af frivillige på landsplan holdt op i mod antal skader.

Leif sender mail videre til Ældrerådets medlemmer med referat fra regionsældrerådets behandling af spørgsmålet.

 

Leif har fået en henvendelse fra en journalist med spørgsmål om fejlmedicinering. Kender I nogle eksempler, som I vil kontakte ham om? Ingen ønsker at tage kontakt om emnet.

Leif har også fået en henvenddelse fra en journalist om spørgsmål med besvær med at sælge hus i yderområder. Ingen ønsker at tage kontakt om emnet.

Plejetestamente ligger nu på Herning Kommunes hjemmeside.
Der er lige nu tekniske problemer med at udfylde dokumentet på computer.
Der tages kontakt fra Leif og Bodil til Herning Folkeblad om det nye tiltag.
Seniorrådene kan få orientering om plejetestamente, hvis de f.eks. arrangerer møder for borgere.

Emnet ensomhed, et emne som der arbejdes videre med efter opfordring fra Social- og Sundhedsudvalget.
Bodil, Leif og Jens Henry deltager i seminar den 20. maj 2015 om ensomhed.

Der holdes møde om ensomhed den 25. august  kl. 14, hvor der blandt andet inviteres seniorrådene, Frivilligcentret, Røde Kors og øvrige forninger, der arbejder med ensomme ældre. Der orienteres på mødet om projetet i Dansk Folkehjælp, som kører i Ikast-Brande.
Mødet skal munde ud i forslag til tiltag, der kan forebygge ensomhed.
Lotte undersøger om Aktiv Centret er ledigt.

Mødet den 20. maj er flyttet til 21. maj kl. 9.30 i lokale C3.40. Afbud fra Peter.

Seniorrhåndbogen 2015 udgivet af Faglige Seniorer - Lotte undersøger om den kan bestilles eller hentes på nettet.

Aftale mellem frivillige og ansatte  i den offentlige sektor - udgivet af Faglige Seniorer. Uddelt til interesserede.

En udstrakt hånd til ensomme ældre - udgivet af Faglige Seniorer. Uddelt til interesserede.

Lotte bestiller ekstra eksemplarer af alle 3 dele.

Orientering om møde om budget den 27. marts kl. 9.00 på Lundgårdskolen med efterfølgede møde for Ældrerådet.
Afbud Birde.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1877-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra rådets medlemmer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Hans Ejner orienterede om henvendelse fra Handicaprådet. De er kommet med forslag om en fælles henvendelse til Herning Kommune eller Banedanmark eller ministereen om adgangsforholdene på Aulum og Vildbjerg station.

Hans Ejner orienterede om tilsyn på Kastaniegården og Birketoft. De ting, som tidligere hed henstillinger, er nu anført som påbud.
Derfor vil der være flere påbud end tidligere.
Sættes på næste møde - afklaring fra Tilsynsenheden.

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1880-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Nyt fra nedsatte udvalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Bodil orienterede fra temadagsudvalget:
Ældrerdagen afholdes 1. oktober på Brorsonsvej.
Skal antallet øges til 200? Bodil tjekker lige hos Brorsonsvej - hvis der kan være 200 deltagere til kaffe sættes deltagerantallet op til 200.

Forslag til program:
Karsten Nissen - tidligere provst i Viborg kommer.
Anne Marie Søe Nørgaard og Søren Liner Christensen kommer.
Musik/underholdning er stadig uafklaret.
Peter er stadig hyggepianist.
Peter foreslog Musikskolens små elever

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1859-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Dato for næste møde

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Onsdag den 15. april.
 

 

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1881-07 Sagsbehandler: Lotte Mikkelsen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Niels spurgte til, hvor langt vi er med den nye klippekortordning. Der er endnu ikke kommet svar på ansøgningen.

Materiale fra Danske Ældreråd uddelt.